Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е №………..

                                       30.09. 2015г.,  гр.НИКОПОЛ

 

В   И М Е Т О   НА    Н А Р О Д А

 

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и пети септември две хиляди и петнадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:Биляна Кисева

 

при секретар  П.В. като разгледа докладваното НАХД 335 по описа за 2014 година.

 

Производството е по реда на чл.414 ал.1 от НПК.

 

В Решение N 51/04.08.2015г.е допусната техническа грешка, която би довела до неяснота относно мотивите на съда при постановяване на решението и изразяваща се в следното: на страница две от решението /л.14 от делото/ в диспозитива на Решението е записано, че „ПРИЗНАВА обвиняемият В.П.С. – роден на *** ***, с адрес ******, живущ ******, ***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи- пенсионер, не осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.12.2015 година около 18,10 часа чрез лицето Т.Т. от с.Д. В., обл.Плевен предал по телефон 0878/209399 до органите на полицията чрез единен европейски номер за спешни повиквания 112 невярно повикване за помощ и злополука за това, че при разклон гр.Никопол – с.Д.В. – с.В. неустановени лица с два броя леки автомобили са отнели чужди движими вещи: сума от 14000 лева от владението на В.П.С. ***, собственост на А.Т.Т. от с.Д. В., обл.Плевен, като употребили за това сила и заплаха, поради което и на основание чл.326, ал.1 във вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.А в обстоятелствената част  съдът е констатирал, че деянието е извършено на 11.12.2014г.

Предвид това съдът счита, че следва да изтълкува тази неясното и би следвало да се счита, че е имал предвид следното:

В Решение N 51/04.08.2015г.е допусната техническа грешка, която би довела до неяснота относно мотивите на съда при постановяване на решението и изразяваща се в следното: на лист втора от решението /л.14 от делото/ в диспозитива на Решението е записано, че „ПРИЗНАВА обвиняемият В.П.С. – роден на *** ***, с адрес ******, живущ ******, ***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи- пенсионер, не осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.12.2015 година около 18,10 часа чрез лицето Т.Т. от с.Д. В., обл.Плевен предал по телефон 0878/209399 до органите на полицията чрез единен европейски номер за спешни повиквания 112 невярно повикване за помощ и злополука за това, че при разклон гр.Никопол – с.Д. В. – с.В. неустановени лица с два броя леки автомобили са отнели чужди движими вещи: сума от 14000 лева от владението на В.П.С. ***, собственост на А.Т.Т. от с.Д. В., обл.Плевен, като употребили за това сила и заплаха, поради което и на основание чл.326, ал.1 във вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

  Водим от  изложените съображения, съдът

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА на основание чл.414, ал.1,т.1 от НПК, тълкуване на допуснатата в Решение N 51/04.08.2015г постановено по НАХД № 120/2015г., по описа на НРС, техническа грешка, като на страница втора от решението  /л.14 от делото/, в диспозитива се чете по следния начин : ПРИЗНАВА обвиняемият В.П.С. – роден на *** ***, с адрес ******, живущ ******, ***, български гражданин, със средно образование, женен, не работи- пенсионер, не осъждан - реабилитиран, ЕГН ********** ЗА ВИНОВЕН В ТОВА, че на 11.12.2014 година около 18,10 часа чрез лицето Т.Т. от с.Д. В., обл.Плевен предал по телефон 0878/209399 до органите на полицията чрез единен европейски номер за спешни повиквания 112 невярно повикване за помощ и злополука за това, че при разклон гр.Никопол – с.Д. В. – с.В. неустановени лица с два броя леки автомобили са отнели чужди движими вещи: сума от 14000 лева от владението на В.П.С. ***, собственост на А.Т.Т. от с.Д. В., обл.Плевен, като употребили за това сила и заплаха, поради което и на основание чл.326, ал.1 във вр. чл. 78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

                                                                            

                                                             

 

 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: