Р Е Ш Е Н И Е  ______

 

гр. Никопол, 07.03.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание на двадесет и осми февруари през две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                      

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Д.Б., като разгледа докладваното от съдията гр.дело №37 по описа на съда за 2017г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

В Никополския районен съд е постъпила искова молба от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване на детето детето Й.С.С., ЕГН********** в професионално приемно семейството на В. *** за период от една година или до осиновяването му.

В съдебно заседание за Дирекция “СП”, гр.Никопол не се представител.

РП-Никопол не изпраща представител и не взема становище.

В съдебно заседание се явяват приемните родители и детето.

Майката С.С. не се явява.

Явява се социален работник при ОЗД В. Т..

Явява се назначеният служебен защитник на малолетното дете адв.И.Т. от ПлАК

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложеното удостоверение за раждане на детето - дубликат е видно, че негова майка е С.В.С., ЕГН**********, а бащата е неизвестен.

По делото са изготвени два социални доклада.

Първият доклад, изготвен от ДСП-Никопол се отнася до малолетната Й.С.С., ЕГН**********, за която се установява, че след временното настнаняване на детето в професионалното приемно семейство на В. и С. И., то е било записано в практиката на общопрактикуващ лекар, който обслужва община Гулянци, поставени са му всички необходими ваксини до момента и физическото му развитие отговаря на календарната му възраст. От този доклад се установява още, че жилището на приемните родители е тяхна собственост, като обзавеждането, състоянието му и вещите в него водят до извода, че са налице подходящи условия за отглеждане на новороденото.

Вторият доклад, изготвен от ДСП-Ч.Бряг се отнася до майката на малолетното дете, а именно С.В.С.. От този доклад става ясно, че тя изпитва затруднения при отглеждане на това дете. Установява се, че тя е с постоянен адрес ***, но е родила детето в гр.Ч.Бряг, където след раждането е заявила, че иска да изостави детето. В допълнение от доклада става ясно, че С. има по-голямо дете, за което се грижи, не разполага със собствено жилище, не работи. 

Със заповед №ЗД-ЕН-ЧБ-002/23.01.2017г. на директора на ДСП-Ч.Бряг детето Й.С.С., ЕГН********** е настанено по спешност в професионалното приемно семейство на В.В.И., ЕГН********** и С. С.И., ЕГН********** *** до произнасяне на съда с решение по реда на чл.28 от ЗЗакД.

В хода на съдебното дирене се установи, че за периода на настаняване Й. е посещавана от биологичната си майка, която след срещата окончателно е заявила, че не може да отглежда второ дете.

На 23.01.2017г. семейство И. подало декларация, че желаят да полагат грижи, като приемни родители за детето.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи:

Искането направено от Директора на Дирекция “СП” гр. Никопол за настаняване на детето Й.С.С., ЕГН********** в професионално приемно семейството на В.В.И., ЕГН********** и С. С.И., ЕГН********** *** за период от една година е основателно и в тази връзка същото следва да се уважи.

Съдът при постановяване на решението си взе предвид освен представените други писмени доказателства и изложеното в двата социални доклада относно наличието на много добри социално-битови условия за отглеждане и възпитание на детето в семейна среда, както и желанието на В. и С. И. да полагат грижи за него в своето семейство. В тази връзка съдът счита, че семейната среда е най-удачна и благоприятна по отношение на детето, като осигурява по най-добър начин условия за неговото физическо, психическо и социално възпитание и развитие.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, ал.1 във вр. с чл.25, ал.1, т.2 от ЗЗД детето Й.С.С., ЕГН********** в професионално приемно семейството на В.В.И., ЕГН********** и С. С.И., ЕГН********** *** за период от ЕДНА година или до осиновяването му.

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Никопол и РП-Никопол.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :