Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 26.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря ТМ. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№53 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №3/21.01.2013г. кмета на община ГУЛЯНЦИ е наложил на Н.К.М. *** за нарушение на чл.213, т.1 във връзка с чл.266, ал.1 от ЗГ административно наказание глоба в размер на 50лв., а на основание чл.273, ал.1 от ЗГ са били отнети в полза на общината 1бр. моторен верижен трион „STIHL MS 181 и 0,5м3 черешови дърва за огрев.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя М., който го е обжалвал. Излага доводи относно приложимостта на чл.28, ал.1 от ЗАНН, незначителността на отсечените дърва и стойността на отнетия моторен трион, като във връзка с това моли съда да се отмени издаденото НП.

Жалбоподателят се е явил в съдебно заседание лично и с ангажиран защитник, който е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата община ГУЛЯНЦИ в последното съдебно заседание се е явил представител, който е взел становище. Актосъставителят Б. и свидетелите  Ц. и С. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         НП е било връчено на жалбоподателя на 31.01.’13г., а жалбата е била заведена при А. по пощата на 05.02.’13г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение  №32/09.01.’13г. е съставен от Р Й.Б. на длъжност специалист горско стопанство при община ГУЛЯНЦИ против Н.К.М. *** за това, че на 09.01.’13г. в 14,30ч. в землището на гр.ГУЛЯНЦИ в посока разклона за с.КРЕТА извършил сеч с моторен верижен трион на 0,5м3 черешови дърва за огрев, без дървата да са маркирани за сеч с КГМ.

Жалбоподателят е подписал АУАН, като не е посочил възражения.

Преди съставянето на АУАН е бил съставен констативен протокол.

         За изясняване на фактическата обстановка по делото са били разпитани актосъставителят и свидетелите С. и Ц.. От показанията на актосъставителя и свидетелите се установява, че повод за проверката станал сигнал, в следствие на което актосъставителя и св.С. със служебния автомобил на община ГУЛЯНЦИ отишли на мястото, където бил заварен жалбоподателя с каруца и отрязан клон от череша. Свидетелите сочат още, че на мястото имало още две лица едното, от които било сина на жалбоподателя. Сочат, че на въпроса кой е отрязал клона жалбоподателя отговорил, че не е той, но след проверка в каруцата му бил намерен пластмасов предпазител от моторен трион „STIHL”. Малко след това, на около 10м. от каруцата бил намерен и самият моторен трион, след което жалбоподателя признал, че триона е негов и той е отрязал клона. Свидетелите сочат, че с оглед присъствието на повече от едно лице на мястото на нарушението се обадили в РУП-ГУЛЯНЦИ, от където изпратили св.Ц., който присъствал при констатиране на анрушението. В заключение сочат, че от мястото на нарушението бил иззет моторния трион, а поради липсата на превоз измерените на място с рулетка 0,5 м3 черешови дърва останали на място, за да бъдат извозени на следващия ден.

         Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя и свидетелите С. и Ц., тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал, а именно НП №3/21.01.2013г.,  констативен протокол серия Б02Л№000014/09.01.2013г., АУАН Б02 серия К 2009г. №32/09.01.2013г., договор за кредит за покупка на стока във връзка със стойността на дръворезачка марка «STIHL» от 13.09.2012г.; копия от трудов договор №ЧР-03-388/24.08.2009г. и допълнително споразумение към него на Д.М.С. – специалист ГС и трудов договор №ЧР-03-75/20.02.2012г. и допълнително поразумение към него на Л.Й.Б. – специалист ГС; заповед №РД-09-127/23.03.2012 г., с която актосъставител Б. е упълномощен да съставя АУАН за констатирани нарушения по ЗГ, справка за нарушител в региона и относно иззетите моторен трион резачка «STIHL»,  къде на съхранение се намират иззетите 0,5м3 черешови дърва.

 

         Предвид изложеното съдът намира за установено следното:

         На 09.01.’13г. около 14,30ч. актосъставителя Б. и св.С. във връзка с подаден сигнал, със служебния автомобил на община ГУЛЯНЦИ се отправили от гр.ГУЛЯНЦИ към разклона за с.КРЕТА. На около километър след излизане от гр.ГУЛЯНЦИ, в дясно на около 2м. от асфалтовия път актосъставителя и св.С. установили жалбоподателя с каруца да стои до прясно отрязан клон от череша. На въпроса той ли е отрязал клона жалбоподателя отговорил, че не е той, след което при извършената проверка в каруцата първо бил открит пластмасов предпазител на моторен трион, а на около 10м. от жалбоподателя, в бразда бил открит самия моторен трион марка «STIHL». След откриването на моторния трион жалбоподателя признал, че той е негов. Присъствието на още две лица, едното от които сина на жалбоподателя мотивирало актосъставителя да се обади в РУП-ГУЛЯНЦИ за изпращането на служител на място. От РУП-ГУЛЯНЦИ се явил св.Ц., който присъставал при констатиране на нарушението на място. Отрязаните дърва били измерени на място, а моторният трион бил иззет. Дървата не били иззети веднага поради липсата на транспорт, а на следващия ден след като транспорта бил осигурен дървата не били открити на мястото. На място бил съставен констативен протокол, а след това в били съставени два АУАН в община ГУЛЯНЦИ – единият за това, че жлбоподателя извършва сеч без писмено позволително, а другият, въз основа на който е издадено атакуваното НП за извършена сеч с моторен трион на 0,5м3 черешови дърва за огрев без те да са маркирани с КГМ. Жалбоподателят присъствал при съставянето на двата АУАН, подписал се без да изложи възражения, след което АУАН му бил връчен и той си взел копията.

 

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Доводите на защитата съдът намира за неоснователни. На първо място, както и защитата сочи жалбоподателя не спори, че е извършил нарушението, за което е ангажирана и административната му отговорност. Според съда за този случай не са налице предпоставките за прилагане на чл.28, б.А от ЗАНН. В ЗАНН определение за маловажен случай липсва и той препраща към определението дадено в чл.93, т.9 от НК. За този си извод съда взе предвид конкретната тежест на извършеното нарушение и обстоятелството, че се касае за първо такова нарушение от страна на жалбоподателя, както и факта, че са налице обществено опасни последици, а именно отрязаните с неговия собствен моторен трион 0,5м3 черешови дърва за огрев. Според съда липсват каквито и да уважителни причини за това поведение на жалбоподателя, като за рязането на дърва има строго регламентиран ред, който той своеволно е нарушил, като на място е бил с осигурен транспорт за отрязване на дървата и закупен лично от него моторен трион и само появяването на актосъставителя и св.С. е попречило за отрязването на по-голямо количество дърва. Неуместно според съда е жалбоподателя да претендира да му се върне отнетия моторен трион. Той сам първоначално в момента на проверката заявява, че той не е отрязал клона въпреки, че в каруцата му е открит пластмасов предпазител от моторен трион и едва след като на 10м. от него е открит самия трион признава, че той е отрязал клона. Това поведение на жалбоподателя според съда не следва да бъде толерирано, тъй като демонстрира висока степен на обществена опасност както на извършеното от него нарушение, така и на самия деец.

         Във връзка с изложеното съдът намира, че А. е достигнал до правилен извод, че жалбоподателя следва да носи административно-наказателна отговорност за извършеното от него нарушение.

         По отношение вида и размера на наказанието, което е наложено на жалбоподателя съдът намира, че А. правилно е подходил, като е съобразил разпоредбата на чл.213, т.1 във връзка с чл.266, ал.1 от ЗГ и е наложил на жалбоподателя минималното предвидено за извършеното от него нарушение административно наказание глоба в размер на 50лв., а на основание чл.273, ал.1 от ЗГ правилно е бил отнет в полза на общината 1бр. моторен верижен трион „STIHL MS 181. Поради липсата на транспорт не са били отнето 0,5м3 черешови дърва за огрев, въпреки, че това е отразено в констативния протокол, АУАН и НП.

С оглед изложеното съдът намира, че издаденото НП следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №3/21.01.2013г. на кмета на община ГУЛЯНЦИ, с което на Н.К.М. ***, ЕГН********** за това, че на 09.01.’13г. в 14,30ч. в землището на гр.ГУЛЯНЦИ в посока разклона за с.КРЕТА извършил сеч с моторен верижен трион на 0,5м3 черешови дърва за огрев, без дървата да са маркирани за сеч с КГМ на основание чл.213, т.1 във връзка с чл.266, ал.1 от ЗГ му било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 50лв., а на основание чл.273, ал.1 от ЗГ е бил отнет в полза на общината 1бр. моторен верижен трион „STIHL MS 181, като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         Изписаните в НП№3/21.01.2013г. на кмета на община ГУЛЯНЦИ 0,5м3 черешови дърва за огрев не са били отнети поради липсата на транспорт.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: