Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 12.03.2014г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на единадесети март през две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря T. М., като разгледа докладваното НАХД 20 по описа на съда за 2014г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:         

 

Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

 

С наказателно постановление № 15-1502851/03.10.2013г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” гр.Плевен на ПК „ЖИТО”, ЕИК: 110031080, със седалище в гр.Ловеч, ул.«Търговска» №44, ет.5 представлявана от Г.Д.Г., ЕГН**********, в качеството на работодател е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лва нарушение на чл.128, т.2 от КТ.

Недоволен от така издаденото НП е останал жалбоподателя, който го е обжалвал. Изтъква доводи, че са допуснати нарушения както от процесуална така и от материално правна гледна точка, които са довели до неправилен извод от АНО, че на кооперацията, представлявана от Г. следва да бъде наложена имуществена санкция. В заключение моли съда да отмени издаденото НП изцяло.

Жалбоподателят не се е явил в съдебно заседание лично, но е ангажирал защитник, който е взел становище по жалбата.

За ответника по делото ДИТ гр.Плевен се явява представител, който е взел становище по жалбата. Актосъставителят Р. и свидетеля П. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

НРП – редовно призована, не изпраща представител, който да вземе становище по жалбата.

Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице,  поради което се явява, процесуално   допустима.

Разгледана по същество в съответната част същата се явява неоснователна.

През месец август 2013г. актосъставителя Р. и свидетел П. са извършили проверка в обект, стопанисван от ПК «ЖИТО» гровеч, намиращ се в с.Гиген и представляващ хлебопекарна и мелница. Повод за същата бил сигнал от служители и работници на кооперацията, че за месец февруари 2013г. не са им изплатени трудовите възнаграждения. След извършването на провеката в кооперцаията и за довършване на същата след срещата им с представляващият кооперацията жалбоподател – Г.Д. актосъставителят поканил Д. ***, за да представи изисканите му документи с оглед довършване на проверката. В даденият му срок Д. се явил, но не представил документи, от които да е видно, че на посочените във ведомостта за заплати за месец февруари 2013 г. девет лица са изплатени посочените възнаграждения. Поради това на ПК «ЖИТО» грович, представлявана от Г.Д.Г. бил съставен АУАН №15-1502855/29.08.'13г. След като се запознал с констатациите жалбоподателя се подписал, получил копие от акта и същият му бил връчен, за което действие била попълнена и разписката в долната част на втора страница от съставеният АУАН. Въз основа на съставеният АУАН  на 03.10.2013г. било издадено и обжалваното НП.

По делото от административно наказващия огран е предсатвена ведомост за работни заплати за месец януари 2013г. в кооперацията е, че посочените в нея девет лица не са се подписали във ведомостта и не са получили полагащите ми се трудови възнаграждения за месец февруари 2013г. Що се отнася до представените в тази връзка с жалбата шест броя копия от декларации от 09.01.2014г. и копия от ведомост за работни заплати за месец февруари 2013г., която е подписана от изброените в нея лица съдът намира, че същите са съставени след прикрючването на проверката и в тази връзка отразяват факти и обстоятелства, настъпили след констатиране на нарушението.

По отношение доводите на защитата относно наличие на процесуални нарушения при връчване на НП - не е било връчено на лице, представляващо кооперацията. В тази насока съдът намира, че не е допуснато съществено процесуално нарушение, тъй като получилото НП лице е посочило имената си на мястото на упълномощено лице и е положило подписа си на обратната разпискаидно от депозираната жалба представлявващият кооперацията своевременно е научил за издаденото НП и в срок е осъществнил правото си на защита.

Така изложената фактическа обстановка се подкрепя по безспорен и категоричен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства съдът намира, че правилно административно наказващият огран е достигнал до извода, че е извършено административно нарушение и че жалбоподателя следва да носи административно наказателна отговорност. Но при съставянето на НП, административно наказващия орган не е изложил мотиви относно размера на наказнието, което е наложиле е посочил дали са налице смекчаващи или отекчаващи вината обстоятеслвта, подбудите за извършването му.Не е изложил мотиви и дали извършеното нарушение предсатвлява маловажен случай или не.

Съдът счита, че в конкретния случй не са налице предпоставки, за да се квалифицира случая като маловажено съда счита, тъй като констатираното нарушение е първо за нарушителя, в кратък срок след установяване на нарушението са изплатени полагащите се трудови възнграджение би следвало да се наложи минималното предвидено в закона наказание, а именно 1500 лв.Поради, което наказателното постановление следва да бъде изменено като се наложи наказание имуществена санкцив в размер на 1500 лв.

Водим от гореизложените мотиви, съдът

 

РЕШИ:

 

ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление 15-1502851/03.10.2013г., с което Директора на ДИТ гр.Плевен на основание чл.128, т.2 във връзка с чл.416, ал.5 и чл.414, ал.1 от КТ е наложил на ПК „ЖИТО” със седалище в гр.Ловеч, ул.”ТЪРГОВСКА”№44, ет.5, ф.д. №277/’97г. на ЛОС, ЕИК110031080, представлявана от Г.Д.Г., ЕГН********** в качеството на работодател административно наказание имуществена санкция в размер на 2000лв. в частта относно имуществената санкция от имуществена санкция в размер на 2000лв. на имуществена санкция в размер на 1500лв.

   

Решението може да се обжалва пред Плевенски административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

                                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: