Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 25.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря ТМ. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№74 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №700/05.12.2012г. на началника на РУП – НИКОПОЛ на К.М.И. *** на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месец, като са му били отнети и 4к.т.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя И., който го е обжалвал. Излага подробни доводи относно фактическата обстановка отразена в НП и АУАН, като в заключение сочи, че същата не отговаря на действителната, поради което моли съда НП да се отмени издаденото НП.

Жалбоподателят не се е явил в съдебно заседание лично, но е ангажирал защитни, който е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят Г. и свидетеля Н. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         НП е било връчено на жалбоподателя на 19.02.’13г., а жалбата е била заведена при А. на 25.02.’13г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява основателна.

Акт за установяване на административно нарушение  №700/30.11.’12г. е съставен от Г.К.Г. на длъжност МлАК при РУП – НИКОПОЛ против К.М.И. *** за това, че на 30.11.2012г. около 08,15ч. в с.САНАДИНОВО на около 1500м. от ул.”П.ВОЛОВ”23 посока изхода на селото управлявал товарен автомобил „ПЕЖО ПАРТНЕР” с ДК№ЕН92-51ВС собственост на „ХЛЯБ КАЙЛЪКА”ЕООД в посока центъра на селото, като губи контрол над автомобила, излиза от пътното платно в ляво по посока на движението и се удря извън пътното платно в неравности. Установено е, че след ПТП водачът не е уведомил МВР, напуснал местопроизшествието и не взел мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби.

         Жалбоподателят е отказал да подпише АУАН, като отказът му е бил удостоверен с личните данни на един свидетел.

За изясняване на фактическата обстановка по делото са били разпитани актосъставителя и свидетеля Н..

В показанията си пред съда и двамата са категорични, че не са присъствали при констатиране на нарушението. Актосъставителят сочи, че на него му било разпоредено да състави АУАН по заявителски материал. Допълнил е, че той е съставил АУАН в присъствието на жалбоподателя, но в АУАН липсвал негов подпис.

Свидетелят по АУАН Н. сочи, че не знаел дали жалбоподателят се е запознал със съставения АУАН, тъй като той по това време бил дежурен и акта му бил предоставен в дежурната да се запознае и го подпише.

         Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя и свидетеля Н., тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал, а именно АУАН, издаденото въз основа на него НП и приобщеното ДП№258/’12г. по описа на НРП.

 

         Установи се следната фактическа обстановка:

На 29.09.2012г. около 08,15ч. жалбоподателят малко след табелата на с.САНАДИНОВО при управлението на товарен автомобил „ПЕЖО ПАРТНЕР” с ДК№ЕН92-51ВС собственост на „ХЛЯБ КАЙЛЪКА”ЕООД в посока центъра на селото изгубил контрол над автомобила, излязъл от пътното платно в ляво по посока на движението и се ударил извън пътното платно в неравности, след което не уведомил МВР, напуснал местопроизшествието и не взел мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от ораните на полицията.

         Установената от съда фактическата обстановка се подкрепя освен от показанията на актосъставителя и свидетеля Н., АУАН, издаденото въз основа на него НП, заповед №002/09.10.2012г. за прекратяване на трудов договор, справка от НАП изх.№15388123026360/25.10.2012г., трудов договор №35/25.10.25012г., служебна бележка изх.№10/21.02.2013г. и приобщеното ДП№258/’12г. по описа на НРП.

 

         Предвид изложеното съдът намира, че А. с оглед изложеното е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, което от една страна е довело до неправилен извод от страна на А., че жалбоподателя следва да носи административно наказателна отговорност, а от друга е засегнато правото му на защита.

         На първо място в съставеният АУАН липсва подпис на актосъставителя.

На следващо място същият е съставен в отсъствието на свидетеля Н., който по това време е бил дежурен и съставеният АУАН му е бил занесен в дежурната стая за подпис.

         На следващо място в НП е посочено, че деянието е извършено на 30.11.2012г. Видно от АУАН и приобщеното ДП№258/’12г. по описа на НРП е, че ПТП е станало на 29.09.2012г.

Поради изложеното съдът намира, че А. не е изпълнил  задължението си по чл.43, ал.1 от ЗАНН – Актът се подписва от съставителя и поне от един от свидетелите, посочени в него, и се предявява на нарушителя да се запознае със съдържанието му и го подпише със задължение да уведоми наказващия орган, когато промени адреса си. Нарушена е и разпоредбата на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН относно датата посочена в НП, на която е било извършено нарушението. Следвало е А. преди да се произнесе по преписката да провери АУАН с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо да извърши и разследване на спорните обстоятелства. Ако А. беше извършил последното според съда би стигнал до друг извод относно това следва ли жалбоподателя да носи административно наказателна отговорност.

Предвид изложеното съдът намира, че издаденото НП следва да се отмени изцяло като незаконосъобразно.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №700/05.12.2012г. на началника на РУП – НИКОПОЛ, с което на К.М.И. ***, ЕГН********** за това, че на 30.11.2012г. около 08,15ч. в с.САНАДИНОВО на около 1500м. от ул.”П.ВОЛОВ”23 посока изхода на селото управлявал товарен автомобил „ПЕЖО ПАРТНЕР” с ДК№ЕН92-51ВС собственост на „ХЛЯБ КАЙЛЪКА”ЕООД в посока центъра на селото, като губи контрол над автомобила, излиза от пътното платно в ляво по посока на движението и се удря извън пътното платно в неравности, като след ПТП водачът не е уведомил МВР, напуска местопроизшествието и не взема мерки следите от ПТП да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби, поради което на основание чл.179, ал.2, пр.1 от ЗДвП му било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв., на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месец, като са му били отнети и 4к.т., като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: