Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 28.09.2015г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на двадесет и седми август през две хиляди и петнадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В., като разгледа докладваното НАХД 156 по описа на съда за 2015г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

 

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление №146/22.03.2012г. на началника на РУП-НИКОПОЛ на Н.Р.М., ЕГН********** *** за нарушение на чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя М., който го е обжалвал. Излага доводи, че атакуваното НП е получил на 10.02.2015г. Моли съда да го отмени.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОДП – ПЛЕВЕН не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят Г. и свидетеля К. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         Жалбата срещу издаденото НП е била заведена в ОДП-ПЛЕВЕН с вх.№316000-4771/10.02.2015г. НП е било връчено на жалбоподателя на 10.02.2015г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Актът за установяване на административно нарушение №146/16.03.2012г. е съставен от Г.К.Г. на длъжност мл. авто-контрольор при РУП – НИКОПОЛ срещу Н.Р. *** за това, че на 16.03.’12г. около 15,30ч. в с.ЛОЗИЦА по ул.”Б.ГАНЕВ” посока с.БЯЛА ВОДА управлявал т.а.”ФОРД ***” с ДК№СА14-42КН след като е бил лишен от това право по административен ред.

         Жалбоподателят подписал АУАН без да изложи възражения.

Поради изминалият продължителен период от време и становището на  актосъставителя и свидетеля К., че не си спомнят нищо по случая, за изясняване на фактическата обстановка съдът е предявил на двамата съставеният АУАН. Двамата са заявили, че АУАН е съставен в присъствието на жалбоподателя, който е бил запознат със съдържанието на АУАН, подписал се е и му е било връчено копие от АУАН.

Показанията на свидетелите се подкрепят от съставения АУАН и издаденото въз основа на него НП. Показанията им са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им възприятия, поради което съда ги кредитира и обсъжда със събрания по делото доказателствен материал.

На Н.Р. *** е съставено наказателно постановление за това, че на 16.03.’12г. около 15,30ч. в с.ЛОЗИЦА по ул.”Б.ГАНЕВ” посока с.БЯЛА ВОДА управлявал т.а.”ФОРД ***” с ДК№СА14-42КН след като е бил лишен от това право по административен ред. Деянието е квалифицирано като нарушения по чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП. На жалбоподателя е наложено съответното административно наказание.

Съдът намира, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати нарушения на процесуалните правила. В АУАН и НП нарушението е описано в достатъчна степен, жалбоподателят е разбрал в какво точно е бил обвинен.

Относно твърденията на жпод.М., че е изтекла три годишната давност.Съдът счита, че по този въпрос ПлАдмС, не еднозначно е отбелязал в Решение N 338/20.07.2015г., че абсолютната давност не е тригодишна, а е четири години и половина от извършване на нарушението, съобразно нормата на чл.81, ал.3 от НК.В настоящия случай нарушението е извършено на 16.03.2012г.и към настоящия момент не е изтекла абсолютната давност от четири години и половина.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че административното нарушение е правилно установено, не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, така и на наказателното постановление - издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазване на законоустановения ред и срокове, поради което следва да бъде потвърдено.

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление №146/22.03.2012г. на началника на РУП-НИКОПОЛ на Н.Р. М., ЕГН********** *** за нарушение на чл.177, ал.1, т.1 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 300 лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Плевенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

                                                                        Районен съдия: