ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Днес 18.03.’14г. в гр.Никопол, съдията-докладчик Т.Тихолов по НОХД№82/’14г. на НРС, след като се запозна с материалите по делото намира за установено следното:

         С определение №109/24.06.’13г. постановено по ЧНД№1498/’13г. ВКС е изменил подсъдността на делото и същото е било изпратено в ПлРС за произнасяне.

Независимо, че с протоколно определение №642/01.08.’13г. по НОХД№1932/’13г. на ПлРС съдията докладчик се е произнесъл, като на основание чл.288, т.1 от НПК е прекратил производството по делото и е върнал делото на НРП намирам, че след отстраняване на допуснатото нарушение ОА от НРП следва да се внесе не пред РС-Никопол, а пред ПлРС, в който съд се образува съответното НОХД.

         Поради изложеното и отвод на съдията Наумова производството по НОХД№82/’14г. на НРС следва да се прекрати пред РС-Никопол и делото следва да се върне на НРП за внасяне на ОА с материалите пред РС-Плевен.

         Предвид гореизложеното, съдията-докладчик

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

На основание чл.42, ал.3 от НПК ВРЪЩА НОХД№82/’14г. на РП-Никопол, която с оглед променената подсъдност внесе делото пред компетентния РС-Плевен.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД№82/’14г. на РС-НИКОПОЛ.

Определението за прекратяване на производството по делото може да се обжалва или протестира пред ПлОС в седем дневен срок от съобщението до страните.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: