Р Е Ш Е  Н И Е  

гр. Никопол, 02.12.2016 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на втори ноември две хиляди и шестнадесета година,  в състав :

 

                                                                         Районен съдия: Биляна Кисева

 

при секретаря п.В. като разгледа докладваното гр.дело № 143 по описа на съда за 2016 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 108 от ЗС.

 

В Никополския районен съд е постъпила ИМ от Л.В.С. ***, чрез пълномощника адв.Б. ПлАК против Е.Б.И. от гр.Никопол, в която се твърди, че ищците са собственици на следния  поземлен имот с идентификатор 18099.401.1182, ответника бил построил тоалетна и изградил септична яма на границата между имотите им.Моли съда да постанови Решение, с което да премахне незаконно построение в имота му септична яма и тоалетна.

По делото не е представен отговор от ответника, в срока чл.131 от ГПК, но се явява в с.з. и твърди, че тоалетната и септичната яма са премахнати.

Предвид изложеното съдът е счел, че е сезиран с иск по чл.109 от ЗС, с който се иска съдът да осъди ответника да преустановят нарушаването на спокойното й владение и ползване на неговия имот, индивидуализиращ се като ПИ с иденитф. 18099.401.1182 като отстранят изградените в имота септична яма и тоалетна.

 Съдът като съобрази становищата на страните и представените по делото писмени доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Негаторният иск по  чл. 109, ал. 1 от ЗС е средство за правна защита на собственика на вещта срещу всяко пряко или косвено неоснователно въздействие, посегателство или вредно отражение над обекта на правото на собственост, което ограничава, смущава и му пречи да упражнява своето право според предназначението на имота или в съответния обем на правото. При упражняването му ищецът следва да докаже правото си на собственост и че това негово право е нарушено от ответника с посегателства, които ограничават и/или му пречат да осъществява спокойно и в пълен обем своите правомощия.

 

 

 

 

Безспорно се установи по делото, че ищцата е собственик на недвижим имот в гр.Гулянци индивидуализиран като ПИ с иденитф. 18099.401.1182.А ответника е собственик на недвижим имот в гр.Гулянци  индивидуализиран като  ПИ с иденитф. 18099.401.1976.

По отношение на втората предпоставка съдът намира, че тя не е налице. От назначените три съдебно  технически експертизи, като едната е тройна става ясно, че имотната граница между двата имота отговаря на данните от кадастралната карта и кадастралните регистри към нея одобрени със Заповед РД-18-6/26.02.2007г. на ИД на АГКК-София.Построените на границата сгради – гараж са на основание строителни разрешения.Границата била материализирана на основание на строително разрешение.В имота на ответника са засети три плодни дръвчета, на разстояние от страничната ограда по-голямо от минималното такова.Септичната яма е била преместен и към момента е на разстояние по-голямо от минималното изискващо се от ЗУТ.Нито изградената ограда, нито гаража се намират в имота на ищеца и не е налице нарушаване на кадастралната граница между двата имота. 

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

От всички събрани по делото доказателства се доказа по категоричен начин се доказа, че няма нарушение на кадастралната граница между двата имота от страна на ответника.Изградения гараж е изцяло в имота на ответника и е застроен въз основа на строително разрешение.Твърдението, че има построена тоалетна не отговаря на действителността, а намиращата се в близост с границата септична яма е преместена на разстояние 3.70 м., т.е. на разстояние по-голямо от минимално изискващото се от ЗУТ. Т.е ответника по никакъв не нарушава правото на собственост на ищеца с посегателства, които ограничават и/или му пречат да осъществява спокойно и в пълен обем своите правомощия.

Предвид горе изложеното искът е неоснователен и недоказан и като такъв следва да бъде отхвърлен.

По делото е подадена молба от вещото лице Ч., който твърди, че  с Определение на съда от 02.11.2016г. е следвало да внесе допълнителен депозит за вещо лице в размер на 50 лв., а въпросната сума не била внесена.Моли съда за разпореждане.

Воден от горното, Съдът

 

РЕШИ :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск на осн.чл.109 от ЗС от Л.В.С. ***, чрез пълномощника адв.Б. ПлАК против Е.Б.И. от гр.Никопол, с който се иска съдът да осъди ответника да преустановят нарушаването на спокойното й владение и ползване на неговия имот, индивидуализиращ се като ПИ с иденитф. 18099.401.1182 като отстранят изградените в имота септична яма и тоалетна, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА Л.В.С. *** сумата от 50 лв. за възнаграждение на вещо лице съгласно разпореждане от о.с.з. проведено на 02.11.2016г. по гр.дело № 143 по описа на НРС за 2016г.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски Окръжен Съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено .

 

 

 

 

                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ :