ОПРЕДЕЛЕНИЕ ________

 

гр. Никопол, 23.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД ... наказателен състав на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Н.Б.

2.И.И.

 

при участието на  секретаря Поля Видолова и в присъствието на прокурора Велислава Патаринска разгледа докладвано от съдията Тихолов НЧД №75/’19г.  по описа на РС-Никопол, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпило е предложение от НРП за определяне на общо наказание на И.З.Б.. Прокуратурата е посочила четири дела, като в предложението се изтъква, че последен се е произнесъл РС-НИКОПОЛ и този съд според прокуратурата е компетентен да определи общото наказание.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното:

И.З.Б. е осъждан както следва:

1.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 01.03.2017г. в сила от 01.03.2017г. по НОХД №416/’17г. е наложил на осъдения наказание ЛОС в размер на ТРИ МЕСЕЦА, като на основание чл.69, ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на неустановен ден през периода от 10.08.2016г. до 02.10.2016г.;

2.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 02.11.2017г. в сила от 02.11.2017г. по НОХД №2648/’17г. е наложил на осъдения наказание ГЛОБА в размер на 200лв. в полза на държавата за деяние извършено на неустановен ден през периода до 02.06.2017г.;

3.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 16.04.2018г. в сила от 16.04.2018г. по НОХД №836/’18г. е наложил на осъдения наказание в ГЛОБА в размер на 500лв. в полза на държавата за деяние извършено на неустановен ден през периода до 14.02.2018г.;

4.     РС-НИКОПОЛ с присъда от 11.03.2019г. в сила от 26.03.2019г. по НОХД №323/’18г. е наложил на осъдения наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено през периода от 25.12.2016г. до 16.01.2017г.

 

След анализ на предложението на НРП, представените присъди и справката за съдимост на Б. и принципа за най-благоприятно съчетаване за осъдения на наложените му наказания, заложен в Постановление №4/1965г. на ВС, настоящият съдебен състав намира, че престъпленията по НОХД№416/‘17г. на ПлРС и НОХД№323/‘18г. по описа на НРС са извършени при условията на реална съвкупност помежду си, като за всяко едно от тях е определено и наказание ЛОС.

В тази връзка са налице условията за групиране на наказанията по НОХД№416/‘17г. на ПлРС и НОХД№323/‘18г. по описа на НРС. Всяко от престъпленията е извършено преди да е имало влязла в сила присъда, по което и да е от тях.

На И.Б. следва да бъде определено едно общо наказание от посочените по-горе две дела, а именно най-тежкото от тях в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК следва да се отложи с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Наказанието по НОХД№2648/'17г. на ПлРС и наказанието по НОХД№836/'18г. на ПлРС не могат да влязат в една група и да се определи едно общо наказнаие с това по НОХД№416/'17г. на ПлРС. Наказанията по НОХД№2648/'17г. на ПлРС и НОХД№836/'18г. на ПлРС не могат да се комулират и помежду си, тъй като деянието по НОХД№836/'18г. е извършено, след като присъдата по НОХД№2648/'17г. е влязла в сила. В тази връзка наказанията по тези две дела следва да се търпят отделно от предходната група.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23, ал.1 от НК на осъдения И.З.Б., ЕГН********** *** едно ОБЩО наказание от наложените му по НОХД№416/‘17г. на ПлРС и НОХД№323/‘18г. по описа на НРС, а именно най-тежкото от тях в размер на ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК отлага с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Наказанито по НОХД№2648/'17г. на ПлРС, а именно ГЛОБА в размер на 200лв. в полза на държавата да се търпи отделно от предходната група.

Наказанито по НОХД№836/'18г. на ПлРС, а именно ГЛОБА в размер на 500лв. в полза на държавата да се търпи отделно от предходната група.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира пред ПОС в 15 дневен срок от днес.

        

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

2.