Р Е Ш Е Н И Е 

гр. Никопол, 13.06.2013 г.

 

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, на тринадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                        Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д. № 129 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

Иск с правно основание  чл.135 от ЗЗД.

В НРС е постъпила ИМ от „ПроКредит Банк – България” АД със седалище гр.София, против П.П.Г. ***; Т.Н. ***; М.П.Г. *** и „ МИНИ ВИЛИДЖ” ЕООД; ЕИК 200931404 със седалище и адрес на управление с.Санадинова, общ.Никопол, обл.Плевен, предсатвлявано от П.П.Г. с цена на иска 13 544.80 лв. и с правно основание чл.135 от ЗЗД – п иск.В ИМ се излага, че съгласно договор за банков кредит N 040-535502/09.03.2008г. „АНАКОНДА” ЕООД ЕИК 114504171, представлявано от П.П.Г., ЕГН: ********** е получило от „ПроКредит Банк – България” АД кредитна линия в размер на 300 000 лв., със срок за погасяване 36 месеца. Твърди се, че на осн.ч.4 от Договора за кредит, като обезпечение за издължаване на сумата е издадена Запис на заповед от кредитополучателя, авалирана от Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: ********** на стойност 300 000 лв.С Анекс от 08.12.2010г.бил променен начина на погасяване на остатъка от задължението по Договора за кредит, като е подписан погасителен план с месечни анюитетни вноски.Бил издаден нов Запис на заповед от АНАКОНДА” ЕООД за сумата от 205 278.04 лв., авалиран от Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********.Твърди се, че със решение на Кредитния съвет на Про Креит Банк АД, дългът по кредитния договор бил обявен за предсрочно исискуем, поради непогасяване в срок на осн.чл.36 от раздел V от Общите условия за кредитиране към договора за кредит, с кито страните съгласно чл.8, т.3 от Договора са се съгласили. „АНАКОНДА” ЕООД ЕИК 114504171, Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********, с нотариялна покана N 45, том 1, акт N 3 на нотариус Славомир Иванов били поканени на 24.01.2012г.в 15 часа в кантората на Нотариуса в гр.Плевен за предявяване на Записа на заповед.На 24.01.2012г. бил съставен констативен протокол акт N 25, том 2, рег.N 349, с който е констатирано, че въпреки надлежното призоваване, адресатите на Нотариалната покана не са се явили в кантората за предявяване на Записа на заповед.

Твърди се още, че ответниците  Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: ********** с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот N 82, том 5, рег.N 2485, дело N 651 от 23.06.2009г. на Съдията по вписванията при НРС, продават на дъщеря си М.П.Г. ЕГН: **********, следния свой собствен недвижим имот, находящ се в с.Санадиново, общ.Никопол, обл.Плевен УПИ N XIV – 321, 324, 325, с площ от 5350 кв.м., заедно с построените в имота жилищна сграда и лятна кухня, при съседи от двете страни улица, ЦАЛ, МА, М А.Г и н-ци на ЕТ, ЕЦ.Твърди се още, че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот N 66, том 2, рег.N 1167, дело N 155 от 2010г. на Съдията по вписванията при НРС, М.П.Г. ЕГН: ********** продава на „Мини Вилидж” ЕООД ЕИК: 200931404, с едноличен собственик на капитала, предсатвляващ и управляващ фирмата М.П.Г., чрез пълномощника си Сашка Г. Христова, ЕГН: **********, следния свой собствен недвижим имот, находящ се в с.Санадиново, общ.Никопол, обл.Плевен УПИ N XIV – 321, 324, 325, с площ от 5350 кв.м., кв.34, заедно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда – обществено обслужваща /къща за настаняване на гости/ и масивна стонаска постройка – лятна, при граници и съседи от двете страни улица, УПИ N XI321 на МАГ; УПИ N II – 321 – В К К; УПИ N II – 322, УПИ N IV – 322 на н-ци на ЕГ Т, и УПИ N XI – 323 Е Да Ц.

Със Заявление за издаване на Заповед за незабавно изпълнение от 01.02.2012г. е било поискано от ПлРС издаване на Заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист за сумата от 161 607 лв., предсатвляваща неизплатен остатък по запис на заповед, издадена на 08.12.2010г. от АНАКОНДА” ЕООД и авалиран от Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********.

Иска се от съда на основание чл.135 от ЗЗД да обяви за недействителна по отношение на кредитора „ПроКредит Банк – България” АД, сделката с която Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********са продали на дъщеря си М.П.Г. ЕГН: ********** собствения си недвижим имот находящ се в с.Санадиново., с което са увредени интересите на кредитора „ПроКредит Банк – България” АД гр.София.Също така се моли да се да обяви за недействителна по отношение на кредитора „ПроКредит Банк – България” АД, сделката с която М.П.Г. ЕГН: ********** е продала на Мини Вилидж” ЕООД ЕИК: 200931404 собствения си недвижим имот находящ се в с.Санадиново., с което са увредени интересите на кредитора „ПроКредит Банк – България” АД гр.София.

В срока по чл.131 ал.2 от ГПК, ответниците не са представили становище по предявения иск, не се явяват и в съдебно заседание.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск по чл.135 от ЗЗД – павлов /отменителен/ иск.        

По делото е безспорно, че по сключен договор за банков кредит N 040-535502/09.03.2008г. „АНАКОНДА” ЕООД ЕИК 114504171, представлявано от П.П.Г., ЕГН: ********** е получило от „ПроКредит Банк – България” АД кредитна линия в размер на 300 000 лв., със срок за погасяване 36 месеца. Твърди се, че на осн.ч.4 от Договора за кредит, като обезпечение за издължаване на сумата е издадена Запис на заповед от кредитополучателя, авалирана от Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: ********** на стойност 300 000 лв.С Анекс от 08.12.2010г.бил променен начина на погасяване на остатъка от задължението по Договора за кредит, като е подписан погасителен план с месечни анюитетни вноски.Бил издаден нов Запис на заповед от АНАКОНДА” ЕООД за сумата от 205 278.04 лв., авалиран от Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********.Твърди се, че със решение на Кредитния съвет на Про Креит Банк АД, дългът по кредитния договор бил обявен за предсрочно исискуем, поради непогасяване в срок на осн.чл.36 от раздел V от Общите условия за кредитиране към договора за кредит, с кито страните съгласно чл.8, т.3 от Договора са се съгласили. „АНАКОНДА” ЕООД ЕИК 114504171, Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********, с нотариялна покана N 45, том 1, акт N 3 на нотариус Славомир Иванов били поканени на 24.01.2012г.в 15 часа в кантората на Нотариуса в гр.Плевен за предявяване на Записа на заповед.На 24.01.2012г. бил съставен констативен протокол акт N 25, том 2, рег.N 349, с който е констатирано, че въпреки надлежното призоваване, адресатите на Нотариалната покана не са се явили в кантората за предявяване на Записа на заповед.Също така е безспорно, че Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: ********** с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот N 82, том 5, рег.N 2485, дело N 651 от 23.06.2009г. на Съдията по вписванията при НРС, продават на дъщеря си М.П.Г. ЕГН: **********, следния свой собствен недвижим имот, находящ се в с.Санадиново, общ.Никопол, обл.Плевен УПИ N XIV – 321, 324, 325, с площ от 5350 кв.м., заедно с построените в имота жилищна сграда и лятна кухня, при съседи от двете страни улица, Ц А.И, М А, М А.Г и н-ци на Е Т, Е Ц.Твърди се още, че с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот N 66, том 2, рег.N 1167, дело N 155 от 2010г. на Съдията по вписванията при НРС, М.П.Г. ЕГН: ********** продава на „Мини Вилидж” ЕООД ЕИК: 200931404, с едноличен собственик на капитала, предсатвляващ и управляващ фирмата М.П.Г., чрез пълномощника си С Г. Х, ЕГН: **********, следния свой собствен недвижим имот, находящ се в с.Санадиново, общ.Никопол, обл.Плевен УПИ N XIV – 321, 324, 325, с площ от 5350 кв.м., кв.34, заедно с построените в имота двуетажна масивна жилищна сграда – обществено обслужваща /къща за настаняване на гости/ и масивна стонаска постройка – лятна, при граници и съседи от двете страни улица, УПИ N XI321 на МАГ; УПИ N II – 321 – ВКК; УПИ N II – 322, УПИ N IV – 322 на н-ци на ЕГТ, и УПИ N XI – 323 ЕДЦ.Безспорно е и че М.П.Г. е дъщеря на Т.Н.Г., ЕГН: ********** и П.П.Г., ЕГН: **********.Също така е безспорно, от направена справка в търговския регистър, че с решение на ПлОС е открито производство по несъстоятелност на „АНАКОНДА” ЕООД и е назначен временен синдик.От този момент е спряно и плащането по горепосочения договор за банков кредит.Банката е предявила вземането си и е включена в списъка на кредиторите.

В тази насока съдът счита, че обстоятелството, че ищеца е включен в списъка на кредиторите не е причина да не може да заведе павлов иск, тъй като при успешно проведен такъв иск, въпросния имот би се включил в масата на несъстоятелсността и това е в интерес на кредитора.

Предпоставките за уважаване на предявения от “ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД гр. София иск с правно основание чл. 135, ал.1 ЗЗД е да бъде установено, че ищецът е кредитор на първият от ответниците, както и че този ответник е извършила действие на разпореждане със свое имущество, след възникване на вземането на банката, което действие е увреждащо кредитора, тъй като намалявайки имуществото си, длъжникът е попречил за удовлетворяването му.Необходимо е да се установи и знание у длъжника за увреждането. В тежест на ищеца е да докаже наличието на неудовлетворено притезание и че то е възникнало преди сключване на разпоредителната сделка.

От изложените по-горе безспорни факти се вижда, че договора за кредит е сключен и с тях ответното дружество е поело съответните задължения на 09.03.2009г., като за обезпечение е била подписана запис на заповед, която е авалирана от първите двама ответници също на 09.03.2019г., т.е. от тази дата и авалистите са станали поели задължение към ищеца по делото. И всичко това е станало преди сключването на процесната разпоредителна сделка от 23.06.2009г., т.е. ищецът е притежавал качеството кредитор на първите двама ответници, когато са прехвърли собствеността върху имота на третия ответници по делото. Ирелевантно за спора по чл.135 от ЗЗД е дали вземането е ликвидно и изискуемо към момента на осъществяване на разпоредителната сделка – достатъчно е да е възникнало, да е действително, и да не е погасено чрез някой от предвидените в закона правни способи, които предпоставки в случа са налице.Следва да се приеме, че сделката, с която имуществото на длъжника се намалява е увреждаща кредитора сделка.

Според съда не се установи по категоричен начин знание за увреждането.Тъй като от разпитаните по делото свидетели става ясно, че М.П.Г., не се е интересувала от дейността на „Анаконда” ЕООД.Имотът бил прехвърлен на нея с цел реализация на проект по мярка 312, за които твърдения са приложени доказателства по делото, които са били приети и не са били оспорени.Освен това от приложената и приетата по делото експертиза става ясно, че към момента на сделката по прехвърляна на недвижимия имот „Анаконда” ЕООД се е намирало в стабилно финансово състояние.Балансовата стойност на ДМА, които са служили за обезпечаване на кредита към момента на продажбата на имота възлизали на 329.756.06 лв., а активите на дружеството били на стойност 11 535 хил.лв.

Предвид изложеното съдът счита, че искът следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.3 от ГПК ищеца следва да бъде осъдени да заплати направените и претендирани от ответника разноски по делото в размер на 2640 лв.

Воден от горното, Съдът

Р Е Ш И :

ОТХВЪРЛЯ предявения от „ПроКредит Банк – България” АД съд седалище гр.София, против П.П.Г. ***; Т.Н. ***; М.П.Г. *** и „ МИНИ ВИЛИДЖ” ЕООД; ЕИК 200931404 със седалище и адрес на управление с.Санадинова, общ.Никопол, обл.Плевен, предсатвлявано от П.П.Г. с правно основание чл.135 от ЗЗД – павлов иск.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.3от ГПК  ПроКредит Банк – България” АД съд седалище гр.София да заплати на П.П.Г. ***; Т.Н. ***; М.П.Г. *** и „ МИНИ ВИЛИДЖ” ЕООД; ЕИК 200931404деловодни разноски в размер на  2640 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

                                   

 

                                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: