Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 13.11. 2017 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД  в открито заседание, на дванадесети октомври две хиляди и седемнадесета гдина, в състав:

 

                                                            Районен съдия: Биляна Кисева

 

при секретаря Поля Видолова като разгледа докладваното от съдията гражданско дело № 56 по описа на съда за 2017 г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

В НРС е постъпила ИМ П.П.Г., ЕГН: ********** ***, чрез адв. В.К. против ЕТ „АГРО-С. Д.” гр.Варна, ЕИК: 103753164, представлявана от С.И.Д..Като трето лице помагач е привлечен и Л.М.И. ***.В ИМ се твърди, че ищеца е собственик на следните недвижими имоти – земеделски земи находящи се в землището на с.Муселиево:

1. НИВА с площ 13.041 дка., пета категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „БЕРБЕЧА“, съставляваща имот №044023 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №044015, имот №000057, имот №044024, имот №044017, имот №044016.

2. НИВА с площ 6.601 дка., шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „ЧЕРКЕЗКО“, съставляваща имот №115020  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №115029, имот №115017, имот №000094, имот №115021 и имот №115019.

3. НИВА с площ 3.999 дка. /, шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „ВЪРБИТЕ“, съставляваща имот №060023  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №060024, имот №060043, имот №060034 и имот №000402.

4. НИВА с площ 19.601 дка., шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „СОВАТЯ-ТОДОРОВ ДОЛ“, съставляваща имот №103004  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №103047, имот №000090, имот №103005, имот №103050, имот №103044, имот №103056-нива на „Дон Агрикола“ ЕООД и имот №103040.Твърди, че ответника държи и ползва имотите без правно основание.Поради което моли съда да признае, че ищеца е собственик на въпросните имоти и да осъди ответника да предаде владението на имотите на ищеца.

В ИМ се твърди, че между ответника и Л.М.И. има сключен договор за аренда от 07.12.2007г.и Анекс към същия от 29.07.2009г.Въз основа на този договор и извършена съдебна делба ответника е следвало да заплати на ищеца арендни вноски за стопанските 2013-2014г. и 2014-2015г.общо в размер на 1210.78 лв.Тази сума и до настоящия момент не била заплатена на ищеца.И се моли съда да осъди ответника да му заплати сумата от 1210.78 лв., представляваща арендни вноски за стопанските  2013-2014г. и 2014-2015г., в едно със законната лихва върху тази сума от датата на подаване на Им до окончателното заплащане.

На трето място в ИМ се твърди, че третото лице помагач продава на ищеца всичките си идеални части от тези четири имота на ищеца на 23.11.2011г.Но А Анекс към договора за аренда от 25.02.2013г. се удължава договора до 01.10.2017г.С Анекс от 08.12.2014г. се удължава договора до 01.10.2019г. И с Анекс от 28.11.2016г.се удължава договора до 2022г. Предвид на това, че при подписването на въпросните Анекси Л.М.И. не е бил собственик на имотите, се мили съда на осн.чл.26, ал.2 от ЗЗД да обяви договора за аренда сключен на 07.12.2007 до 01.10.2022г. за нищожен за периода от 30.10.2015г. до 01.10.2022г.

На четвърто място като евентуален е предявен и иск на осн.чл.59, ал.1 от ЗЗД, като се иска от съда да осъди ответника да й заплати сумата от 1513.47 лв., представляваща обедняването на ищеца.

По делото представен отговор от ответника съгласно чл.131 ал.2 от ГПК, в който се твърди, че предявените искове са неоснователни, като са развити подробни мотива за това и се прилагат доказателства.Представен е и отговор от третото лице помагач, който също твърди, че исковете са неоснователни и се представят доказателства.

Предвид изложеното съдът счита, че е сезиран с 4-ри кумулативно съединени иск по чл.108 от ЗС- ревандикациноен иск,, по чл.26, ал.2 от ЗЗД – нищожност поради липса на съгласие, иск по чл.8, ал.1 от ЗА – за заплащане на арендни вноски и иск по чл.59, ал.1 от ЗЗД –неоснователно обогатяване /евентуален иск/.

От представените по делото доказателства е безспорно установено, че Л.М.И., чрез пълномощника си С.М.И.на 07.12.2007г. е сключил договор за аренда с ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. за срок от 7 годино от стопанската 2007/2008г. до 2013-2014г. Въпросния аренден договор е нотариално заверен  с рег. № 11473/07.12.2007г.на нотариус С.П.,с рег. № 017 на Нотариалната камара.На 28.01.2008г. е бил вписан под.N 208, вх.рег.N 367 от съдията по вписванията при НРС.В последствие с анекс към договор за аренда от 29.07.2009г.също нотариално заверен и писан в службата по вписванията  страните са се споразумели договора за аренда да продължи до 31.10.2015г. С анекс от 25.02.2013г. нотариално заверен и вписан в службата по вписванията при НРС същите страни са се споразумели договора да продължи действието си до 01.10.2017г.Отново с Анек между същите страни и отново нотариално заверен и вписан в службата по вписванията срокът е продължен до 01.10.2019г.И последно с Анелс от 23.11.2016г. между същите страни, който също е нотариално заверен и вписан в службата по вписванията действието на договора е продължено до 2022г. 

От представените нотариални актове: нот.акт № 121/2011г. на нотариус Д.Д.; нот.акт № 120/2011г. на нотариус Д.Д. и нот.акт № 106/2012г. на нотариус Д.Д. е видно, че ищцата П.П.Г. е придобила чрез дарение и покупко-продажба от наследниците на общия наследодател 94/108 ид.ч. от наследствените имоти.В последствие С решение от 06.07.2016г.по делбено дело N 6/2013г, влязло в сила на 27.07.2016г.Вписано в Службата по вписванията на 10.01.2017г. На ищцата са поставени в дял следните имоти:

1. НИВА с площ 13.041 дка., пета категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „БЕРБЕЧА“, съставляваща имот №044023 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №044015, имот №000057, имот №044024, имот №044017, имот №044016.

2. НИВА с площ 6.601 дка., шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „ЧЕРКЕЗКО“, съставляваща имот №115020  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №115029, имот №115017, имот №000094, имот №115021 и имот №115019.

3. НИВА с площ 3.999 дка. /, шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „ВЪРБИТЕ“, съставляваща имот №060023  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №060024, имот №060043, имот №060034 и имот №000402.

4. НИВА с площ 19.601 дка., шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „СОВАТЯ-ТОДОРОВ ДОЛ“, съставляваща имот №103004  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №103047, имот №000090, имот №103005, имот №103050, имот №103044, имот №103056-нива на „Дон Агрикола“ ЕООД и имот №103040, които са и предмет на Договора за аренда и сключените след него Анекси.

 

ОТНОСНО иска по чл.26 ЗЗД

 

        Арендният договор от 07.12.2007г. е сключен в изискуемата от закона форма-писмена с нотариална заверка на подписите ,съгласно чл.3 ал.1 ЗАЗ и е вписан в СВ при ПРС.Към момента на сключване на  договора арендодателят Л.М.И. е бил собственик на зем.имоти, отдадени под аренда.Ищцата се легитимира като собственик на конкретно описаните земедслки земи на основание влязлото в сила съдебно решение ,с което са й поставени в дял описаните по горе недвижими имоти.Решението на НРС по гр.д.№ 6/2013г.е влязло в сила на 27.07.2016г.и към този момент със сила на пресъдено нещо  е решен въпросът за собствеността на конкретните недвижими имоти.От влизане в сила на съдебното решение ищцата се легитимира като собственик на зем.имоти,доколкото няма данни в;лизане в сила на Решението ищцата да е придобила собствеността на точно тези имоти на друго правно основание.Преди поставенето й в дял на тези имоти ищцата е била придобила ид.ч. от наследството на Кана Тодорова Спасова.Действително третотолице помагач с нот.акт № 121/2011г. на нотариус Д.Д. е продал на ищцата своите иделани части от наследстеото на обшия наследодател, но сключеният в предходен момент през 2007г.аренден договор не е нищожен ,поради липса на съгласие по смисъла на чл.26 ал.2 ЗЗД .В този смисъл е и разпоредбата на чл.3 ал.4 от ЗАЗ,която дава възможност  договорът за аренда да се  сключи и  само от някои от съсобствениците на земеделската земя,като в тази хипотеза  отношенията помежду им се уреждат съгласно чл.30 ал.3 ЗС.Към този момен ищцата не е била собственик на имотите,респ.страна по арендния договор и нейното съгласие не е било изискуем елемент за действителността на договора.

С оглед въведената от законодателя забрана за изменение на арендния договор в частта относно срока, съдът счита, че сключените между ответника и третото подпомащо лице анекси не представлява изменение на договора от 07.12.2007г. по смисъла на чл. 16 ЗАЗ, а е продължаване на арендния договор по смисъла на чл. 18 ЗАЗ. В ал.1-ва на тази разпоредба изрично е въведено изискване относно формата за действителност, в която следва да стане продължаването на договора за аренда – писмена, с нотариална заверка на подписите, както и изискване за вписване на продължаването на договора в имотния регистър и в съответната общинска служба по земеделие. Разпоредбата на ал.2 на чл. 18 ЗАЗ предвижда, че предложението за продължаване на договора следва да се отправи най-късно до изтичане на деветия месец на стопанската година, предхождаща прекратяването на договора за аренда. Така въведените от законодателя изисквания за формата и вписването на договора, водят до извода, че по своята правна същност юридическият факт на продължаването на арендния договор е приравнен на сключването на нов договор между същите страни, а не на изменение на съществуващия такъв.Т.е. всичкипоследващи анекси след сключване на договора за аренда от 07.12.2007г., не са изменение на този договор, а съвсем нови договори за аренда и тяхната нищожносъ следва да преценява на отделни основания лкато отделни сключени договори за аренда, а не като изменение на първия договор.

Такива отделни искове в настоящотопроизводство не са предявени, след остявяне делото без движение ищца изрично е посочил, че предявява иск за нищожност на договор за аренда от 07.12.2007г.до 01.10.2022г.Но след преглед на договора за аренда от 07.12.2007г. е видно, че той не е сключен за период до 2022г., а за срок от 7 години до стопанските 2013/2014г.

       С оглед изложеното, искът с правно основание чл.26, ал.2 ЗЗД за нищожност на арендния договор поради липса на съгласие е изцяло неоснователен и следва да се отхвърли.

 

 

  ОТНОСНО  иска по чл.8 от ЗАЗ

 

От представените по делото доказатеслтва се установява, че на Л.М.И., чрез пълномощника си С.М.И.на 08.12.2014г. е сключил договор за аренда с ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. за срок до 01.10.2019г., считано от датата на подписването му  от стопанската 2013/2014г., като се променя и арендната вноска на 40 лв. за декар.

От предтсвените по делото разходни касови ордери ответника е изплатил на третото подпомагащо лице за стопанската 2013/2014г. на два пъти 1757,04 лв. и 251 лв., а за стопанската 2014/2015г. с разходен касов орден сумата от 2008,04 лв. е платена на Ваня Милчева Станчева, която също е наследник на общия наследодател.По делото не е предтсено доказателство, а и няма твърдение от ищцата, че след закупуване на идеалните части на Л.М.И. и Ваня Милчева Станчева е уведомила ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д., че те не следва да получават полагащата се аренда, а тя следва да я получава.Такова уведомяване не е налице и след влизане в сила на съдебното решение, по силато на което са й поставени в дял арендните имоти.

Предвид това иска почл.8 от ЗАЗ е неоснователен, арендатора по силата на сключен договор за аренда е изплатил на Лицето, с което е сключил договора арендните вноски.Ищцата би следвало да търси неизплатения си наем не от арендатора, а от лището получило арендата, което следва да го разпредели между всички налседници.

 

  ОТНОСНО  иска по чл.59 от ЗЗД

 

От представения по делото разходен касов ордер /л.63 от делото/ отвтеника ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. е заплатил уговорения наем за стопанската 2015/2016г. в размер на 2108,44 лв. за отдадени под аренда 50,201 дка. при цена 42 лв. на декар на Л.М.И., който от своя страна е подписал и Декларация, с която се е задължил да разпредели получената сума между всички съсобвтеници.

         От гореизложеното следва, че не са налице предпоставките на чл.59 ЗЗД за уважаване на иска на посоченото основание.Не се установи ответника  отвтеника  ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. да се е обогатила  без основание за сметка на ищцата със сумата 1 513,47 лв., представляваща обезщетение за ползване на собствените на ищцата имоти в размер на арендните вноски за стопанската 2015/2016 г.,дължими по договора за аренда на арендодателя. ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. е ползвала и обработвала земите общо в размер на 50,201 дка за стопанската 2015г.-2016г., но на правно основание – сключен аренден договор По този договор  ищцата не е страна и същият не е прекратен или развален по надлежния ред. Л.М.И. е получил уговорения наем за стопанската 2015/2016г.Този иск неправилно е насочен срещу ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д., а би следвало да се насочи срещу Л.М.И., който е получил наема, но не е дал на ищцата полагащата й се сума съобразно нейния дял.

          С оглед изложеното съдът намира,че искът по чл.59 ЗЗД е неоснователен и следва да бъде отхвърлен.

 

  ОТНОСНО  иска по чл.108 от ЗС

 

От представените по делото доказателства препис извлечение от Съдебно решение от 06.07.2016г., влязло в сила на 27.07.2016г.,  вписано в Службата по вписванията  с вх.рег.N 18/10.01.2017г. е видно, че ищцата е собственика на следните земеделски имоти, находящи се в землището на с.Муселиево:   

1. НИВА с площ 13.041 дка., пета категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „БЕРБЕЧА“, съставляваща имот №044023 по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №044015, имот №000057, имот №044024, имот №044017, имот №044016.

2. НИВА с площ 6.601 дка., шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „ЧЕРКЕЗКО“, съставляваща имот №115020  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №115029, имот №115017, имот №000094, имот №115021 и имот №115019.

3. НИВА с площ 3.999 дка. /, шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „ВЪРБИТЕ“, съставляваща имот №060023  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №060024, имот №060043, имот №060034 и имот №000402.

4. НИВА с площ 19.601 дка., шеста категория, ЕКАТТЕ 49415, в местността „СОВАТЯ-ТОДОРОВ ДОЛ“, съставляваща имот №103004  по плана за земеразделяне, при граници и съседи: имот №103047, имот №000090, имот №103005, имот №103050, имот №103044, имот №103056-нива на „Дон Агрикола“ ЕООД и имот №103040.

От 2007г. въпросните имоти са се владеели от ответника  - ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. на правно основание – валидно сключени договори за аренда.Действието на тези договори не е прекратено, нито са развалени.По делото няма данни и ищцата да е уведомила преди предявяване на иска и ответника ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д., за обстоятелството, че тя е единствен собственик на имотите.

Предвид това, че ответника  ЕТ”АГРО-СВЕТОСЛАВ Д.” със седалище гр.Враца, ЕИК: 103753164, представлявано от собственика С. Д. не оспорва собствеността върху посочените имоти и не ги е владял без правно основание, съдът счита, че иска по чол.108 от ЗС следва да бъде отхвърлен като неоснователен и недоказан. 

Водим от горното съдът

 

Р    Е    Ш    И   :

 

 

ОТХВЪРЛЯ предявения иск на основание чл.26, ал.2 ЗЗД от П.П.Г., ЕГН: ********** ***-С. Д.” гр.Варна, ЕИК: 103753164, представлявана от С.И.Д., за обявяване на нищожност на договор за аренда от 07.12.2007г. до 01.10.2022г., като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск на основание чл.8 от Закона за арендата в земеделието от П.П.Г., ЕГН: ********** ***-С. Д.” гр.Варна, ЕИК: 103753164, представлявана от С.И.Д., за сумата от 1210,78 лв. представляващи дължими, но неплатени арендни вноски по  договор за аренда за стопанските години: 2013/2014г., 2014/2015г., като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск на основание чл.59 от ЗЗД от П.П.Г., ЕГН: ********** ***-С. Д.” гр.Варна, ЕИК: 103753164, представлявана от С.И.Д., за заплащана сумата от 1513.47 лв., представляваща обезщетение равно на обедняването на ищцата за ползване на собствените на ищцата имоти в размер на арендните вноски за стопанската 2015/2016 г., като неоснователен.

ОТХВЪРЛЯ предявения иск на основание чл.108 от ЗС от П.П.Г., ЕГН: ********** ***-С. Д.” гр.Варна, ЕИК: 103753164, представлявана от С.И.Д., като неоснователен.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.3 от ГПК П.П.Г., ЕГН: ********** ***, ДА ЗАПЛАТИ НА ЕТ „АГРО-С. Д.” гр.Варна, ЕИК: 103753164, представлявана от С.И.Д. сумата от 2000 лв., представляваща направени от ответника разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщаването на страните, че е изготвено.

 

 

                                                                                    Районен съдия :