ПРОТОКОЛ

 

година 2019                                                                         град НИКОПОЛ

РАЙОНЕН СЪД                                                                            наказателен състав

 

на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

ГАЛЯ НАУМОВА

М.А.Н.Б.

                                                                      

Секретар ДЕНИЦА ТОНЧЕВА

Прокурор М. Г.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия НАУМОВА

НОХ дело № 70 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 11,00 часа се явиха:

         За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.НИКОПОЛ – р.пр., явява се ПРОКУРОР М. Г..

ПОДСЪДИМАТА Г.А.Т. – доведена от Затвора- гр. Сливен. Явява се адв.Х.К. с пълномощно по ДП.

 

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОР – да се даде ход на делото

АДВ.К. - да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

по реда на чл.248 от НПК.

ПРОКУРОР – считам, че делото е подсъдно на настоящия съд. Няма основание за прекратяване и спиране на наказателното производство. Няма допуснати съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване правата на страните. По отношение на  т.4 считам, че са налице такива за разглеждане на делото по реда на споразумение и съкратено. Постигнахме споразумение, което представяме.

          АДВ. К. - делото е подсъдно на РС-Никопол. Не са налице основания за прекратяване или спиране на производството. Не са допуснати на БП съществени процесуални нарушения, довели до нарушаване на правата на подзащитната ми. Желаем да сключим споразумение с прокуратурата.

        

 

 Съдът намира като изслуша становището на страните за установено следното:

 - внесен е ОА против подсъдимият Г.А.Т. по чл.195,ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК

            В съответствие с разпоредбата на чл.248, ал.1 от НК и след направената проверка по делото, съдът установи:

            -  делото е местно и родово подсъдно на НРС, с оглед разпоредбата на чл.35 и сл.от НПК.

            - не са налице основания за прекратяване и спиране на наказателното производство.

            - на БП не е допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуалните правила, което да е довело до ограничаване правата на обвиняемия, на пострадалия и неговите наследници.

    - налице са основания за разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК .

               -не са налице основанията за разглеждане на делото по реда на чл.267 от НПК при закрити врати, както и привличане на резервен съдия или съдебен заседател, ВЛ,  преводач или тълковник, както и извършване на съдебно следствени действия по делегация.

               -По отношение на мярката за неотклонение „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ същата следва да бъде отменена след одобрение на споразумението.

    На основание чл.252, ал.1 от НП , доколкото е налице искане на страните,  съдът счита следва да бъде даден ход на делото, незабавно.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ПРЕМИНАВА към разглеждане на делото по реда на глава 29 от НПК –чл.381 и сл.  от НПК.

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИТЕ:

Г.А.Т. -  родена на ***г***, обл.Плевен, по настоящем в Ареста към Затвора-Сливен, ***, български гражданин, с начално образование-завършен седми клас- грамотна, разведена, безработна, осъждана, ЕГН**********.

     

НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА

по чл.274 и чл.275 от НПК

ПРОКУРОР – отвод на състава на съда не правя. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.К. – отвод на състава на съда не правя. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

         Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за откриване на съдебното следствие, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ОТКРИВА СЪДЕБНОТО СЛЕДСТВИЕ С ПРОЧИТАНЕ НА ОБВИНИТЕЛНИЯ АКТ ОТ ПРОКУРОРА

          ПРОКУРОР  - Постигнахме писмено споразумение с подсъдимата и нейният защитник за приключване на делото, което представям и моля да одобрите.

АДВ.К.– постигнахме споразумение. Моля да го одобрите

         На основание чл.384, вр.чл.381 и сл.от НПК, Председателят разясни на подсъдимата, че споразумението има последици на влязло в сила присъда. Съдебният акт е окончателен и не подлежи на обжалване.

            Запитва подсъдимата: разбира ли обвинението. Признава ли се за виновна. Разбира ли последиците от споразумението, съгласява ли се с тях доброволно.

            ПОДСЪДИМА Т. – разбирам обвинението. Признавам се за виновена. Разбирам последиците от споразумението.

          

 

ДОКЛАДВА СПОРАЗУМЕНИЕТО

 

ПОДСЪДИМАТА Г.А.Т. -  родена на ***г***, обл.Плевен, по настоящем в Ареста към Затвора-Сливен, ***, български гражданин, с начално образование-завършен седми клас- грамотна, разведена, безработна, осъждана, ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВНА за това, че:

На 11.03.2019г. в село Дъбован, област Плевен от частен дом, находящ се на улица *** , отнела чужди движими вещи-1 един брой дамско портмоне от изкуствена материя на стойност 3,50лв. и парична сума в размер на 190.00лева или всички вещи на обща стойност 193.50 лева от владението на собственичката М.Г.Ц. *** нейно съгласие с намерение противозаконно да се присвои, като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност- престъпление по чл.195,ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК.

Страните се съгласяват на  подсъдимата Г.А.Т. с ЕГН-**********, да и бъде наложено следното наказание:

2.1.За извършеното от нея престъпление при условията на чл.384, от НПК,  вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,  да се наложи наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от „ЧЕТИРИ МЕСЕЦА“, което да се изтърпи в затвор при строг режим.

3.Съставомерните имуществените вреди настъпили от престъплението  СА ВЪЗСТАНОВЕНИ.

4.Разноски по делото - в размер на 25.20 лв. (възнаграждение на вещо лице за изготвяне на съдебно-оценителна експертиза) да се възложат на подсъдимата Г.А.Т. с ЕГН-**********, за заплащане по сметка на ОДМВР-Плевен.

5.Мярката за неотклонение – „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ – взета на подсъдимата Г.А.Т. с ЕГН-********** на  14.03.2019г. да бъде отменена след влизане на споразумението в сила

ПОДСЪДИМА Т. –Ясни са ми последиците от споразуменито и се съгласявам с тях. Съгласен съм с така определеното ми наказание и моля споразумението да се впише в протокола, така както предлагат прокурора и моя защитник.

АДВ.К. – съгласни сме с параметрите на споразумението. Същото не противоречи на закона и морала. Моля да се впише в протокола.

Съдът като взе предвид становището на страните и заявлението на подсъдимите, както и че не се налага да се правят промени в съдържанието на споразумението, намира че следва да бъде вписано в протокола от съдебното заседание съдържанието на така постигнато споразумение между представителя на РП-Никопол – М. Г., защитника на подсъдимата адв.К. и подсъдимата Г.А.Т., поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

ВПИСВА на основание чл.382 ал.6 от НПК в съдебния протокол съдържанието на споразуменито за решаване на делото както следва:

Днес на 17.04.2019г. в гр.Никопол, представителя на РП-Никопол – М. Г. и защитника на подсъдимата адв.К., и подсъдимата Г.А.Т. се споразумяха за следното:

ПОДСЪДИМАТА Г.А.Т. -  родена на ***г***, обл.Плевен, по настоящем в Затвора-Сливен, ***, български гражданин, с начално образование-завършен седми клас- грамотна, разведена, безработна, осъждана, ЕГН********** се признава ЗА ВИНОВНА за това, че:

На 11.03.2019г. в село Дъбован, област Плевен от частен дом, находящ се на улица *** , отнела чужди движими вещи-1 един брой дамско портмоне от изкуствена материя на стойност 3,50лв. и парична сума в размер на 190.00лева или всички вещи на обща стойност 193.50 лева от владението на собственичката М.Г.Ц. *** нейно съгласие с намерение противозаконно да се присвои като деянието не представлява маловажен случай и е извършено при условията на повторност- престъпление по чл.195,ал.1, т.7, вр. чл.194 ал.1, вр.чл.28, ал.1 от НК

Страните се съгласяват на подсъдимата Г.А.Т. с ЕГН-**********, да и бъде наложено следното наказание:

2.1.За извършеното от нея престъпление,  при условията на чл.384, от НПК,  вр. с чл.55, ал.1, т.1 от НК,  НАЛАГА наказание  „ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА“ за срок от „ЧЕТИРИ МЕСЕЦА“, което да се изтърпи в затвор при строг режим.

3.Съставомерните имуществените вреди настъпили от престъплението  СА ВЪЗСТАНОВЕНИ.

4. ОСЪЖДА подсъдимата Гинка А.Т. ЕГН********** да заплати по сметка на ОД МВР ПЛЕВЕН направените по делото разноски в размер на 25.20 лв.

5.Мярката за неотклонение – „ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА“ – взета на обвиняемата Г.А.Т. с ЕГН-********** на  14.03.2019г. да бъде отменена след влизане в сила на присъдата.

Веществени доказателства няма приобщени.

С настоящото споразумение страните уреждат всички въпроси във връзка с чл.381 от НПК.

 

СПОРАЗУМЕЛИ СЕ:

          ПРОКУРОР:                                                      ЗАЩИТНИК:

                   /М.Г./                                               /адв.Хр.К./

 

          ПОДСЪДИМА:

/Г.Т./

 

Съдът като взе предвид, че така постигнатото споразумение между представителя на РП-Никопол – М. Г. и защитника на подсъдимата адв.К., и подсъдимата Г.А.Т. по НОХД №70/2019г. на НРС за прекратяване на наказателното производство не противоречи на закона и добрите нрави и от престъплението не са настъпили имуществени вреди, намира че същото следва да бъде одобрено, а наказателното производство следва да бъде прекратено по отношение на подсъдимата.

Водим от горното, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОДОБРЯВА постигнатото между представителя на РП-Никопол – М. Г. и защитника на подсъдимата адв.К., и подсъдимата Г.А.Т. споразумение по силата на което:

ПРЕКРАТЯВА на основание чл.24, ал.3 от НПК наказателното производство, водено срещу подсъдимата, поради решаване на делото със споразумение.
         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда за отмяна на МН подлежи на обжалване пред ПлОС в 7дневен срок от днес.

Протокола изготвен в с.з., което приключи в 11:40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

           

                                                        СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1……….

 

                                                                                                      2………..