ОПРЕДЕЛЕНИЕ ________

 

гр. Никопол, 23.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД ... наказателен състав на двадесет и трети април през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:1. Н.Б.

2.И.И.

 

при участието на  секретаря Поля Видолова и в присъствието на прокурора Велислава Патаринска разгледа докладвано от съдията Тихолов НЧД №68/’19г.  по описа на РС-Никопол, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Постъпило е предложение от НРП за определяне на общо наказание на Г.М.Е.. Прокуратурата е посочила дванадесет дела, като в предложението се изтъква, че последен се е произнесъл РС-НИКОПОЛ и този съд според прокуратурата е компетентен да определи общото наказание.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното:

Г.М.Е. е осъждан както следва:

1.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 24.01.2012г. в сила от 24.01.2012г. по НОХД №3060/’11г. е наложил на осъдения наказание ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ за деяние извършено на 07.06.2011г.;

2.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 18.05.2013г. в сила от 18.05.2013г. по НОХД №1211/’13г. е наложил на осъдения наказание ТРИ НЕСЕЦА ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на 20.11.2012г.;

3.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 04.02.2014г. в сила от 04.02.2014г. по НОХД №60/’14г. е наложил на осъдения наказание ЧЕТИРИ НЕСЕЦА ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на 04.03.2013г.;

4.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 11.02.2014г. в сила от 11.02.2014г. по НОХД №3095/’13г. е наложил на осъдения наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, като на основание чл.66, ал.1 от НК е отложил изтърпяването на наказанието с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на неустановен ден през периода 01-23.02.2013г.;

5.     РС-НИКОПОЛ с определение от 23.02.2017г. в сила от 23.02.2017г. по НОХД №320/’16г. е наложил на осъдения наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим за деяние извършено на 14.10.2016г.;

6.     РС-НИКОПОЛ с определение от 27.02.2017г. в сила от 27.02.2017г. по НОХД №46/’17г. е наложил на осъдения наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим за деяние извършено на 12.10.2016г.;

7.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 01.03.2017г. в сила от 01.03.2017г. по НОХД №416/’17г. е наложил на осъдения наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим за деяние извършено на неустановен ден през периода 10.08.2016г. до 02.10.2016г.;

8.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 30.03.2017г. в сила от 30.03.2017г. по НОХД №621/’17г. е наложил на осъдения наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при ОБЩ режим за деяние извършено на 28.09.2016г.;

9.     РС-ПЛЕВЕН с определение от 29.08.2017г. в сила от 29.08.2017г. по НОХД №1880/’17г. е наложил на осъдения наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим за деяние извършено на 13.10.2016г.;

10.                       РС-ПЛЕВЕН с определение от 12.04.2018г. в сила от 12.04.2018г. по НОХД №904/’18г. е наложил на осъдения наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим за деяние извършено на 22.03.2018г.;

11.                       РС-ПЛЕВЕН с определение от 01.10.2018г. в сила от 01.10.2018г. по НОХД №1018/’18г. е наложил на осъдения наказание ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим за деяние извършено на 21.02.2018г.;

12.                       РС-НИКОПОЛ с присъда от 11.03.2019г. в сила от 26.03.2019г. по НОХД №323/’18г. е наложил на осъдения наказание ДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим за деяние извършено през периода 25.12.2016г. - 16.01.2017г.

 

След анализ на предложението на НРП, представените присъди и справката за съдимост на Е. и принципа за най-благоприятно съчетаване за осъдения на наложените му наказания, заложен в Постановление №4/1965г. на ВС, настоящият съдебен състав намира, че следва да се обособят ТРИ групи от наложените на Е. наказания.

В първата група следва да се обособят наказанията по НОХД№1211/‘13г. НОХД№60/‘14г. и НОХД№3095/‘13г. – трите на РС-Плевен. Престъпленията по тях са извършени при условията на реална съвкупност по между си, като за всяко едно от тях е определено и наказание ЛОС. Следва на Е. по тази група да се определи едно общо наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

Във втората група следва да се обособят наказанията по НОХД№320/‘16г. и НОХД№46/‘17г. – двете на НРС, както и НОХД№416/‘17г., НОХД№621/‘17г. и НОХД№1880/‘17г. – трите на ПлРС. Престъпленията по тях са извършени при условията на реална съвкупност по между си, като за всяко едно от тях е определено и наказание ЛОС. Следва на Е. по тази група да се определи едно общо наказание в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим в затвор.

С оглед на упоритата престъпна дейност следва на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание по тази група да се завиши с един месец като на осъдения се наложи едно общо наказание по тази група в размер на седем месеца ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим в затвор.

Тъй като деянията по тази група престъпления са извършени в изпитателния срок на наказанията наложени по предходната група на осъдения Е. следва на основание чл.68, ал.1 от НК да се приведе в изпълнение наказанието в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което се изтърпи при СТРОГ режим в затвор от предходната група.

Следва във връзка със справка №2233/19.04.2019г. на затвора Плевен да се приспадне изтърпяното от Е. наказание ЛОС в размер на четири месеца с начало 01.03.2017г. до 30.06.2017г. със зачетен един ден работа в негова полза.

Следва от втората група, където на осъдения Илиев е наложено наказание в размер на седем месеца ЛОС по справка №2233/19.04.2019г. да се приспадне времето, през което е търпял наказание ЛОС в затвора Плевен в размер на седем месеца със зачитане на един месец и деветнадесет дни в негова полза от работа.

В третата група следва да се обособят наказанията по НОХД№904/‘18г. и НОХД№1018/‘18г. – двете на ПлРС, както и НОХД№323/‘18г. на НРС, като на Е. се определи едно общо наказание в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което се изтърпи отделно от наказанията по предходните групи при СТРОГ режим в затвор.

Следва от общото наказание по тази група в размер на единадесет месеца ЛОС да се приспадне времето, през което Е. е търпял наказание ЛОС по справка №2233/19.04.2019г. на затвора Плевен общо в размер на десет месеца и дванадесет дни с начало 22.07.2018г.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23, ал.1 от НК на осъдения Г.М.Е., ЕГН********** - роден на ***г***.***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи, осъждан едно ОБЩО наказание от наложените му по НОХД№1211/‘13г. НОХД№60/‘14г. и НОХД№3095/‘13г. – трите на РС-Плевен, а именно най-тежкото от тях в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което на основание чл.66, ал.1 от НК се отложи с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок.

НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23, ал.1 от НК на осъдения Г.М.Е., ЕГН********** едно ОБЩО наказание от наложените му по НОХД№320/‘16г. и НОХД№46/‘17г. – двете на НРС, както и НОХД№416/‘17г., НОХД№621/‘17г. и НОХД№1880/‘17г. – трите на ПлРС, а именно най-тежкото от тях в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим в затвор.

ЗАВИШАВА с един месец на основание чл.24 от НК така определеното общо наказание по втората група, като налага на осъдения едно общо наказание по тази група в размер на седем месеца ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим в затвор.

ПРИСПАДА наказанието ЛОС в размер на седем месеца, което осъдения Е. *** със зачетени в негова полза един месец и деветнадесет дни  от работа по справка №2233/19.04.2019г. на затвора Плевен.

Тъй като деянията по тази група престъпления са извършени в изпитателния срок на наказанията наложени по предходната група на основание чл.68, ал.1 от НК привежда в изпълнение наказанието в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛОС, което се изтърпи при СТРОГ режим в затвор отделно от предходната група.

ПРИСПАДА от наказанието четири месеца ЛОС, което наказание се изтърпи при СТРОГ режим в затвор времето през което осъдения Г.М.Е. е търпял наказание ЛОС по справка №2233/19.04.2019г. в размер на четири месеца ЛОС с начало 01.03.2017г. до 30.06.2017г. със зачитане на един ден работа в негова полза.

НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23, ал.1 от НК на осъдения Г.М.Е., ЕГН********** едно ОБЩО наказание от наложените му по НОХД№904/‘18г. и НОХД№1018/‘18г. – двете на ПлРС, както и НОХД№323/‘18г. на НРС, а именно най-тежкото в размер на ЕДИНАДЕСЕТ МЕСЕЦА ЛОС, което се изтърпи отделно от наказанията по предходните групи при СТРОГ режим в затвор.

ПРИСПАДА  времето през което осъдения Е. е търпял наказание ЛОС в размер на десет месеца и дванадесет дни по справка №2233/19.04.2019г. на затвора Плевен с начало 22.07.2018г.

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира пред ПОС в 15 дневен срок от днес.

        

                                                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:  1.

 

2.