ПРОТОКОЛ

 

година 2019                                                                         град НИКОПОЛ

РАЙОНЕН СЪД                                                                 наказателен състав

 

на  десети април две хиляди  и деветнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

ГАЛЯ НАУМОВА

 

 

Секретар ДЕНИЦА ТОНЧЕВА

ПРОКУРОР МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия НАУМОВА

НОХ дело №73 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 11,30 часа се явиха:

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.НИКОПОЛ – редовно призована, изпраща представител - ПРОКУРОР МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

ОБВИНЯЕМ Й.Н.Д. – подсигурен от РП Никопол, се явява.

В залата се явява назначения по БП№16/2019г. служебен защитник на подсъдимия адв.М.Л. от ПлАК.

В тази връзка съдът запитва подсъдимия желае ли адв.Л. да го защитава по настоящото дело.

ОБВИНЯЕМ Д.– съгласен съм да ме защитава Л..

АДВ.Л. – съгласен съм да поема защитата на подсъдимия. Запознат съм с материалите по делото и не ми е нужно време да се запозная с тях.

Съдът счита, че следва да се назначи за служебен защитник по настоящото дело адв.Л. от ПлАК, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

НАЗНАЧАВА адв.М. Л. от ПлАК за служебен защитник на подсъдимия Д., при възнаграждение платимо от НБПП.

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОР – моля да се даде ход на делото.

АДВ.Л. – моля да се даде ход на делото.

         Съдът намира, че следва да се даде ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ОБВИНЯЕМИЯ:

Й.Н.Д. – роден на ***г***, ***, ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН**********. Получих препис от споразумението.

 

            НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА по чл.274 и по чл.275 от НПК за отвод на съда, прокурора, защитника, съдебният секретар.

          ПРОКУРОРЪТ – нямам искания за отвод. 

          АДВ.Л. – отвод на състава на съда не правим. 

         

          СЪДЪТ ДОКЛАДВА: Постъпило е споразумение от НРП №12/2019 година, при реда и условията на чл.381,ал.1 от НПК.

         ПРОКУРОРЪТ: Представили сме споразумение, което сме постигнали със защитника на подсъдимият и с което уреждаме всички въпроси по чл.381,ал.5,т.1-6 НПК. Моля да одобрите споразумението и да прекратите производството по делото.

          АДВ.Л. - Поддържам споразумението и моля да прекратите производството след като одобрите същото. Представили сме споразумение и моля да го одобрите в представения вид.

         

         Съдът запитва подсъдимият разбира ли обвинението и признава ли се за виновен, разбира ли последиците от споразумението, съгласен ли е с тях и доброволно ли е подписал същото.

ОБВИНЯЕМ - разбирам обвинението, признавам се за виновен, разбирам последиците от споразумението и съм съгласен с тях. Известно ми е, че одобреното споразумение има характер на влязла в сила присъда. Подписал съм споразумението доброволно. Декларирам, че се отказвам от разглеждане на делото по общия ред.         

         С оглед становището на страните, съдът намира, че следва да бъде вписано съдържанието на окончателното споразумение.

На основание  чл.382, ал.6 от НПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ВПИСВА съдържанието на окончателното споразумение, както следва:

 

СПОРАЗУМЕНИЕ

за решаване на наказателно производство по бързо производство № 16/2019г. по описа на  РП Никопол по реда на чл.381 от НПК

Днес, 10.04.2019г. в гр.Никопол между подписаните МАРИЯ ГЕОРГИЕВА – прокурор на НРП, адв. Л. – защитник на Й.Н.Д. – обвиняем по БП№16/2019 година по описа на НРП е постигнато споразумение за решаване на делото, включващо съгласие по всички въпроси по чл.381,ал.5 от НПК, относно следното:

ОБВИНЯЕМИЯТ Й.Н.Д. се признава за виновен, че:

На 26.03.2019 г. в с.Брест област Плевен противозаконно пречил на орган на властта-В.А.Н. на длъжност младши полицейски инспектор при РУ- Гулянци при ОД на МВР- Плевен и Т.К.П. на длъжност експерт при РУ- Гулянци при ОД на МВР- Плевен да изпълняват задълженията си, а именно да съставят акт за установяване на административно нарушение по закона за движението по пътищата на лицето Б.Й.Д.престъпление по чл.270, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до три години и глоба от 500,00 лв. до 2000,00 лв.

Страните се съгласяват на  обвиняемия Й.Н.Д. с ЕГН-**********, да му бъде наложено следното наказание:

За извършеното от него престъпление,  при условията на чл.54, ал.1 от НК,  да се наложи наказание  „ГЛОБА“ в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

Съставомерни имуществените вреди от престъплението не са настъпили.

Разноски по делото няма.

Мярката за неотклонение – „Подписка“ – взета на 01.04.2019г. по отношение на  обвиняемия Й.Н.Д. с ЕГН-********** да бъде отменена след одобрение на настоящето споразумение.

Обвиняемият Й.Н.Д. с ЕГН-********** декларира, че  е съгласен със съдържанието на настоящото споразумение, признава се за виновен, разбира последиците от същото, отказва се от съдебно разглеждане на делото по общия ред и подписва  доброволно споразумението.

Страните намират, че така постигнатото споразумение не противоречи на закона и морала,  и че с него ще бъдат постигнати целите на наказанието, посочени в чл.36 от НК.

С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 и следващите от НПК.

 На обвиняемият бе разяснен смисъла на настоящото споразумение, като същият декларира, че се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред. Съгласява се с правните последици от същото, а именно, че след одобряването му от първоинстанционния съд, определението на съда по чл.382, ал.9 от НПК е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда и не подлежи на въззивнно и касационно обжалване. 

 

С П О Р А З У М Е Л И    С Е :

 

          ПРОКУРОР:                                                      ЗАЩИТНИК:

                   /М.Георгиева/                                             /адв.М.Л./

 

                                                                                     ОБВИНЯЕМ

/Й.Д./     

 

Съдът като съобрази текста на окончателното споразумение обстоятелството, че от престъплението претърпени имуществени вреди няма, както и че споразумението не противоречи на закона и морала намира, че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство по НОХД №73/2019 година по описа на НРС, прекратено.

Предвид гореизложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОДОБРЯВА постигнатото между МАРИЯ ГЕОРИЕВА - прокурор на НРП и подсъдимия Й.Н.Д. – роден на ***г***, ***, ***, български гражданин, с основно образование, женен, неосъждан, ЕГН ********** и служебния му защитник адв.Л. от ПлАК споразумение, съгласно което:

ПРИЗНАВА подс. Й.Н.Д., със снета по делото самоличност ЗА ВИНОВЕН, в това, че:

На 26.03.2019 г. в с.Брест област Плевен противозаконно пречил на орган на властта-В.А.Н. на длъжност младши полицейски инспектор при РУ- Гулянци при ОД на МВР Плевен и Т.К.П. на длъжност експерт при РУ- Гулянци при ОД на МВР- Плевен да изпълняват задълженията си, а именно да съставят акт за установяване на административно нарушение по закона за движението по пътищата на лицето Б.Й.Д.престъпление по чл.270, ал.1 от НК, за което се предвижда наказание „Лишаване от свобода“ до три години и глоба от 500,00 лв. до 2000,00 лв.,  поради което на основание чл.381, ал.4 от НПК,  вр. с чл.54, ал.1, от НК, ГО ОСЪЖДА на наказание  „ГЛОБА“ в размер на ПЕТСТОТИН ЛЕВА.

             Предвид изложеното, съдът

 

                                               ОПРЕДЕЛИ:

 

         ПРЕКРАТЯВА наказателното производство, водено срещу подсъдимия Й.Н.Д. с ЕГН-**********.

         ОТМЕНЯ взетата на 01.04.2019г. по отношение на подсъдимия Й.Н.Д. с ЕГН-********** мярка за неотклонение «ПОДПИСКА».

        ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда, с което  е одобрено споразумението, е  окончателно и не подлежи на жалба и протест.

       ОПРЕДЕЛЕНИЕТО в частта за отменената МН може да се обжалва и протестира пред Окръжен съд – Плевен в  7-дневен срок от днес с частна жалба и частен протест.

            Протокола изготвен в с.з., което приключи в 12,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: