Р Е Ш Е Н И Е

 

гр.Никопол, 03.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд ... наказателен състав в открито заседание на трети септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора …., като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№152 по описа за 2015г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.375 и сл. от НПК.

         НРП с постановление от 21.07.2015г. е направила предложение за освобождаване на обвиняемия И.П.А. – роден на *** ***, обл.П., ***, ***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** от наказателна отговорност с налагане на административно наказание за престъпление по чл.345 от НК.

         Обвиняемият е бил редовно призован и се е явил в съдебно заседание.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното от фактическа страна:

         На 06.07.2015г. за времето от 06.00ч. д0 18.00ч. полицейски патрул в чийто състав били включени свидетелите Ц. и С. с автомобил на РУП-Г. участвали в план за СПО с рег. №270р-4344/06.07.2015г. Същите реагирали на сигнал от анонимен източник за това, че от с.Ш по посока с.М. се движел лек автомобил „ФИАТ”, модел „***” с ДК№ЕН12-62ВК, като регистрационните табели не съответствали на автомобила. При извършената проверка на представените от водача документи на автомобила и направена справка в ОДЧ на РУП гр.Г. било установено, че поставените регистрационни табели с ДК№ЕН12-62ВК били издадено за друг автомобил, а именно за лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” собственост на Р.Ц.А. от с.М.. Полицейските служители съставили АУАН на обвиняемият А., с който взели и регистрационните номера, които в последствие били предаде на водещият разследването по наказателното производство с приемо-предавателен протокол.

         Така описаната фактическа обстановка се установява от представените с бързо производство №29/’15г. по описа на НРП доказателства – АУАН №577105/06.07.2015г., приемо-предавателен протокол от 14.07.2015г. относно два броя регистрационни табели, справка по история на регистрация за МПС с ДК №ЕН12-62ВК, характеристична справка и справка за съдимост.

         От така изяснената фактическа обстановка съдът намира за изяснено от правна страна следното:

         С деянието си обвиняемият И.П.А. е осъществила от обективна и субективна страна състава на чл.345 от НК, тъй като на 06.07.2015г. около 17,50ч. в гр.Г. на път №11, км 195+731 си служил с контролни знаци – български регистрационни номера за МПС - ЕН12-62ВК, издадени за лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” собственост на Р.Ц. А. от с.М., като същите били поставени на лек автомобил „ФИАТ”, модел „***”.

При определяне на вида на наказанието съдът съобрази следното – за извършеното деяние закона предвижда наказание ЛОС до една година или глоба от 100 до 300 лева.

В резултата на деянието не са причинени имуществени вреди. Дееца не е осъждан към момента на извършване на деянието и не е освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава 28 от НПК.

         С оглед изложеното съдът счита, че са налице предвидените от закона предпоставки за освобождаване от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на обвиняемият А..

         При определяне размера на наказанието съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на дееца, съдействието, което е оказал на органите на до съдебното производство. Съдът взе предвид невисоката степен на обществена опасност на деянието, чистото съдебно минало на обвиняемият, поради което достига до извода, че следва да МУ бъде наложено наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева. Следва на основание чл.53, ал.1 от НК да се отнемат в полза на държавата иззетите регистрационни табели с ДК№ЕН12-62ВК,  които след влизане на решението в сила следва да се изпратят на КАТ гр.П. за унищожаване.

         На основание изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

На основание чл.345 във вр. с чл.78а от НК ОСВОБОЖДАВА И.П.А. – роден на *** ***, обл.П., ***, ***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи, осъждан, ЕГН ********** от НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ за извършено престъпление по чл.345 от НК, а именно на 06.07.2015г. около 17,50ч. в гр.Г. на път №11, км 195+731 си служил с контролни знаци – български регистрационни номера за МПС - ЕН12-62ВК, издадени за лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” собственост на Р.Ц. А. от с.М., като същите били поставени на лек автомобил „ФИАТ”, модел „***”, като му налага административно наказание ГЛОБА в полза на държавата в размер на 1000 лева.

На основание чл.53, ал.1 от НК ОТНЕМА в полза на държавата иззетите регистрационни табели с ДК№ЕН12-62ВК,  които след влизане на решението в сила ДА СЕ ИЗПРАТЯТ на КАТ гр.П. за УНИЩОЖАВАНЕ.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на жалба и протест пред ПОС в 15-дневен срок от днес.

 

 

                                                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: