Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол,25.11.2015г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, … наказателен състав в открито заседание на двадесет и пети ноември през две хиляди и петнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря П.В. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията КИСЕВА НАХД № 119 по описа за 2015г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

                            Производството е по чл. 78а от НК

 

         В НРС е постъпило постановление от НРП с предложение обвиняемата Б.Г. С., ЕГН ********** *** да бъде освободена от наказателна отговорност и й се наложи административно наказание.

         С Решение № 33/23.04.2013 година на НРС е настанено малолетното дете Т.Б. Р. в семейството на Р.Л.Б. от с.Д.В. за срок от две години. НРС е сезиран с молба от ДИРЕКЦИЯ „СП” гр.Никопол досежно потвърждение на Заповед № ЗД- 21-0006/12.02.2013 година, с която малолетната Т. Р. е настанена в семейството на Б., който претендира че е биологичен баща на детето. Към молбата е приложен социален доклад, от който е видно, че е постъпил сигнал от кмета на с.Д.В. за това, че Б. отглежда малолетната Р. без да са му присъдени родителските права.

         С Решение № 3189/23.11.2007 година е постановен развод между Б.К.Р. и Б.Г.Р., които към момента са били законни представител на Т.. Родителските права са предоставени на майката, която от началото на 2010 година предава малолетната Т. на Б. и от този момент не се интересува повече от нея, не полага грижи за него, неглижира го с поведението си за сметка на останалите си три деца. От своя страна Б. полага всички необходими условия за правилното отглеждане и възпитание на детето.

Назначена е комплексна психолого- психиатрична експертиза, в която се сочи, че към момента малолетната Т. Р. е в добро физическо и психическо здраве, без емоционално-поведенчески проблеми, но с реална опасност чувството за пренебрегнатост от страна на майката да окаже негативно влияние върху психиката на детето с оглед навлизане в пубертета. Въпреки, че песимистичните прогнози не са дефинитивни не е изключено да настъпят негативни последици при продължаващо емоционално отхвърляне от страна на майката.

Разпитани са като свидетели Р. Б. и В.Т..

         В хода на разследването се установило описаната по-горе обстановка.

         От субективна страна обвиняемата съзнавала обществено-опасният характер на деянието, предвиждала е неговите общественоопасни последици и е искала настъпването им. Предвид това е налице пряк умисъл, какъвто е необходим за извършването на това престъпление.

         В хода на съдебното дирене обвиняемата дава обяснения относно механизма на извършеното деяниие.

         Обвинението се доказва по несъмнен начин от приложените писмени доказателствени материали, от свидетелските показания, от комплексната психолого- психиатрична експертиза, както и от останалите приложени писмени доказателства.

         Смекчаващо отговорността обстоятелство е чистото съдебно минало на обвиняемата.

         Причина за извършване на деянието е незачитането на установеният в страната императивен ред.

         Към момента на извършване на деянието обвиняемата С. е била пълнолетна.

Налице са предпоставки за освобождаването на обвиняемата С. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание на основание чл. 78а от НК, тъй като по чл.182, ал.1 от НК се предвижда наказание до три години ЛОС и обществено порицание; деецът не представлява голяма обществена опасност – не е осъждана и не е освобождавана по този раздел на НК; няма заявени и не възстановени имуществени щети.

         Предвид гореизложеното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПРИЗНАВА обвиняемата Б.Г.С. – родена на *** ***, ***, българска гражданка, с основно образование - грамотна, не омъжена - разведена, работи, не осъждана, ЕГН ********** ЗА НЕ ВИНОВНА В ТОВА, че за периода от месец януари 2010 година до месец юни 2015 година в с„Д.В., обл.Плевен като на родител – майка на детето Т.Б. Р., ЕГН **********, намиращо се под родителски грижи -предоставени родителски права на майката с решение № 3189/23.11.2007 година на ПлРС, го оставила без надзор и достатъчна грижа и с това създала опасност за неговото физическо, душевно и морално развитие, поради което и на основание чл.182, ал.1 от НК, във вр. чл. 78а от НК НЕ Й НАЛАГА административно наказание ГЛОБА в размер на 1000 лева.

Решението може да се обжалва или протестира в 15-дневен срок пред ПлОС за обвиняемата от днес, а за НРП от уведомлението.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: