Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 15.04.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на първи април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при сеК.ря Поля Видолова и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД30 по описа за 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С НП №4/13.02.2019г. на кмета на община Г. на Ц.М.П., ЕГН********** ***»*** за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от ЗГ във връзка с чл.275, ал.1, т.1 от ЗГ било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лева.

         Недоволен от така издаденото НП е останал жалбоподателят П., който го е обжалвал. В жалбата се излагат подробни доводи за причините довели до извършване на нарушението. Моли съда да отмени издаденото НП.

         Жалбоподателят е бил редовно призован за съдебно заседание, явил се е лично и с ангажиран защитник, който е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата община Г. се е явява представител, който е взел становище.

         НРП е била редовно призована, но не изпраща представител.

Актосъставителят Л.Б., свидетелите Ст.Н. и В.С. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

Като свидетели за изясняване на фактическата обстановка, съда е допуснал М.И. и К.И..

НП е било връчено на жалбоподателя на 13.02.2019г., като жалбата е била заведена в общината на същата дата, поради което съда намира същата за допустима и следва да се разгледа по същество.

Жалбата е основателна.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установена следната фактическа обстановка:

         Жалбоподателят е кмет на с.К., общ.Г., за което по делото е представено удостоверение №9/02.11.2015г. на Общинска избирателна комисия-Г..

         За дата 11.01.2019г. в кметство с.К. бил заявен ритуал на гробището на с.К..

         На 10.01.2019г. сутринта жалбоподателя отишъл на работа в кметството. Там разговарял със свидетеля К.И. за това, че поради започналия снеговалеж и заявеното погребение на следващия ден, трябва да се провери състоянието на пътя и надвисналото там дърво – круша, тъй като кмета се грижел за поддържането на пътя до гробището. Двамата с И. се уговорили проверката да стане след обяд. Около 14,00ч. жалбоподателя и свидетеля И. се срещнали на центъра на селото, като И. се качил в управлявания от жалбоподателя бял „***“. След това двамата отишли до мястото, където се намирало дървото и жалбоподателя с бензинов моторен трион отрязал дървото, тъй като било надвиснало над пътя и пречело на снегопочистването и преминаването до гробищният парк. Жалбоподателят нарязал дървото на метровки, а свидетелят И. натоварил дървесината в багажника на колата. На връщане с колата, жалбоподателят оставил свидетелят И. на центъра на селото, а той оставил колата с дървата и резачката в с.К. на ул.***, където съжителствал със свидетелката М.И..

         По-късно на 10.01.2019г. свидетелят Ст.Н.,*** получил сигнал, че кмета на с.К. извършва незаконна сеч на дърва за лично ползване. Н. и началник група П. извършили проверка в с.К. на ул.***. Там ги посрещнал жалбоподателя и след като бил уведомен за повода на проверката, същият им показал колата, багажника и дървата, които се намирали там. Жалбоподателят уведомил полицаите за повода, поради който е отрязъл дървата, с кой е бил, след което Н. П. уведомил актосъставителя Б. ***, който се явил на адреса. Жалбоподателят след това завел, свидетелите Б., Н. и С. – МлПИ, който обслужва селата Ш., Л. и К. до мястото, от където било отрязано дървото. След връщането в дома на жалбоподателя, там на място били съставени констативен протокол серия Б02Л №00095/10.01.2019г.; АУАН Б 02 серия К 2009г. №0279/10.01.2019г.; разписка серия Б02К №0074 относно задържаните лек автомобил, МВТ «***» и 0,5 пр.м3 дърва; АУАН Б 02 серия К 2009г. №0000000028/10.01.2019г.

         Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя от събраните по делото писмени доказателства, а именно: констативен протокол серия Б02Л №00095/10.01.2019г.; АУАН Б 02 серия К 2009г. №0279/10.01.2019г.; разписка серия Б02К №0074 относно задържаните лек автомобил, МВТ «***» и 0,5 пр.м3 дърва; АУАН Б 02 серия К 2009г. №0000000028/10.01.2019г.; НП №4/13.02.2019г. на Община Г.; две справки за делата, по които е участвал Ц.П. в НРС; писмо от РП-Никопол за заведени преписки и ДП на жалбоподателя; удостоверение за декларирани данни изх.№6502003942 /26.02.2019г. на община Г.; уведомително писмо от община Г. рег.№1100-89-1/05.03.2019г.; уведомително писмо от община Г. рег.№1100-89-2/06.03.2019г.; наредба №1 на община Г. за опазване на обществения ред и имуществото на територията на общ.Г.; справка за собственост на МПС на жалбоподателя; справка от НИМХ рег.№ОД-03-73-1/20.03.2019г.; удостоверение за избор на кмет №9/02.11.2015г.; служебна бележка за заявен ритуал в с.К.; Копие на лицева част на свидетелство за регистрация част I №004316114 за лек автомобил „*** ***“ с ДК№***– бял, собственост на М.И.; експертно решение №2157/02.08.2017г. на М.И..

         Установената от съда фактическа обстановка се подкрепя и от показанията на разпитаните по делото свидетели Л.Б., Ст.Н., В.С., М.И.А и К.И.. Показанията на свидетелите са логични и последователни, кореспондират помежду си и със събраните писмени доказателства, взаимно се допълват и способстват за разкриване на извършителя на нарушението, специфики по отношение на времето, мястото на извършване на деянието, използваното техническо средство, транспорт и място на откриване на нарушението, поради което съда кредитира свидетелските показания и ги обсъжда с другите доказателства.

         С оглед установената фактическа обстановка, съдът достигна до следните изводи:

         На първо място в тежест на АНО е да докаже, че актосъставителят е компетентен да съставя АУАН. Конкретно за настоящият казус по делото липсват каквито и да е доказателства за това, че Л.Б. има такава компетентност. В тази връзка и при извършената от съда цялостна проверка, съдът намира, че не е спазена визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на административно - наказателното производство срещу жалбоподателя. АУАН не е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, но е бил подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено и мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението и обстоятелствата, при които е било извършено. Посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителят, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         На второ място в АУАН Б 02 серия К 2009г. №0279/10.01.2019г. и издаденото въз основа на него НП№4/13.02.2019г. на Община Г. на жалбоподателя са вменени извършването на нарушения по чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от ЗГ. В тази връзка според настоящият съдебен състав, наказателното постановление е издадено в нарушение чл.18 от ЗАНН. Посочената разпоредба изключва принципа на определяне на общо наказание при съвкупност от нарушения, като предвижда, че за всяко административно нарушение се налага отделно наказание. В настоящия случай в обжалваното наказателно постановление се твърди, че са извършени нарушения на две отделни точки на чл.213, ал.1 от ЗГ, но въпреки това е определена само една санкция в размер на 100 лева. От една страна изложената фактическа обстановка сочи извършването на нарушения на две отделни разпоредби относими към липсата на КГМ на транспортираните дърва и редовен превозен билет, а от друга е определена само една санкция, като не става ясно за кое нарушение е наложена същата, респективно дали представлява съвкупен размер на наложени за различните нарушения санкции. Посочената неяснота не позволява да се извърши ефективен съдебен контрол върху санкционната дейност на наказващия орган, в частност индивидуализацията на наказанията.

         На трето място е нарушена разпоредбата на чл.52, ал.4 във връзка с чл.20, ал.1 от ЗАНН и чл.273, ал.1 от ЗГ. АНО не е събрал доказателства за това, че собственик на лек автомобил „*** ***“ с ДК№***– бял и МВТ „***“ не е жалбоподателя, а М.И.. Отделно от това с оглед на представеното по делото удостоверение за базова застрахователна стойност на МПС става ясно, че е нарушена и разпоредбата на чл.20, ал.4 от ЗАНН.

         Следва да се върнат на собственика М.Б. И.А лек автомобил „*** ***“ с ДК№***бял на цвят и МВТ „Husqvarna 55“ с фабричен №9670522-00/060101007.

Предвид изложеното, наказателното постановление е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

         Водим от горното, съдът

 

 

РЕШИ:

 

         ОТМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №4/13.02.2019г. на кмета на община Г., с което на Ц.М.П., ЕГН********** ***»*** за нарушение на чл.213, ал.1, т.1 и т.2 от ЗГ във връзка с чл.275, ал.1, т.1 от ЗГ било наложено административно наказание ГЛОБА в размер на 100 лева, като незаконосъобразно.

         Да се върнат на собственика М.Б. И.А лек автомобил „*** ***“ с ДК№***бял на цвят и МВТ „Husqvarna 55“ с фабричен №9670522-00/060101007.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от уведомлението до страните пред ПлАдмС.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: