О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

гр. Никопол, 17.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД втори наказателен състав на седемнадесети април през две хиляди и деветнадесета година, в открито съдебно заседание, в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при участието на  секретаря ПОЛЯ ВИДОЛОВА и в присъствието на прокурора ВЕЛИСЛАВА ПАТАРИНСКА разгледа докладвано от съдията КИСЕВА  НЧД № 34/2019 г. по описа на РС-Никопол, за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

Постъпило е предложение от НРП за определяне на общото наказание на И.С.А.. Прокуратурата е посочила делата, по които на ПЕТРОВ са били наложени наказания, като сочи, че последен се е произнесъл РС-НИКОПОЛ и този съд според прокуратурата е компетентен да се произнесе.

С оглед събраните по делото доказателства съдът намира за установено следното:

И.С.А. е осъждан както следва:

1.      РС-НИКОПОЛ с решение №39/03.10.1991г. в сила от 03.10.1991г. по НАХД №102/1991г. е наложил на осъдения наказание ГЛОБА в размер на 200лв. по реда на чл.78а от НК. В справката за съдимост на осъдения е отбелязано, че поради изтичане на срок от две години осъждането е заличено;

2.      РС-НИКОПОЛ с присъда №123а/05.12.1996г. в сила от 19.12.1996г. по НОХД №281/1996г. е наложил на осъдения наказание ЛОС за срок от ЕДНА ГОДИНА и ШЕСТ МЕСЕЦА, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с ЧЕТИРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на 27.01.1995г. В справката за съдимост на осъдения е отбелязано, че на основание чл.86, ал.1 от НК на 15.02.2006г. същият е бил реабилитиран;

3.      РС-НИКОПОЛ с присъда №93/15.09.1997г. в сила от 29.09.1997г. по НОХД №336/1996г. е наложил на основание чл.23 от НК на осъдения едно общо наказание от наложените му с тази присъда и наказанието наложено с присъда №123а/05.12.1996г. в сила от 19.12.1996г. по НОХД №281/1996г., а именно ДВЕ ГОДИНИ ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на 13.11.1994г. В справката за съдимост на осъдения е отбелязано, че на основание чл.86, ал.1 от НК на 15.02.2006г. същият е бил реабилитиран;

4.      РС-НИКОПОЛ с присъда №74/04.09.2006г. в сила от 19.09.2006г. по НОХД №29/’06г. е оправдал осъдения по обвинението по чл.325, ал.2 от НК и на основание чл.325, ал.1 от НК във връзка с чл.78а от НК му е наложил административно наказание ГЛОБА в размер на 500лв. и ОБЩЕСТВЕНО ПОРИЦАНИЕ за деяние извършено на 21.04.2006г. В справката за съдимост на осъдения е отбелязано, че глобата е била платена с платежно нареждане №М00452/29.12.2006г. в ТБ“ИНВЕСТБАНК“ – клон НИКОПОЛ;

5.      РС-ПЛЕВЕН с присъда №94-Б/02.05.2007г. в сила от 28.11.2007г. по НОХД№3382/’04г., потвърдена с решение №490/28.11.2007г. по ВНОХД№393/‘07г. на ПлОС е наложил на осъдения на основание чл.78а от НК едно общо наказание ГЛОБА общо в размер на 1150лв. в полза на държавата за две деяния извършени на 17.05.2003г. В справката за съдимост на осъдения е отбелязано, че поради изтичане на предвидения законов срок осъждането е заличено;

6.      РС-ПЛЕВЕН с определение №324/19.07.2016г. в сила от 19.07.2016г. по НОХД №1402/’16г. е наложил на осъдения на основание чл.23, ал.1 от НК едно общо най-тежко наказание ОСЕМ МЕСЕЦА ЛОС, като изтърпяването на това наказание е било отложено с ТРИ ГОДИНИ изпитателен срок за деяние извършено на 05.09.2014г.;

7.      ОС-ПЛЕВЕН с определение №34/11.10.2017г. в сила от 11.10.2017г. по НОХД№644/’17г. е наложил на осъдения на основание чл.23, ал.1 и ал.3 от НК едно общо наказание ТРИ ГОДИНИ ЛОС, което наказание на основание чл.66, ал.1 от НК е било отложено с ПЕТ ГОДИНИ изпитателен срок и ГЛОБА в размер на 5000лв., както и на основание чл.67, ал.1 от НК е възложено на Началник на Първо РУ на МВР-Плевен да определи служител, който да осъществява възпитателна мярка през изпитателния срок от ПЕТ ГОДИНИ за деяния извършени през периода от 01.01.2006г. до 31.12.2009г.; от неустановен ден до 14.01.2015г.; през периода от 21.12.2007г. до 12.02.2013г.;

8.      РС-НИКОПОЛ с определение №61/21.11.2017г. в сила от 21.11.2017г. по НОХД №214/’17г. е наложил на осъдения наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛОС, което наказание се изтърпи при първоначален ОБЩ режим за деяние извършено на 10.06.2017г.

Налице са условията за групиране на наказанията по НОХД № 644/2017г на ОС-ПЛЕВЕН и  НОХД № 214/2017г. на РС-НИКОПОЛ. Всяко от престъпленията е извършено преди да е имало влязла в сила присъда, по което и да е от тях. На А. следва да бъде определено едно общо най-тежко наказание от посочените по-горе две дела, а именно най-тежкото от тях 3 години ЛОС, което наказание следва да се изтърпи при строг режим в затвор.

Наказанието по НОХД 1402/2016г. по описа на ПС-Плевен в размер на 8 месеца ЛОС, приведено в изпълнение с определение N 265/15.12.2017г. по НОХД № 214/2017г. на РС-НИКОПОЛ, следва да се изтърпи отделно от така наложеното общо наказание по НОХД № 644/2017г на ОС-ПЛЕВЕН и  НОХД № 214/2017г. на РС-НИКОПОЛ.

На осн.чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание следва да се присъедини изцяло наказанието наложено по НОХД № 644/2017г на ОС-ПЛЕВЕН  „ ГЛОБА“ в размер на 5000 лв.

От така определеното общо наказание следва по правилата на чл.25 от НК да се приспадне и времето през което подсъдимия е изтърпявал наказанието наложено по НОХД № 214/2017г. на РС-НИКОПОЛ в размер на 6 месеца ЛОС и наказанието изтърпяно по НОХД № 644/2017г на ОС-ПЛЕВЕН в размер на 8 месеца ЛОС, съгласно справка са рег.№И-4551/20.03.2012г. на ГД“ИН“.

Водим от горното, съдът

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

НАЛАГА на основание чл.25, ал.1 от НК във връзка с чл.23, ал.1 от НК на осъдения И.С.А. – роден на ***г. в гр.Никопол, живущ ***, ***, български гражданин, със средно образование, неженен, не работи – пенсионер по болест,  осъждан, ЕГН********** едно ОБЩО наказание от наложените му по НОХД №644/2017г на ОС-ПЛЕВЕН и НОХД № 214/2017г. на РС-НИКОПОЛ, а именно най-тежкото от тях 3 ГОДИНИ ЛОС, което да се изтърпи при строг режим в затвор.

Наказанието по НОХД №1402/2016г. по описа на РС-Плевен в размер на 8 месеца ЛОС, приведено в изпълнение с определение по НОХД №214/2017г. на РС-Никопол следва да се изтърпи отделно от така наложеното общо наказание.

На осн.чл.23, ал.3 от НК към така определеното общо наказание присъединява изцяло наказанието ГЛОБА в размер на 5000лв.

От така определеното общо наказание следва по правилата на чл.25 от НК да се приспадне и времето през което подсъдимия е изтърпявал наказанието по НОХД № 214/2017г. на РС-НИКОПОЛ в размер на 6 месеца и наказанието изтърпяно по НОХД 1402/2016г. на РС-НИКОПОЛ в размер на 8 месеца, съгласно справка рег.№И-4551/20.03.2012г. на ГД“ИН“.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира пред ПОС в 15 дневен срок от днес.

        

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: