Р Е Ш Е Н И Е

гр. Никопол, 14.02.2019 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

           НИКОПОЛСКИ  РАЙОНЕН СЪД,   в  открито   заседание на четиринадесети  януари през две хиляди и деветнадесета година в състав :

                                                       Председател: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря Деница Тончева, като разгледа докладваното от съдията Наумова гражданско дело № 70 по описа на съда за 2017 г., на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, съобрази следното:

        

             

               Производството по делото е за делба и е във фазата по допускането й.

        

               В Никополският районен съд е постъпила искова молба от  М.Г.Н. *** и Л.П.К. ***, и двамата чрез адв.Ф.П. от ПлАК  против  М.И. ***, Л.Г.А. ***, Л.А. ***, М.А. ***, Б.Д.Б. ***, З.Д.П. ***, В. ***, Н.М.Н. ***,  Г.И.Г. ***, С.М. *** и Ц.М. ***,  в която се твърди, че страните  са съсобственици по наследство от общият им наследодател  П.Л.П., б.ж. на с.Б.М., поч. 1947г. / като липсва регистър на точната дата на смъртта/, на  имущество, описано подробно в ИМ, представляващо, общ 4 бр.  ниви,  всички в землището на с.Б.М., общ.Никопол, което не могат да разделят доброволно. 

              Отправя се искане за допускане и извършване на съдебна делба на процесните имоти между страните, при сочените квоти.  

            Съгласно задължителните указания дадени от ПлОС с Определение № 272/27.02.2018г., постановено по в.гр.д. № 127/2018г. по описа на същия съд, НРС е конституирал на основание чл.11 от ЗН, като ответник по делото   Държавата, представлявана на основание чл.31, ал.2 от ГПК  от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

             С определение постановено в з.с. № 293/02.10.2018г., съдът е конституирал  като ответник по делото и наследниците на общият наследодател – А.И.В. и М.И.К..

            В срока по чл.131 от ГПК, само Държавата в лицето на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, чрез областният управител на гр.Плевен, чрез юрк.П.Т., изразява становище че иска е допустим и основателен и моли де са допусне делбата за което развива подробни съображения.  

             Останалите ответниците не изразява становище по иска, в законоустановеният срок по чл.131 от ГПК.

                 Съдът, като съобрази становищата на страните и представените по делото доказателства, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

            Безспорно от представените писмени доказателства се установява,  че правото на собственост върху процесиите имоти, чиято делба се иска е принадлежало на общия на страните наследодател – П.Л.П., б.ж. на с.Б.М., поц. 1947г.

           След смъртта му, правата му на собственост които е имал,  възстановени с Решение № 16/27.09.1993г. на ПК – ОбСЗ  гр.Никопол,   са преминали в патримониума на  неговите 5 деца, които са го надживели – сина му Б.П.Л., поч. на 05.08.1985г.  и дъщерите му С.П.И., поч. на 04.04.1984г., В.П.Д., поч. на 15.08.1985г., А.П.М., поч. на 06.11.1993г. и Н.П.Т., поч. на 03.11.1967г., всеки от тях по 1/5  ид.ч. от наследственото имущество.

                 1.След смъртта на  Б.П. Л. неговият  наследствен дял от имуществото на баща му   се  придобива по равно от неговите 4 деца – Л.Б.П., Д.Б.П., К.Б.П. и С.Б.Н.. Всеки от първите двама имат по две деца, ответниците Л.А.Д., М.А.М., Б.Д.Б. и З.Д.П.,  получават     по реда на наследственото правоприемство в равно конкурентно съотношение  /по 1/20 ид.част / наследствения дял на починалите си съответно майка, на първите двама и баща  на вторите двама  /т.е. по 1/40 ид. част /.Вторите двама К.Б.П. и С.Б.Н. -  имат по едно дете и  дела на всеки от техните родители, се е  влял в имуществото на всяко от децата им – ответниците В.К.Б. и Н.М.Н./ по 1/20 ид.ч./ 

               2. Наследственият дял от  1/5 идеална част от имуществото на  общия наследодател П.Л.П., принадлежал на дъщеря му С.П.И.  е преминал след  смъртта на последната  в патримониума на  дъщеря и М.И.К. и сина и М.И.Б. – ответник по делото, по равно/по 1/10 ид.ч./.

                След смъртта на М.К. през 2005г., е възникнало право на наследяване от сина и Л.П.К., ответник по делото  и брат му И.П.К., поч. 2015г. И.К. не   не е имал  деца, съпруга  и преживели родители  и поради това  след смъртта му  е възникнало право  на брат му Л.К. , да придобие наследство му.

             3. Наследственият дял от  1/5 идеална част от имуществото на  общия наследодател П. Л.П., принадлежал на дъщеря му В.П.Д.,   е преминал след  смъртта и в патримониума на  двамата и сина П.Ц.Г. и В.Ц.Г., по равно.

          П.Ц.Г. е поч. 1998г., и т.к. не   не е имал  деца, съпруга  и преживели родители,  след смъртта му  е възникнало право  на брат му В.Ц.Г., да придобие наследство му. 

              В.Ц.Г. е поч. 2015г.  не е имал  деца, братя , сестри, преживели родители и преживяла съпруга и поради това  след смъртта му  е възникнало право  за преживелите му родственици от четвърта степен по съребрена линия да придобият  наследството му. Това са  неговите първи братовчеди и  наследници по закон/деца на чичовци, вуйчовци и лели по бащина и майчина линия -чл.8 ал 4 изр. 1 ЗН, а именно ответниците , Г.И.Г., С.М.Е.Х., Ц.М.Г., М.И.Б., М.Н.Б. и Л.Г.А..Тези лица  са   придобили в  конкурентно  съотношение  наследственото имущество на починалия  като изразено аритметично,  всеки от тези наследници по  съребрена линия  следва да получат по 1/40 ид. част от наследството на В.Г., с изключение на  Г.И.Г. и М.И.Б., които следва да получат по 1/20 ид.ч. 

         Съделителите А.И.В., М.И.К., Л.А.Д., М.А.М., В.К.Б., Н.М.Н., Л.П.К. и Държавата като наследник на Н.П.Т. нямат права да  придобият  имуществото на починалият В.Ц.Г., в чието наследство се е вляло това на майка му  В.П.Д. и на брат му П.,  т.к., макар и негови родственици , родството им е от пета степен  и поради това са изключени  от  наследството от другите родственици по съребрена линия,  които са от по- близката 4-та степен на родство- чл.8 ал4 изр.2 ЗН.  Наследодателите на  тези лица   А.И.В., М.И.К., Л.А.Д., М.А.М., В.К.Б., Н.М.Н. Л.П.К.  – първи братовчед на   В.Ц.Г. , са починали  преди него, а не след него, поради което те не са наследили имуществото му, за да настъпи наследствен правоприемствен  ефект за техните деца, в конкурентна имуществена връзка, с децата на останалите му първи братовчеди. Държавата като наследник на Н.П.Т.също не наследява припадащите и се част от наследството на В.Ц.Г., поч. 2015г., т.к., леля му Н. е поч. 1967г.,  преди него и преди майка му Верка, поч. 85г. и брат му П., поч.1998г.

           Тази нова алинея на чл. 8 ЗН установява пряко наследяване  от съребрените роднини от ІІІ до VІ та степен  вкл. в новия четвърти  ред наследници по закон, като низходящия  в случая, когато се прилага  посочената разпоредба, не заема мястото на своя  възходящ, не го замества, а изключва по- далечния роднина. Правилото на  чл8 ал.4 изр. 2 ЗН намира приложение в случаите, в които  са призовани  към наследяване в четвъртия ред роднини, намиращи се в различна степен на родство с наследодателя, като законът не допуска сънаследяване, а изключва конкуренцията на по- близкия по степен. В този смисъл е  тълкувателно решение  №3 от 30.ХІІ.1994 год  по гр.д.3/94 год. на ОСГК на ВС на РБ публикувано в кн. 10/94 год на  Съдебна практика Бюлетин  на ВС на РБ .

          Законът  не установява право на заместване  в наследствения кръг на лица, включени  в четвъртия наследствен ред, а такова право е дадено само на  низходящите на починалите  преди наследодателя или недостойни негови братя и сестри- чл.10 ал 2 от ЗН.Ако такова право на заместване  принадлежеше и на родственици  по съребрена линия  би се обезсмислила разпоредбата на  чл.8 ал.4 изр.2-ро от ЗН/по близкият по степен и низходящият на по-близък по  степен роднина  да изключва по- далечния /

                4.Наследственият дял от  1/5 идеална част от имуществото на  общия наследодател П.Л.П., принадлежал на дъщеря му А.П.М., поч. 1993г.,   е преминал след  смъртта и в патримониума на  двете и дъщери – ответниците М.Г.Н. и Л.Г.А., по равно.

              5.Наследственият дял от  1/5 идеална част от имуществото на  общия наследодател П.Л.П., принадлежал на дъщеря му Н.П.Т.поч. 1967г.,   след нейната смърт,   е наследена от своя съпруг И.Т., поч.  1972г. и на самостоятелно  основание и от своите братя и сестри.

             Неправилно е становището на  ищците, според съда,  че  от наследството следва да се изключи съпруга на дъщерята Н.П.Т.тъй като същата не е оставила преки наследници и нейният дял изцяло следва да се разпредели между всичките наследници на нейните братя и сестри.

           Тази дъщеря не е имала, деца, имала е брак с лицето И.Т., който е преживял съпруг.  Бракът между  Н. и И.Т.и е продължил повече от 10 години към момента на откриване на наследството.При това положение съпругът ще получи 2/3 от наследството, а братята и сестрите ще получат 1/ 3 от наследството .  

 Безспорно установено по делото е, че преживелият съпруг на Н.Т.а – И.Т., няма наследници/стр.111 по делото/ поради което, Държавата получава неговото наследство/според съда тя не става негов наследник, както е приел в мотивите си ПлОС/.

 Нормата на чл. 11 от ЗН сочи, че  когато няма лица, които могат да наследяват съгласно предходните членове, или когато всички наследници се откажат от наследството или изгубят правото да го приемат, наследството се получава от Държавата, с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, както и на парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират.

В хипотезата на чл.11 от ЗН, Държавата става собственик не по волята на наследодателя,  а  при условие, че наследодателят не е оставил никакви наследници.Съдебната практика приема, че в случая на чл.11 от ЗН Държавата придобива собствеността ex lege .

Държавата от своя страна, придобива вакантното наследство , без да е необходимо да го приема по реда на чл.49, ал.1 от ЗН при извършване на процедурата по описа по глава 52 от ГПК ,респ.става негов титуляр от откриване на наследството /срвн.Решение №1306/2004г.на ІV ГО на ВКС/..Държавата придобива цялото наследство или част от него /това, което  остава, след като  съответната община придобие ex lege вещните права върху изчерпателно изброените в чл.11 от ЗН обекти) , без да е необходимо да изразява воля за това и без да може да се откаже от наследството – срвн.в тази насока Определение №275/ 17.06.2014г.по гр.дело № 1963/2014г., ІІ ГО на ВКС/ – т.е.за държавата получаване на наследството в тази хипотеза не е правна възможност да го приеме или да се откаже от него по общия ред , а правно предписана обвързаност.

  В заключение, както се посочи, съгл.чл.51 от ЗН съдът определя срок на лице, което има право да наследява, да заяви дали приема наследството  по искане на заинтересована страна по делото, но посочените по-горе особености в характера на правоприемството, респ.правното положение на общината и държавата,  водят до липсата на субект, комуто да се предоставя срок за приемане или отказ от наследството.  

               При съобразяване  дяловете на наследниците  в тази имуществена общност  се формират следните делбени квоти, при наличието на които следва да се допусне делбата :  за ищеца М.Г.Н. – 975/7200ид.ч., за ищеца Л.П.К. – 780/7200ид.ч., за ответниците М.И.Б. – 1170/7200ид.ч., Л.Г.А. – 975/7200ид.ч., за Л.А.Д. – 200/7200ид.ч., за М.А.М. - 200/7200ид.ч., за Б.Д.Б. – 200/7200ид.ч., за З.Д.П. - 200/7200ид.ч., за В.К.Б. – 380/7200ид.ч., за Н.М.Н. – 380/7200ид.ч., за Г.И.Г. – 390/7200ид.ч., за С.М. Е.Х. – 195/7200 ид.ч., за Ц.  М.Г. – 195/7200ид.ч. и за Държавата – 960/7200ид.ч.

              Имуществото, което следва да се допусне  до делба са процесните земеделски имоти – 4 бр. земеделски имота,   всички, в землището на с.Б.М., общ.Никопол, а именно: 1.НИВА с площ от 18.037 дка, трета категория, находяща се в местността “КРУШАКА“ имот с № 010001, при граници и съседи: №010002- нива на „АГРО ПОЛ ИНВЕСТ“ АД, №0100146- нива на А.И.Д., № 010017- нива на Б.И.М., №0100148- нива на ЗК“ЕДИНСТВО-94“, землищна граница и № 000044 - Път  III клас на Държавата.; 2.НИВА с площ от 16.393 дка., шеста- 10.882 дка и трета- 5.507 дка, находяща се в местността“ГЕРЕНА“, имот с № 039033, при граници и съседи:№039034- нива на М.Д.Г. и др., № 039003- нива на Ц.Н.Н., № 039004- нива на наел. На И.П.Д., № 039032- нива на „АГРО ПОЛ ИНВЕСТ“ АД,№000074- Полски път на Община Никопол, № 000072- Полски път на Община Никопол.;3.НИВА с площ от 160.800 дка., трета -102.691 дка и първа-58.1409 дка. находяща се в местността “ЗИВГЕЛИЯ“,  № 048006, при граници и съседи:№ 048033- нива на В.А.Е., №048032-нива на „Агро Пол Инвест“ АД, № 048031- нива на М.Б.Г., № 048029- нива на Г.И.П., № 048028- нива на Н.И.М.,№ 048007-нива на М.Ц.Т., № 048025- нива на А.Й.Ч., № 048014- нива на П.Б.Ц., № 048015- нива на И.Х.И., № 048016- нива на Й.Б.Р., № 048017-нива на Т.В.И., № 048018- нива на Й.В.И., № 0478038- нива на Д.С.Д., № 048039-нива на В.С.Д., № 048040-нива на И.Т.И., № 048041-нива на М.М.В., № 048042- нива на Б.Б.П., № 0001402- Полски път на Община Никопол, № 000103-Полски път на Община Никопол, № 048010- нива на Ц.Д.М. и 4.НИВА с площ от 4.803 дка , трета категория, находяща се в местността“КРУШАКА имот с № 069105 при граници и съседи: № 000110- Полски път на Община Никопол, № 000031- Полски път на Община Никопол, № 069106- нива на наел. На И.П.Д., № 0000259- Полски път на Община Никопол.

НикопоГулянциГ             Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

               ДОПУСКА на основание чл. 344, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.34 от ЗС да се извърши съдебна делба между    М.Г.Н.  с ЕГН **********, Л.П.К.  с ЕГН  **********, М.И.Б.  с ЕГН **********, Л.Г.А. с ЕГН  **********, Л.А.Д. с ЕГН  **********, М.А.М. с ЕГН  **********, Б.Д.Б. с ЕГН  **********, З.Д.П. с ЕГН  **********, В.К.Б. с ЕГН  **********, Н.М.Н. с ЕГН  **********, Г.И.Г. с ЕГН  **********, С.М. Е.Х. с ЕГН  **********, Ц.  М.Г. с ЕГН  ********** и Държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез Областният управител на гр.Плевен, на следните недвижими имоти, всички находящи се в землището на с.Б.М., общ.Никопол:

                  1.НИВА с площ от 18.037 дка, трета категория, находяща се в местността “КРУШАКА“ имот с № 010001, при граници и съседи: №010002- нива на „АГРО ПОЛ ИНВЕСТ“ АД, №0100146- нива на А.И.Д., № 010017- нива на Б.И.М., №0100148- нива на ЗК“ЕДИНСТВО-94“, землищна граница и № 000044 - Път  III клас на Държавата.;

                  2.НИВА с площ от 16.393 дка., шеста- 10.882 дка и трета- 5.507 дка, находяща се в местността“ГЕРЕНА“, имот с № 039033, при граници и съседи:№039034- нива на М.Д.Г. и др., № 039003- нива на Ц.Н.Н., № 039004- нива на наел. На И.П.Д., № 039032- нива на „АГРО ПОЛ ИНВЕСТ“ АД,№000074- Полски път на Община Никопол, № 000072- Полски път на Община Никопол.;

                  3.НИВА с площ от 160.800 дка., трета -102.691 дка и първа-58.1409 дка. находяща се в местността “ЗИВГЕЛИЯ“,  № с 048006, при граници и съседи:№ 048033- нива на В.А.Е., №048032-нива на „Агро Пол Инвест“ АД, № 048031- нива на М.Б.Г., № 048029- нива на Г.И.П., № 048028- нива на Н.И.М.,№ 048007-нива на М.Ц.Т., № 048025- нива на А.Й.Ч., № 048014- нива на П.Б.Ц., № 048015- нива на И.Х.И., № 048016- нива на Й.Б.Р., № 048017-нива на Т.В.И., № 048018- нива на Й.В.И., № 0478038- нива на Д.С.Д., № 048039-нива на В.С.Д., № 048040-нива на И.Т.И., № 048041-нива на М.М.В., № 048042- нива на Б.Б.П., № 0001402- Полски път на Община Никопол, № 000103-Полски път на Община Никопол, № 048010- нива на Ц.Д.М. и

                  4.НИВА с площ от 4.803 дка , трета категория, находяща се в местността “КРУШАКА“ имот с № 069105 при граници и съседи: № 000110- Полски път на Община Никопол, № 000031- Полски път на Община Никопол, № 069106- нива на наел. На И.П.Д., № 0000259- Полски път на Община Никопол.

            От допуснатия до делба имоти  ДА СЕ ОБРАЗУВАТ СЕДЕМХИЛЯДИ И ДВЕСТА РАВНИ  ДЯЛА, от които : за ищеца   М.Г.Н. – 975 дяла, за ищеца Л.П.К. – 780 дяла, за ответниците М.И.Б. – 1170 дяла, Л.Г.А. – 975 дяла, за Л.А.Д. – 200 дяла, за М.А.М. - 200 дяла, за Б.Д.Б. – 200 дяла, за З.Д.П. – 200 дяла, за В.К.Б. – 380 дяла, за Н.М.Н. – 380 дяла, за Г.И.Г. – 390 дяла, за С.М. Е.Х. – 195 дяла, за Ц. М.Г. – 195 дяла,  и за Държавата – 960 дяла.

              ОТХВЪРЛЯ като предявеният от М.Г.Н.  и Л.П.К. иск за делба на процесните имоти, против ответниците А.И.В., М.И.К.,  и недопуска до участие в делбата тези ответници.

             Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните, с въззивна жалба.

 

 

                                                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ: