Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № …

гр.Никопол, 14.06.2013 г.

 

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на тридесет и първи май две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното от съдията Кисева гр.д.124 по описа на съда за 2013 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

ИСК С ПРАВНО ОСНОВАНИЕ чл. 150 от СК

 

Постъпила е искова молба от М.Н.О., като майка и законна представителка на детето М.Г.М. против Г.М.А.. Ищцата твърди, че упражняването на родителските права върху детето са възложени на нея като майка законна представителка. Детето М.Г.М. живее при майка си, която единствено се грижи за нея. Твърди се, че за учебната 2013/2014 година детето ще ученичка в V-ти клас. Твърди се, че с решение N 9/22.03.2010 година, постановено по гр.д. № 277/2009 година ответника е бил осъден да заплаща месечна издръжка за детето в размер на 70,00 лева. Твърди се още, че от тогава до сега детето е пораснало с четири години, изменили са се условията, повишили са се разходите за обличане и храна, цените на учебните помагала. Ищцата моли съда, след като се запознае с представените по делото доказателства да постанови решение, с което да осъди ответника да заплаща месечна издръжка в размер на 90.00 лева.

Ответникът, редовно призован, не се явява в с.з. Вместо него се явява упълномощен представител, който е депозирал писмен отговор, според който не признава иска по основание и размер. Твърди, че действително работи в Испания, но поради икономическата криза безработицата се е увеличила и няма постоянна работа. Всичко, което изработва е за квартира и ежедневната прехрана, но въпреки това изпълнява задълженията си на родител и редовно изпраща постановената от НРС издръжка Твърди, че няма възможност да плаща толкова висока издръжка. В съдебно заседание пълномощника на ответника изразява становище и оспорва иска, с който се иска увеличение на издръжката от 70,00 лева на 90,00 лева.

Съдът като съобрази становищата на страните и представените по делото писмени доказателства, прецени ги поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Не се спори между страните, а и видно от представеното по делото удостоверение за раждане е, че детето М.Г.М. е дъщеря на ответника. Не се спори, че към момента детето е малолетно. Не се спори, а и видно от представената по делото служебна бележка с изх.№ 182/13.12.2012 година, издадено от то СОУ ”Христо Ботев” гр.Никопол, че детето М.Г.М. е ученичка в ІV-ти клас през учебната 2012/2013 година.

Безспорно е между страните и това е видно от приложеното решение N 9/22.03.2010 година постановено по гр.д.277/2009 година по описа на НРС,  че по същото съдът е осъдил ответника да заплаща на ищцата като майка и законен представител на малолетното им дете М. издръжка в размера на  70,00 лева месечно.

По делото има представено удостоверение за БТВ на майката.

По делото няма данни какво е месечното БТВ на ответника.

Спорни между страните са въпросите – налице ли е промяна на обстоятелствата, при които е била определена издръжката на детето, които да обуславят промяна на размера и каква сума е необходима за задоволяване на месечните нужди на детето и каква част от тях следва да поеме майката и какъв размер издръжка следва да заплати бащата.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съдът приема, че от момента на увеличение на издръжката на детето с решение по гр.д.277/2009 година по описа на НРС е изминал един период от четири години, през който се е увеличила нуждите на детето от храна, облекло и  учебни пособия, с оглед възрастта й и същата се нуждае от месечна издръжка в размер на 90 лева, която следва да се осигурява от родителите и съобразно възможностите им. Както се посочи по-горе има данни относно средно месечно БТВ на майката. Ответникът не е представил доказателства за своето състояние, а има само едно твърдение, че работи в Испания, но поради икономическата криза безработицата се е увеличила и няма постоянна работа. Всичко, което изработва е за квартира и ежедневната прехрана, но въпреки това изпълнява задълженията си на родител и редовно изпраща постановената от НРС издръжка Твърди, че няма възможност да плаща толкова висока издръжка.

Съдът счита че са налице основанията на чл.150 от СК и ответника следва да бъде осъден да заплаща на ищцата М.Н.О., като майка и законна представителка на детето М.Г.М., месечна издръжка в размер на 90.00 лева, считано от 07.03.2013 година до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване.

Ответникът следва да бъде осъден да заплати по сметка на НРС държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжка в размер на 100,80 лв., а на ищцата направените по делото разноски в размер на 100 лева.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

          

 ОСЪЖДА на основание чл.150 от СК Г.М.А. *** ДА ЗАПЛАЩА на М.Н.О., като майка и законна представителка на детето М.Г.М., месечна издръжка в размер на 90.00 лева, считано от 07.03.2013 година до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА Г.М.А. *** ДА ЗАПЛАТИ на М.Н.О., като майка и законна представителка на детето М.Г.М. направените по делото разноски в размер на 100 лв.

          ОСЪЖДА Г.М.А. *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на НРС сумата от 100.80 лева държавна такса съобразно уважената част от иска.     

             Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: