Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 11.09.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на седми септември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Таня М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД142 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №15-0305-000059/22.06.’15г. на началник на РУП – НИКОПОЛ на В.Н.П., ЕГН********** *** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв., лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца и на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №Iз-2539/04.01.2013г. на МВР в сила от 04.02.2013г. отнети 10к.т.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя П., който го е обжалвал. Излага доводи за допуснато нарушение на чл.57, ал.1, т.4, 5, 6 и 7 от ЗАНН, както и за наличието на обективни причини, поради които се наложило да управлява МПС. Моли съда да отмени издаденото НП.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и с ангажиран защитник, който е взел становище.

         За ответника по жалбата ОДП – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят Г. и свидетеля И. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         РП-Никопол е била редовно призована, но не се е явил представител, който да вземе становище по жалбата.

Жалбата е подадена в срока по чл. 59, ал.2 от ЗАНН, поради което се явява допустима и следва да бъде разгледана по същество. 

Разгледана по същество, същата се явява основателна.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите, съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

         На 08.06.’15г. в 12,36ч. в с.МУСЕЛИЕВО, общ.НИКОПОЛ по ул.“Г.ДИМИТРОВ“№6 се движел в посока с.ДЕБОВО жалбоподателя, който управлявал лек автомобил „ДАЧИЯ ***“ с ДК№СА25-80ТН, собственост на „АУТОТЕХНИКА“ООД гр.СОФИЯ. Чрез телефон 112 бил получен сигнал при дежурния в РУП-НИКОПОЛ, че жалбоподателя управлява лекия автомобил след употреба на алкохол. Тази информация била предадена на полицейския патрул, в чийто състав бил свидетеля И.. С него в колата били още двама служители на РУП – П. П. и Г. А.. След като пристигнали на адреса И. установил, че това е магазин, пред който се намирал лекия автомобил. П., който управлявал служебния автомобил на полицията подминал колата на жалбоподателя и докато обръщал в обратна посочка, жалбоподателя излязъл от магазина, качил се в колата и потеглил. Служителите на полицията го последвали до центъра на селото, където жалбоподателя спрял пред друг магазин. Свидетелят И. слязъл от служебния автомобил, отишъл до жалбоподателя, представил му се и му изискал документите за проверка, като го уведомил, че ще му се извърши проверка за алкохол, за което бил помолен да изчака в автомобила си. И. извикал свидетеля Г. – младши автоконтрольор при РУП-НИКОПОЛ, който по това време бил на разположение. Г. се явил с друг маркиран автомобил на полицията, оборудван с техническо средство. На място мундщукът бил сменен и жалбоподателя бил инструктиран как да вдиша, за да му се извърши пробата. След вдишването уреда отчел алкохол в дъха на жалбоподателя, като отчетената стойност била показана на жалбоподателя и вписана в съставения на място АУАН. Жалбоподателят присъствал при съставянто му, запозна се със съдържанието му, подписал се и му било връчено копие от акта, което той взел без да излага възражения по констатациите. В съставеният АУАН било вписано, че му се отнемат във връзка с нарушението СУМПС и контролен талон. От същата дата, на която бил съставен АУАН била издадена ЗППАМ №15-0305-000012/08.06.2015г. за санкциониране на жалбоподателя по реда на чл.171, т.1, б.Б от ЗДвП. На жалбоподателя бил издаден и талон за извършване на медицинско изследване №0209142.

         Възприетата от съда фактическа обстановка се подкрепя както от АУАН с бланков №962562/08.06.’15г. и издаденото НП№14-0305-000059/22.06.’15г.,  ЗППАМ №15-0305-000012/08.06.2015г., протокол за извършена химическа експертиза №294/12.06.2015г., заповед №8121з-48/16.01.2015г. на МВР, справка за нарушенията на жалбоподателя.

Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от показанията на актосъставителя Г. и свидетеля И.. Показанията на двамата свидетели съдът кредитира, тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им впечатления и взаимно се допълват.

 

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Следва да се посочи относно изтъкнатите в жалбата и в хода на съдебните прения доводи от защитника на жалбоподателя относно компетентността на началника на РУП да издава НП, че същите са неоснователни. Видно от представената заповед №8121з-48/16.01.2015г. на МВР е, че тя отменя заповед №1з-1741/28.08.2012г. относно определяне на служби за контрол по ЗДвП, т.е. заповед №8121з-47/16.01.2015г. на МВР не е отменена с тази заповед и тя е действала към момента на издаване на НП.

         Що се отнася до втория и трети довод на защитата относно техническото средство и вписаната в АУАН стойност на алкохола съдът намира същите за неоснователни. За конкретния случай има извършена химическа експертиза, която е установила съдържанието на алкохол в кръвта на жалбоподателя и отчетената стойност е вписана в обжалваното НП, а не стойността, която е отчело техническото средство.

По отношение вида на наказанието наложено на жалбоподателя съдът намира, че АНО е достигнал до правилен извод, че жалбоподателят следва да носи административно-наказателна отговорност. За нарушението по чл.174, ал.1 от ЗДвП са предвидени долни и горни граници на наказанията, като АНО правилно е отчел и на жалбоподателя са били наложени минимумите на предвидените санкции – 500лв и шест месеца лишаване от право да управлява МПС. По отношение отнемането на 10к.т. за тази част от наказанието размерът е фиксиран.

От гледна точка на превенцията според съда с наложеното административно наказание ще се постигне поправителния и превъзпитателен ефект, който с очаква, като в тази връзка намира, че издаденото НП следва да се потвърди.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №15-0305-000059/22.06.’15г. на началник на РУП – НИКОПОЛ, с което на В.Н.П., ЕГН********** *** на основание чл.174, ал.1 от ЗДвП било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв., лишен от право да управлява МПС за срок от шест месеца и на основание чл.6, ал.1, т.1 от Наредба №Iз-2539/04.01.2013г. на МВР в сила от 04.02.2013г. отнети 10к.т., като законосъобразно.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: