Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № _________

 

гр.Никопол, 09.07.2014г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд  _____ наказателен състав в открито заседание на тридесети юни през две хиляди и четиринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:Т. ТИХОЛОВ

 

при секретаря T. M. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№122 по описа за 2014г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

         С наказателно постановление №15-1502836/06.03.2014г. директора на ДИТ гр.Плевен за нарушаване на чл.52, ал.1 от ЗЗБУТ и чл.2, ал.1 от Наредбата за ЗЗРСРТЗ във връзка със заповед №РД-01-865/30.10.2012г. на Министерство на ТСП на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.413, ал.2 от КТ е наложил на «ПАЛ-4 Б – МАРИНОВ, КАТРОНСКИ, СТЕФКОВ и сие»СД с.Брест, общ.Гулянци, ЕИК114058826 със седалище и адрес на управление в с.Брест, общ.Гулянци, ***, представлявано от С. П. М., ЕГН********** в качеството на работодател административно наказание имуществена санкция в размер на 5000лв.

         Недоволен от така издаденото НП е останал жалбоподателя, който го е обжалвал. Изтъкнати са доводи в четири пункта, които обхващат компетентността на директора на ДИТ ПЛЕВЕН да издава НП, процесуални нарушения поради непосочване за кои работници не е сключена задължителната застраховка, липса на предпоставки за сключване на такава застрахова и размера на наложената санкция. В заключение жалбоподателя е направил алтернативни искания да се отмени издаденото НП или ако съда счете, че са изпълнени изискванията на материалния и процесуален закон да измени размера на наложената имуществена санкция на 1500лв.

         Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и е ангажирал защитник, който е взел становище по жалбата.

         За ответника по делото ДИТ гр.Плевен се явява представител, който е взел становище по жалбата. Актосъставителят М.П. и свидетелите М.Б. и Т.Т. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         НРП – редовно призована, не изпраща представител, който да вземе становище по жалбата.

         Съдът като съобрази събраните по делото доказателства намира за установено следното:

        

         На 27.01.2014г. в обект фурна в с.Брест, ул.*** и на 03.02.2014г. по документи в офиса на ДИТ ПЛЕВЕН на «ПАЛ-4 Б – МАРИНОВ, КАТРОНСКИ, СТЕФКОВ и сие»СД представлявано от жалбоподателя била извършена проверка в хода, на която били установени 21 нарушения. На 03.02.2014г. в офиса на ДИТ ПЛЕВЕН бил съставен протокол за извършена проверка, в който били отразени констатациите и нарушенията, като за предотвратяване на нарушенията и отстраняване на вредните последици от тях били дадени предписания. Протоколът с констатираните нарушения и предписанията бил връчен и получен от жалбоподателя на 06.02.2014г. Освен това при проверка на 06.02.2014г. по документи в офиса на ДИТ ПЛЕВЕН на «ПАЛ-4 Б – МАРИНОВ, КАТРОНСКИ, СТЕФКОВ и сие»СД представлявано от жалбоподателя било установено, че към 21.10.2013г. работодателят-жалбоподател в настоящето производство не изпълнил задължението си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, тъй като нямал сключен договор за застраховка «Трудова злополука», задължителен за работници и служителя, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, а именно под 10-произовдство на хранителни прдукти. Повод за извършване на проверката на посочените дати била злополука на 21.10.2013г. свързана с работник на дружеството.

         По отношения на жалбата следва да се посочи, че от приложеното копие от обратна разписка е видно, че на 28.03.2014г. обжалваното НП е било връчено, като на 02.04.2014г. жалбата с приложенията към нея е била заведена при АНО. В тази връзка съдът намира, че жалбата е подадена в срок чрез компетентният орган до НРС и в тази връзка същата се явява допустима, като следва да бъде разгледана по същество.

                   Разгледана по същество жалбата се явява частично основателна.

         На първо място по отношение компетентността на директора на ДИТ ПЛЕВЕН да издава НП следва да се посочи, че по делото от стр.42 до стр. 47 се представи длъжностна характеристика за длъжността «Директор» на ДИТ със седалище гр.Плевен, която е видно, че същият е компетентен да издава НП.

На второ място по отношение възражението на защитата за това, че АУАН не е бил връчен на жалбоподателя и същият не се е запознал със съдържанието му следва да се посочи, че АУАН е бил съставен на място и в присъствието на жалбоподателя. Същият обаче, след като е бил уведомен за съдържанието на АУАН чрез прочитането му от актосъставителя е изпаднал в състояние на силно раздразнение за това, че ще му бъде наложено административно наказание за допуснатото нарушение, отказал е да се подпише на АУАН и да получи екземпляр от него, който отказ е бил удостоверен с личните данни на свидетеля Б.П. и под предлог, че иска да се консултира с адвокат е напуснал офиса и сградата на ДИТ. В подкрепа на тази част от фактическата обстановка са показанията на актосъставителя, свидетелите Б., Б.П., Т. и В..

Във връзка с горното следва да се посочи, че повод за ангажиране на административната отговорност на жалбоподателя не е злополуката, която се е случила с негов работник, тъй като има друго производство, в което този факт се изследва, а факта, че жалбоподателя в качеството му на работодател не е изпълнил задължението си за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите в предприятието и за периода от 26.06.2013г. до 26.10.2013г. не е имал сключен договор за застраховка «Трудова злополука», задължителен за работници и служителя, които извършват работа в основната и спомагателна дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, а именно под 10-произовдство на хранителни прдукти. Видно от материалите по делото, а и жалбоподателят не отрича, че злополуката е от дата 21.10.2013г., а новата застраховка е сключена на 25.10.2013г. Според съда в конкретният случай са без значение доводите на защитата и жалбоподателя, че това е станало поради недоглеждане от страна на счетоводителя обслужващ фирмата, тъй като задължение на работодателя е да съблюдава този факт.

На следващо място е неснователно и възражението, че не е посочено в обжалваното НП  за кои точно работници е следвало да се сключи тази застраховка. В подкрепа на този извод на съда на първо място са копията от приетите идентификационна карта и заповед №РД-01-865/30.10.2012г. на Министерство на ТСП. Видно от картата е, че жалбоподателя е посочил общо 7бр. работни места, 6бр. персонал, от които 4 жени. ЗЗБУТ и чл.2, ал.1 от Наредбата за ЗЗРСРТЗ във връзка със заповед №РД-01-865/30.10.2012г. на Министерство на ТСП не поставят изискването поименно, както сочи защитата да се посочва за кои работници и служители не е сключена застраховка. Тя се дължи за всички работници на жалбоподателя, тъй като са в хипотезата на заповед №РД-01-865/30.10.2012г. на Министерство на ТСП и в частност т.28. Това е така, тъй като броят на работниците и служителите в дадена фирма с предмет на дейност като в случая производство на харнителни продукти за определен период от време може да се мени, но това не променя задължението на работодателя да е сключил такава застраховка.

По отношение последното възражение от страна на защитата за прилагане на разпоредбата на чл.415в от КТ следва да се посочи, че този текст е неприложим с оглед на това, че освен отстраняването на нарушението в кратък срок от установяването му следва от него да не са произтекли вредни последици за работници и служители. Видно от АУАН и НП е, че повод за самата проверка е злополука с работник на фирмата, от която са произтекли вредн последици за него.

Предвид изложеното съдът достига до извода, че е спазена визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно - административното производство срещу жалбоподателя. АУАН и в последствие издаденото въз основа на него НП са съставени от компетентен орган в кръга на правомощията му, АУАН е бил подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителят, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Във връзка с изложеното съдът намира, че правилно АНО е достигнал до извода, че жалбоподателя следва да носи административно наказателна отговорност. Следвало е обаче да се прецени, че констатираното нарушение, за което АНО налага административно наказание е първо за дружеството и с оглед постигане на поправителния и превъзпитателен ефект от наказанието е следвало да се наложи наказание в минималния предвиден в санкционната част на чл.413, ал.2 от КТ размер, а именно 1500лв. Поради това съдът намира, че жалбата е частично основателна и наказателното постановление следва да се измени в тази му част от имуществена санкция в размер на 5000лв. на имуществена санкция в размер на 1500лв.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №15-1502836/06.03.2014г., с което директора на ДИТ гр.Плевен за нарушаване на чл.52, ал.1 от ЗЗБУТ и чл.2, ал.1 от Наредбата за ЗЗРСРТЗ във връзка със заповед №РД-01-865/30.10.2012г. на Министерство на ТСП на основание чл.416, ал.5 във връзка с чл.413, ал.2 от КТ е наложил на «ПАЛ-4 Б – МАРИНОВ, КАТРОНСКИ, СТЕФКОВ и сие»СД с.Брест, общ.Гулянци, ЕИК114058826 със седалище и адрес на управление в с.Брест, общ.Гулянци, ***, представлявано от С. П. М., ЕГН********** в качеството на работодател административно наказание имуществена санкция от имуществена санкция в размер на 5000лв. на имуществена санкция в размер на 1500лв.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: