Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 25.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седми септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД150 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №15-0938-000788/22.05.’15г. на началник сектор „ПП“ при ОД на МВР-ПЛЕВЕН на А.В.А., ЕГН********** *** на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., а на основание чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200лв. и на основание чл.6, т.4 от Наредба №Із-2539 отнети 15к.т.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя А., който го е обжалвал. Моли съда да отмени издаденото НП в частта, в която му е наложена глоба в размер на 200лв. и отнети 15к.т., като излага доводи за отпадане на основанието за налагане на това административно наказание.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и е взел становище.

         За ответника по жалбата ОДП – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят А. и свидетеля Л. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         РП-Никопол е била редовно призована, но не се е явил представител, който да вземе становище по жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана по същество. 

Разгледана по същество, същата се явява основателна.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

         На 03.05.’15г. около 0,17ч. в гр. Гулянци, ул.“ПЛЕВЕН“ до №3 по посока на движение гр.Никопол жалбоподателя бил спрян за проверка, при която било установено, че управлява лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ“ с ДК№ЕН15-37ВР и не представя СУМПС, контролен талон и свидетелство за регистрация на МПС. В хода на проверката жалбоподателя бил изпробван за алкохол, като техническото средство отчело наличие на алкохол в дъха 0,52%, като на жалбоподателя бил издаден талон за медицинско изследване №0419114. За констатираните нарушения бил съставен АУАН№788/03.05.‘15г.

         Видно от заключението на химическата експертиза е, че в кръвта на жалбоподателя е установено съдържание на алкохол в кръвта – 0,3%.

         Във връзка със съставеният АУАН, АНО издал наказателно постановление №15-0938-000738/22.05.’15г., в който като фактическа обстановка е посочено, че на 03.05.’15г. около 00,17ч. в гр. Гулянци, ул.“ПЛЕВЕН“ до №3, като водач на лек автомобил „ФОЛКСВАГЕН ПАСАТ“ с ДК№ЕН15-37ВР по посока на движение гр.Никопол жалбоподателя го управлявал, като не представил СУМПС и контролен талон, управлявал МПС спряно от движение на 19.04.2015г., управлява МПС след употреба на алкохол, установено с техническо средство, за което бил издаден и талон за медицинско изследване.

         В санкционната част на НП се посочени нарушените разпоредби на ЗДвП според АНО на чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП, за което на жалбоподателя било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., на чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП, за което на жалбоподателя било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., на основание чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП, за което на жалбоподателя било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200лв. и на основание чл.6, т.4 от Наредба №Із-2539 отнети 15к.т. и на чл.174, ал.1 от ЗДвП, за което нарушение посочено в обстоятелствената част на НП жалбоподателя не е санкциониран.

 Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства, а също и от показанията на разпитаните свидетели. Представени са и са приети копие от АУАН№788/03.05.‘15г., наказателно постановление №15-0938-000738/22.05.’15г., протокол за химическа експертиза №218/08.05.2015г., талон за медицинско изследване №0419114/03.05.2015г., справка за нарушенията на жалбоподателя, копие на заповед №8121з-47/16.01.2015г. По делото са изслушани свидетелите А. и Л..

 

 

 

 

При така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

 

 

 

 

Съдът извърши цялостна служебна проверка относно законосъобразността на атакуваното наказателно постановление, независимо от доводите в жалбата. В случая съдът констатира, че постановлението е издадено от компетентен орган, но са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила на административно наказателното производство, които обуславят отмяната му и правят безпредметно обсъждането на правния спор по същество.

 

 

 

 

Допуснати са съществени процесуални нарушения при изготвяне съдържанието на обжалваното НП.

Разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5, 6 и 7 и чл.42 от ЗАНН изисква от АНО НП да съдържа описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават, законните разпоредби, които са били нарушени виновно, вида и размера на наказанието. Видно от издаденото НП е, че на първо място АНО не е установил правилно фактическата обстановка. В мотивната част на обжалваното НП АНО е въвел и вменил на жалбоподателя извършването на нарушение, което не е било констатирано в АУАН, а именно, че е управлявал МПС, което е спряно от движение на 19.04.2015г. По делото е представена ЗППАМ №15-0938-000681/19.04.2015г., като АНО е коментирал този факт в писменото си становище при изпращане на преписката до съда и от него се установява, че действието на заповедта е било прекратено поради отпадане на основанието на 27.04.2015г. В допълнение следва да се посочи, че за това нарушение в ЗДвП се предвиждат кумулативни наказания, като на основание чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП АНО наложил на жалбоподателя глоба в размер на 200лв., а на основание чл.6, т.4 от Наредба №Із-2539 му били отнети 15к.т. Следва по отношение на отнетите контролни точки да се посочи, че и тук АНО не е преценил, че чл.6, т.4 от Наредба №Із-2539 предвижда за нарушение на чл.177, ал.1, т.4 от ЗДвП отнемане на 5к.т., а не на 15к.т., както това е посочено в обжалваното НП.

 На следващо място в АУАН, а в последствие и в обжалваното НП е посочено, че при проверката жалбоподателя е бил изпробван с техническо средство, като на място било установено количество, за което се предвижда наказването му по административен ред. След това била извършена химическа експертиза, която установила 0,3% алкохол в кръвта на жалбоподателя, т.е. количеството се оказало под предвидения в ЗДвП минимум и АНО не е следвало в обжалваното НП изобщо да включва този факт и да го вменява като нарушение на жалбоподателя, но от своя страна да не го санкционира.

С оглед изложеното се налага извода, че от АНО в обжалваното НП са описани повече нарушения, отколкото са били констатирани в АУАН.  

 

 

 

Отразяването в НП на повече административни нарушения отколкото са били констатирани в АУАН създава неяснота относно фактическата обстановка и нарушенията, които е извършил жалбоподателя, възприетите действия или бездействия на жалбоподателя от административно наказващия орган за административно нарушение, неговите признаци от обективна страна и доказателствата, които го потвърждават. По този начин се накърнява правото на защита на нарушителя, нарушаването на което право във всички случаи води до порочност на издаденото НП, тъй като представлява съществено нарушение на процесуалните правила. Налице е и неяснота относно правно релевантните факти и състава на извършените административни нарушения, които подлежат на доказване в административно наказателния процес и е затруднено упражняването на съдебен контрол за законосъобразност на обжалваното НП. Установяването в хода на съдебното производство на съществуването или несъществуването на описаните в АУАН и впоследствие в НП административни нарушения предпоставя пълна и ясна индивидуализация на съответното административно нарушение съобразно изискванията на чл. 42 и чл. 57 от ЗАНН.

 

 

 

 

С оглед на констатираните по-горе нарушения на закона, които са допуснати в производството по установяване на административното нарушение и по налагане на административното наказание, съдът намира, че обжалваното наказателно постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено, а жалбата да се уважи, без да се коментират подробно изложените съображения от страните.

 

 

 

 

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №15-0938-000788/22.05.’15г. на началник сектор „ПП“ при ОД на МВР-ПЛЕВЕН, с което на А.В.А., ЕГН********** *** на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., на основание чл.183, ал.1, т.1, пр.2 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 10лв., а на основание чл.177, ал.1, т.4, пр.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 200лв. и на основание чл.6, т.4 от Наредба №Із-2539 отнети 15к.т., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: