Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 27.12.2016 г.

 

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, на двадесет и четвърти ноември през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                        Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д. № 74 по описа на съда за 2016г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

В Никополският районен съд е постъпила искова молба ЧПТК „МАРЕН” с.Н., предствлявно от Г.И.Д., чрез процесуалния им представител адв.М. *** против М.А.С. *** с правно основание чл.280 от ЗЗД.В молбата се излага, че ищеца и ответника са сключили на през 2015г. устен договор за извършване на услуги: дисковане, фрезоване, сеитба, пръскане и жътва на 80 дка.земеделска земя.Твърди се, че за извършване на тези дейности са изразходвани сумите от 5331,77 лв. и се иска от съда да осъди ответника да ги заплати, тъй като не желаел да до стори.Претендират се разноски.В последствие в хода на делото по молба на ищеца ответника М.А.С. *** е заменен с ответника „САКАДЖИ и КО” ЕООД гр.Никопол, представлявано от А.М.С., ЕИК: 203288410. 

По делото е постъпил отговор от ответника „САКАДЖИ и КО” ЕООД гр.Никопол в срока по чл.131, ал.1 от ГПК, с който същия твърди, че иска е не основателен и не следва да бъде уважен.

 По делото не е направено възражение от страна на ответниците за неподсъдност на делото в срока за отговор.

Съдът като съобрази становищата на страните и представените по делото писмени и гласни доказателства, прие за установено от фактическа страна следното:

Предявеният иск намира своето правно основание в разпоредбата на чл. 280 от ЗЗД – договор за поръчка и се основава на твърдение, че през 2015г.по искане на  М.А.С. и устна уговорка с ищеца, ищцовата кооперация  е извършила поръчката със собствена техника, семена, препарати и персонал, а именно: дисковане на 80 дка. – 2 пъти; фрезоване, редова сеитба с торовнасяне на 80 дка.,, със семена от 3 бр. торби слънчоглед и 1 бр. торба люцерна, пръскане с препарат Експрес 0.300 л. и жътва на 80 дка. слънчоглед в следния поземлен имот представляващ „Рибарник”, с идентификационен номер  000347 с площ от 100.584 дка.в м.”Долни ливади”.

От събраните по делото доказателства става ясно, че  „САКАДЖИ и КО” ЕООД се представлява от едноличния собственик на капитала А.М. С.. Като по делото няма данни А.С. да е упълномощавал трети лица да го предтсвляват. „САКАДЖИ и КО” ЕООД е сключило договор с „РЕЛИНГ” ЕООД с ЕИК: 114632032, предствлявано от М.С. за наем на следния имот поземлен имот представляващ „Рибарник”, с идентификационен номер  000347 с площ от 100.584 дка.в м.”Долни ливади”.

От представените по делото писмени доказателства и от разпита на свидетелите, и от представената и приета съдебна експертиза става ясно, че ЧПТК „МАРЕН” е извършило следните действия в гореописания имот: дисковане на 80 дка. – 2 пъти; фрезоване, редова сеитба с торовнасяне на 80 дка.,, със семена от 3 бр. торби слънчоглед и 1 бр. торба люцерна, пръскане с препарат Експрес 0.300 л. и жътва на 80 дка. слънчоглед, като за това е вложил сумата от 5331.77 лв.  

От предственатая по длеото кантарна бележка от 21.09.2015г. е видно, че М.А. е натоварил и изнесъл от ищцовата кооперация слънчоглед бруто тегло 20 920 кг., тара тегло – 14 040 кг. / и нето тегло – 6 880 кг./

На първо място е спорно дали между страни има сключен договор за поръчка.В тази насока съдът счита,че няма данни между ЧПТК „МАРЕН” и. „САКАДЖИ и КО” ЕООД да е сключен договор за поръчка.А. С. е единствен управител и собственик на капитала на дружеството, а и няма данни да е упълномощавал трети лица да го представляват.Дори и ищеца по делото твърди, че не се е договарял с А. С.,  а  М.С..

Писмен договор за поръчка не е сключван между страните, нито с ответника „САКАДЖИ и КО” ЕООД, представлявано от А. С., нито с М.С., но това не е порок, тъй като договора за поръчка е неформален и писмената форма е само за доказване, но не и за действителност на договора. Но в конкретния случай не е налице не е налице и устна уговорка между представляващия ЧПТК „МАРЕН” и представляващия „САКАДЖИ и КО” ЕООД.

Освен това при договор за поръчка доверителят дължи възнаграждение на довереника само ако е уговорено, съгласно чл. 286 ЗЗД. Твърдение за наличие на такова съглашение липсва, поради което и на основание чл. 286 ЗЗД.

Предвид изложеното съдът счита, че искът по чл.280 от ЗЗД е неоснователен и недоказан.Тъй като по категоричен начин не се установи, че е налице сключен договор за поръчка между ЧПТК „МАРЕН” и „САКАДЖИ и КО” ЕООД, не се установи и да е уговаряно възнаграждение за извършените дейности.

 

    

 

Р Е Ш И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск на осн.чл.280 от ЗЗД от ЧПТК „МАРЕН” с.Н., предствлявно от Г. И.Д. против  „САКАДЖИ и КО” ЕООД гр.Никопол, представлявано от А.М. С., ЕИК: 203288410 за сумата от 5331.77 лв., в едно със законната лихва от предявяване на иска до окончателното им заплащане, като неоснователен и недоказан.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено                                                           

                                     

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: