Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Никопол, 03.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд ... наказателен състав в открито заседание на трети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора …., като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№153 по описа за 2015г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

         НРП с постановление от 21.07.2015г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемия Г. Ю. М. – роден на *** ***, ***, български гражданин, с висше образование, женен, работи, не осъждан, ЕГН********** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпление по чл.345 от НК.

         Обвиняемият е бил редовно призован и се е явил в съдебно заседание лично и с ангажиран защитник.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

         На 18.06.2012г. на път III3404, километър 1900 от пътно кръстовище с.Новачене, обл.Плевен в посока с.Л. при управление на лек автомобил „ДАЧИЯ ***“ с ДК №РВ04-72РК, собственост на „КАМЕНИЦА“АД гр.П. нарушил правилата за движение, предвидени в ЗДвП и ППЗДвП, като по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 5000,00 лева, а именно: на л.а.“РЕНО ***“ с ДК №ЕН91-63ВМ, собственост на Р.М.Й. от гр.Б. в размер на 3200,00 лева, изразяващи се в пазарната стойност на автомобила и на л.а.“ДАЧИЯ ***“ с ДК№РВ-0472РК, собственост на „КАМЕНИЦА“ АД гр.П. с пълномощник И.Т.Т. от гр.Плевен в размер на 1800,00 лева.

         Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с ДП№161/’12г. по описа на НРП доказателства – протокол за оглед на ПТП от 18.06.2012 година; скица на ПТП от 18.06.2012 година и фото албум със 17 броя цветни снимки; съдебно авто-техническа експертиза; справка за нарушител от региона; справка за собственост л.а.“ДАЧИЯ ***“ с ДК№РВ-0472РК; протокол за ПТП № 1092593/18.06.2012 година; копие от лицева и обратна част на свидетелство за регистрация – част I; два броя листове за преглед на пациент спешно отделение от 18.06.2012 година; допълнителен лист № 7126/18.06.2012 година; копие от епикриза на Г.А. от 28.06.2012 година; копие от преводно нареждане от 20.07.2015 година за възстановени щети; справка за съдимост; трудов договор и длъжностна характеристика на обвиняемия, заповед от 20.08.2015 година.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си обвиняемият Г. Ю. М. е осъществил от обективна и субективна страна състава на чл.343, ал.1, б.А вр. чл.342, ал.1 от НК, тъй като на 18.06.2012г. на път III3404, километър 1900 от пътно кръстовище с.Новачене, обл.Плевен в посока с.Л. при управление на лек автомобил „ДАЧИЯ ***“ с ДК №РВ04-72РК, собственост на „КАМЕНИЦА“АД гр.П. нарушил правилата за движение, предвидени в ЗДвП и ППЗДвП, като по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 5000,00 лева, а именно: на л.а.“РЕНО ***“ с ДК №ЕН91-63ВМ, собственост на Р.М.Й. от гр.Б. в размер на 3200,00 лева, изразяващи се в пазарната стойност на автомобила и на л.а.“ДАЧИЯ ***“ с ДК№РВ-0472РК, собственост на „КАМЕНИЦА“ АД гр.П. с пълномощник И.Т.Т. от гр.Плевен в размер на 1800,00 лева.

При определяне на вида на наказанието съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона предвижда наказание ЛОС до една година или пробация.

Причинените в резултата на деянието имуществени вреди са възстановени, видно от преводно нареждане от 20.07.2015 година. Дееца не е осъждан към момента на извършване на деянието и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 от НПК.

         С оглед изложеното съдът счита, че са налице предвидените от закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемия М..

         При определяне размера на наказанието съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на дееца, съдействието, което е оказал на органите на до съдебното производство. Съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на деянието, чистото съдебно минало на обвиняемият, поради което достига до извода, че следва да му бъде наложено наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева. Съдът намира, че не следва да намира приложение разпоредбата на чл.343г от НК, тъй като съобразно разпоредбата на чл.78, ал.4 от НК законодателя е дал възможност на съда да прецени дали следва да се наложи или не това предвидено наказание.      

На основание изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

На основание чл.78а от НК ОСВОБОЖДАВА Г. Ю. М. – роден на *** ***, ***, български гражданин, с висше образование, женен, работи, не осъждан, ЕГН********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл.343, ал.1, б.А вр. чл.342, ал.1 от НК, а именно на 18.06.2012г. на път III3404, километър 1900 от пътно кръстовище с.Новачене, обл.Плевен в посока с.Л. при управление на лек автомобил „ДАЧИЯ ***“ с ДК №РВ04-72РК, собственост на „КАМЕНИЦА“АД гр.П. нарушил правилата за движение, предвидени в ЗДвП и ППЗДвП, като по непредпазливост причинил значителни имуществени вреди на обща стойност 5000,00 лева, а именно: на л.а.“РЕНО ***“ с ДК №ЕН91-63ВМ, собственост на Р.М.Й. от гр.Б. в размер на 3200,00 лева, изразяващи се в пазарната стойност на автомобила и на л.а.“ДАЧИЯ ***“ с ДК№РВ-0472РК, собственост на „КАМЕНИЦА“ АД гр.П. с пълномощник И.Т.Т. от гр.П. в размер на 1800,00 лева, като му НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес за обвиняемият и защитника му, а за НРП от съобщението.

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: