ПРОТОКОЛ

 

година 2019                                                                                     град НИКОПОЛ

РАЙОНЕН СЪД                                                                            наказателен състав

 

на  двадесет и шести юни през две хиляди и деветнадесета година

в публично съдебно заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ:

БИЛЯНА КИСЕВА

 

                                                                      

Секретар ПОЛЯ ВИДОЛОВА

Прокурор МАРИЯ ГЕОРГИЕВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия КИСЕВА

НОХ дело №62 по описа за 2019 година.

 

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

За РАЙОННА ПРОКУРАТУРА гр.НИКОПОЛ – увед.пред.засед., явява се ПРОКУРОР МАРИЯ ГЕОРГИЕВА.

ПОДСЪДИМИЯТ С.Н.К. – увед.пред.засед., се явява лично.

 В залата се явява защитника на подсъдимия адв.Н.М. от ПлАК.

ПОСТРАДАЛОТО ЛИЦЕ К.А.З.– р.пр., не се явява.

Явява се упълномощеният защитник на пострадалото лице адв. И. от ПлАК.

        

ПО ДАВАНЕ ХОД НА ДЕЛОТО:

ПРОКУРОР – да се даде ход на делото.

АДВ.М. – да се даде ход на делото.

ПОДСЪДИМ – да се даде ход на делото.

АДВ.И.– да се даде ход на делото.

Съдът на основание чл.247в, ал.2 от НПК след проверка по делото намира, че  са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

ОПРЕДЕЛИ:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

СНЕ САМОЛИЧНОСТТА НА ПОДСЪДИМИЯ:

С.Н.К. - роден на ***г***, ***,  ***, български гражданин, без образование, не работи, неженен, осъждан, ЕГН**********. Получил препис от обвинителният акт.

 

НА СТРАНИТЕ СЕ РАЗЯСНИХА ПРАВАТА по чл.274 и 275 от НПК

ПРОКУРОР – отвод на състава на съда не правя. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.М. - отвод на състава на съда не правя. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

ПОДСЪДИМ - отвод на състава на съда не правя. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

АДВ.И.- отвод на състава на съда не правя. Нямам искания по доказателствата и по реда на съдебното следствие.

 

Във връзка с изложеното съдът намира, че следва на страните на основание чл.248, ал.1 от НПК да се поставят въпросите, на които да дадат отговор:

Подсъдно ли е делото на съда?

ПРОКУРОР – не възразявам. Делото е подсъдно на съда.

АДВ.М. – делото е подсъдно на съда.

ПОДСЪДИМ - не възразявам. Делото е подсъдно на съда.

АДВ.И. – считам, че така повдигнатото обвинение е подсъдно на настоящия съд, но считам, че  обвинението не е по чл.216 от НК, а чл.330 от НК, поради което ще бъде подсъдно на ОС-Плевен.

С оглед становището на страните съдът счита, че съобразно повдигнатото обвинение делото е подсъдно на РС-Никопол. Относно направеното изявление, че деянието е по чл.330 от НК, а не по чл.216 от НК съдът счита, че не може да дава указания на прокурора по кое обвинение да се внася обвинителен акт. Това не е в правомощията на съда. Съобразно повдигнатото обвинение съдът намира, че на основание чл.35, ал.1 от НПК делото е подсъдно на НРС, поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.35, ал.1 от НПК настоящото дело е подсъдно на НРС.

 

Има ли основание за прекратяване или спиране на наказателното производство?

ПРОКУРОР – считам, че няма основание за спиране или прекратяване на наказателното производство.

АДВ.М. – няма основания

ПОДСЪДИМ – поддържам становището на адвоката си.

АДВ.И. – няма основания.

С оглед становището на страните съдът намира, че не са налице процесуалните предпоставки на чл.24 и чл.25 от НПК за спиране или прекратяване на наказателното производство. поради което

 

ОПРЕДЕЛИ:

Не са налице процесуалните предпоставки на чл.24 и 25 от НПК за спиране или прекратяване на наказателното производство по настоящото дело.

 

Допуснато ли е на досъдебното производство отстранимо съществено нарушение на процесуални правила, довело до ограничаване на процесуалните права на подсъдимия, на пострадалия или на неговите наследници?

ПРОКУРОР – няма допуснати такива.

АДВ.М. – считам, че има съществено нарушение съгласно разпоредбата на чл.248а от НПК, като в ОА не е изписано наказанието в края на ОА. Не става ясно по кой текст на моя подзащитен му е повдигнато обвинение и следва да бъде върнато на НРП за отстраняване.

ПОДСЪДИМ – поддържам становището на адвоката си

АДВ.И.не са ни предявени материалите по ДП въпреки изричното искане.

ПРОКУРОР - К.А.З. в хода на разследването е разпитана в качеството на свидетел на 30.01.2019г., където е дала подробни свидетелски показания, при даването на които не е присъствал адвокат, а това не е необходимо.

На 28.01.2019г. същата с изричен протокол за запознаване с права на пострадало лице по чл.74 и чл.75 от НПК е запозната с посочените разпоредби и права като пострадала от деянието лице. Протокола е отделен и само за запознаване с права в качеството на пострадало лице, който протокол е подписан от пострадалата. В същия е отбелязано, че не желае да й бъдат предявени материалите от разследването.

Освен това по отношение на нея е изготвен протокол за уведомяване на пострадал от престъплението съгласно чл.6, ал.1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления и връчване на формуляр за правата на пострадалите от престъпления, който тя също е подписала.

АДВ.И. – има молба за запознаване с материалите по разследването.

ПРОКУРОР - в делото не се съдържа молба.

АДВ.И. – от къде ме е упълномощила. Изрично е записано, че с всички права трябва да бъда запозната още на 29.01.2019г. и с разследващия полицай говорихме, че искам да се запозная с материалите по делото.

Моля, да бъда запозната като адвоката на пострадалото лице с материалите по делото.

АДВ.М. – считам, че не са нарушени правата на пострадалата, тъй като пострадалата е разпитана и е изявила желание да не се предявяват материалите. След представяне на пълномощно адвоката встъпва в правото си. Виждам, че е редовно уведомена за предходно заседание. Считам, че не е нарушено правото.

 

Относно направените процесуални нарушения съдът констатира, че в ДП пострадалата е разпитана и са изяснени, като пострадалото лице и свидетел, разпитвана е и пред съдия, не само от служител на МВР, изрично е съставен протокол от 28.01.2019г., в който е заявила, че не желае да й се предявяват материалите. На 51 стр. в ДП се намира молба от К.А.З., която уведомява, че е упълномощила адв.М.И.. Моли да бъде конституирана като пострадал, ГИ и ЧО и дава телефон за контакт на адвоката, който да я представлява в производството, да бъде информирана, да участва, да обжалва актове и да предявява ГИ и други законни права. Въпросната молба не е ясно кога е подадена. Не е входирана, няма входящ номер, на коя дата е получена от органа на ДП.

Освен това съдът констатира, че действително в ОА в диспозитива не е изписано за какво престъпление му е повдигнато обвинение на подсъдимия. Описана е само фактическата обстановка и извършеното деяние, но не и самото престъпление. Предвид на така изложеното съдът счита на първо място, че ОА следва да бъде поправен относно неизписване на самото престъпление.

Относно твърдението за допуснато нарушение правата на пострадалия съдът, както обясни, пострадалата е разпитана в качеството на свидетел и пострадало лице и пред съдия е заявила изрично на 28.01.2019г. че не желае да й се предявяват материалите по делото. Действително в последствие наистина е пусната молба от нея и е уведомила ДП, че е ангажирала адвокат, който да участва в производството. Не е входирана и не е ясно от кога е тази молба. Към настоящия момент не е ясно и дали адвоката е поискал лично запознаване с делата по производството, т.е. дали е отишъл в съответния орган на ДП, искал ли е да се запознае с тях или само е бил упълномощен.

Съдът като взе предвид, че действително има някаква молба преди приключване на ДП, материалите по него не са  предявени на пострадалата или на нейния адвокат, въпреки промяната на нейното първоначално становище, че не желае да бъдат предявени материалите по делото, може да се счита, че са налице процесуални нарушения, които следва да бъдат отстранени от органа на ДП и да се предявят материалите по делото на пострадалата.

ПРОКУРОР – желая да се направи уточнение материалите по делото на кого да бъде извършено предявяването.

АДВ.И. - да бъде на мен, тъй като К. се намира в чужбина.

         Предвид изложеното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл.248, ал.1, т.3 вр. с чл.249, ал.4 от НПК ВРЪЩА делото на НРП за отстраняване на съществени процесуални нарушения допуснати на досъдебното производство и в обвинителния акт.

          ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото НОХД №62/2019г. по описа на НРС.

         Определението за прекратяване на производството може да се обжалва или протестира в 7-мо дневен срок от днес от ОС-Плевен.

Протокола изготвен в дн.з.,  което приключи в 15.00 часа.

 

      СЕКРЕТАР:                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: