Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 21.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на първи март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т.М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№46 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №663/08.01.2013г. на началника на РУП – ГУЛЯНЦИ на Н.Х. *** на основание чл.185, пр.1 от ЗДвП във връзка с чл.139, ал.2, т.2 и т.3 от ЗДвП били наложени административни наказания глоба в размер на 10лв. всяко едно от тях.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя К., който го е обжалвал. Излага доводи относно допуснати грешки в изписване на ЕГН-р и цифровото изражение на текстовете от ЗДвП, за които А. е счел, че има извършено нарушение, като във връзка с това моли съда да се отмени издаденото НП.

Жалбоподателят не се е явил в съдебно заседание, нито е ангажирал защитник, който да вземе становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят П. и свидетеля М. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         НП е било връчено на жалбоподателя на 21.01.’13г., а жалбата е била изпратена на А. по пощата на 27.01.’13г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение  №663/29.12.’12г. е съставен от Д.Х.П. на длъжност ст. полицай в РУП – ГУЛЯНЦИ против Н.Х. *** за това, че на 29.12.’12г. около 23,20ч. в гр.ГУЛЯНЦИ, по улица „Г.С.РАКОВСКИ” №40 управлявал лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” с ДК№ЕН48-30ВМ негова собственост, като по време на проверката от органите на полицията се установило, че МПС не е оборудвано с пожарогасител и аптечка.

 Жалбоподателят е подписал АУАН, като е посочил, че има възражения. В 3-дневния срок жалбоподателят е изложил възраженията си пред А., който е отговорил, че няма нарушения по съставянето на АУАН и констатиране на нарушението и ще му се състави НП.

         За изясняване на фактическата обстановка по делото са били разпитани актосъставителят и свидетеля М.. От показанията на актосъставителя и свидетеля М. се установява, че те при изпълнение на ППД забелязали лек автомобил, който ту спирал, ту тръгвал, поради което го спрели за проверка. Установява се, че в хода на проверката жалбоподателя представил испанско свидетелство за управление на МПС, което не се придружава от контролен талон. Установено било, че жалбоподателя разполагал с пожарогасител, който не отговарял на техническите изисквания и нямал аптечка, поради което му бил съставен АУАН, с който жалбоподателя се запознал, подписал го и получил копие от него.

         Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя и свидетеля М., тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал, а именно АУАН и издаденото въз основа на него НП, копие от страница от книга за водене на спрени и проверени МПС от служители на РУП-ГУЛЯНЦИ за дата 29.12.’12г., копи от наряден дневник от 29.12.’12г., справка от св.М. относно извършена проверка по преписка №46/’13г., жалба №46/04.01.213г. от К. с приложени копия от АУАН и лична карта, копие от бележка за получена пратка, уведомително писмо №227/’13г. до жалбоподателя.

         Фактическата обстановка установена от съда се подкрепя и от представената справка за нарушител в региона по отношение на жалбоподателя.

         Предвид изложеното съдът намира за установено следното:

         На 29.12.’12г. около 23,20ч. в гр.ГУЛЯНЦИ, по улица „Г.С.РАКОВСКИ” №40 жалбоподателя управлявал лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” с ДК№ЕН48-30ВМ негова собственост, като поради това, че ту спирал, ту тръгвал бил спрян за проверка от органите на полицията. Извършена му била проверка, на която той представил валидно СУМПС издадено в Кралство Испания без контролен талон. По време на проверката се установило, че МПС не е оборудвано с пожарогасител, който да отговаря на техническите изисквания и аптечка.

         Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Доводите на жалбоподателя са изцяло неоснователни. Видно от представеното копие от АУАН е, че в него правилно е изписан ЕГН********** на жалбоподателя, като същият правилно  възпроизведен и в издаденото НП. По отношение следващият довод на жалбоподателя за неправилно цифрово отразяване на извършените от него нарушения съдът намира доводите му за неоснователни. Макар в представените копия да се забелязват отклонения при изписването на ал.2 съдът намира, че това не е довело до допускането на съществено нарушение от страна на А., тъй като в издаденото НП ясно е посочено кои текстове на ЗДвП са нарушени, което не е попречило на жалбоподателя да разбере какво нарушение е извършил и организира защитата си.

         Във връзка с изложеното съдът намира, че А. е достигнал до правилен извод, че жалбоподателя следва да носи административно-наказателна отговорност за извършените от него нарушения.

         По отношение вида и размера на наказанията наложени на жалбоподателя съдът намира, че А. правилно е подходил, като е съобразил разпоредбата на чл.139, ал.2, т.2 и т.3 от ЗДвП с разпоредбата на 185, пр.1 от ЗДвП. В чл.185, пр.1 от ЗДвП действал към момента на извършване на нарушението се предвижда, че за нарушение на ЗДвП и на издадените въз основа на него нормативни актове, за което не е предвидено друго наказание, виновните се наказват с глоба до 20 лв. А. е съобразил обществената опасност на деянието и дееца, като е наложил отделни наказание глоба за двете нарушения под предвидения максимален размер.

С оглед изложеното съдът намира, че издаденото НП следва да се потвърди като правилно и законосъобразно.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ПОТВЪРЖДАВА на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №663/08.01.2013г. на началника на РУП – ГУЛЯНЦИ, с което на Н.Х. ***23, ЕГН********** за това, че 29.12.’12г. около 23,20ч. в гр.ГУЛЯНЦИ, по улица „Г.С.РАКОВСКИ”№40 управлявал лек автомобил „ОПЕЛ АСТРА” с ДК№ЕН48-30ВМ негова собственост, като по време на проверката от органите на полицията се установило, че МПС не е оборудвано с пожарогасител и аптечка, поради което на основание чл.185, пр.1 от ЗДвП във връзка с чл.139, ал.2, т.2 му било наложено наказание в размер на 10лв., а на основание чл.185, пр.1 от ЗДвП във връзка с чл.139, ал.2, т.3 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 10лв., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: