Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр. Никопол, 01.10.2014 год.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         Никополският районен съд, граждански състав, в публичното заседание на първи септември, през двехиляди и четиринадесета година в състав:

 

                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

при секретаря В.Х. като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА гр. д. № 20 по описа за 2014 година, и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Искове с правно основание чл.124, ал.2 от ГПК и чл.537, ал.2 от ГПК.

 

Пред НРС са  предявени при условията на активно и пасивно субективно съединяване, от  С.В. Б. от *** и Б.В. Д. от ***, чрез адв.Л.П. от ВТАК, против И.Б.П. ***, Д.В.А. *** и Б.В.П. ***, искове с правно основание чл. 124 от ГПК, за признаване за установено между страните, че ищците са собственици на основание изтекла придобивна давност и наследство на  описаните в ИМ недвижими имоти, представляващи земеделски земи находящи се в землището на  с.Новачене, подробно индивидуализирани.  Ищците твърдят още, че собствеността върху процесните земеделски имоти е била възстановени на общият на страните наследодател П.Л. с решения на ОСл”Земеделие” гр.Никопол през 1995г. Излагат, че през 2004г., общият на ответниците наследодател – В.Б. П./ внук на П.Л./  се снабдил с н.а. по обстоятелствена проверка за процесните имоти, по давност. Считат че  придобивната давност не е изтекла към 18.05. 2004г., с оглед забранителната норма на чл.5 ал.2  ЗВСВОНИ, не се зачита и започва да тече от 21.11.1997г., и тя е изтекла за ответниците на 21.11.2007г.Твърдят че придобивна давност към настоящият момент е изтекла в полза на ищците, поради което те са станали собственици на процесните имоти. Твърди се и това, че ищците са се интересували от процесните имоти, ползвали са ги и са получавали рента от тях, като по този начин са демонстрирали, че не са се дезинтересирали от правото си на собственост по отношение на тях. Твърди се също, че ответниците не са отблъснали владението на всички наследници на общият наследодатле П.Л., нито са демонстрирали, че владеят наследствените  имотите само за себе си. Молят съда да постанови   решение, с което да уважи установителните им искове и съответно да отмени соченият нот.акт. Представят доказателства, правят доказателствени искания, претендират разноски 

 В срока по чл. 131 от ГПК ответниците, чрез адв.В.И. от ПлАК, са подали писмен отговор, с който   оспорват ИМ като неоснователна, за което излагат подробни съображения.Ангажират доказателства и претендират разноски.

 Съдът въз  основа на събраните гласни и писмени доказателствени средства, прие за установена следната фактическа обстановка:

Страните са наследници по право на заместване на техният прадядо – П.П.Л., б.ж. на с.Новачене, на наследниците на който  е била възстановена собствеността върху процесните имоти с Решение № 36/09.03.1995г. и с Решение № 61/15.05.1995г. на Общинска служба „Земеделие” гр.Никопол.

         С нотариален акт № 33, том 14, рег.№ 875, дело 647/18.05.2004г. на Съдията по вписванията при НРС,  общият на ответниците наследодател – В.Б. П.   е призната за собственик по  давност   на следните имоти, всички находящи се в землището на с.Новачене: 1. ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 3.698 кв.м., Vкат., м.”Лозишки път” имот № 019063; 2. НИВА с площ от 2.298дка., ІV кат., м.”Пчелина” , имот № 030036; 3.НИВА с площ от 24.099кв.м., V кат., м.”Казашка могила” имот № 096015; 4.НИВА с площ от 37.804 кв.м., ІV, м.”Марен – дъно” имот № 164006 и 5.ОВОЩНА ГРАДИНА/ НИВА по скица/ с площ от 1.298дка., ІІІ кат., в м.”Татарско” имот № 307008, за което е съставен констативен нотариален акт за собственост на основание обстоятелствена проверка.

          По делото са представени и скици на имотите, от която е видно, че същите са записани на името на общият на ответниците наследодател – В.Б. П., поч. на 14.12.2004г. на основание горецитираният нотариален акт.

          Видно от приложеното на л.58 по делото, писмо от Служба по вписванията при НРС гр.Никопол, нотариалната преписка по издаването на обстоятелствената проверка по горецитираният н.а.а е била унищожена.  

   От представените по делото служебни бележки от ЧПТК”Марен” с.Новачене и от изготвената по делото ССЕ, се установява, че през периода от 1995г. до 1999г., старините по делото/ ответниците, чрез общият си наследодател В.П./ са получили  от ЧПТК” Марен” с.Новачене, рента/ дивидент/ за процесните имоти, а наследодателя на ответниците В.П. и за периода от 2001г. до 2005г. вкл., като за периода от 2006г. до 2014г., такава е получила съпругата на В.П./поч. през 2004г./.Експерта е дал заключение също, че останалите съсобственици на общият наследодател П.Л. не фигурират във ведомостите на кооперацията за получаване на рента/наем/ от процесната земя.Установява се и това, че ищците, са също и член – кооператори в сочената кооперация.

По делото е изслушана и СПЕ, от която се установява, че подписите положени във ведомостите за получени ренти и дивиденти през периода 1995-1999г., не са изпълнени от ищците.

Въз основа на горните фактически констатации, съдът стигна до следните правни изводи:

 Ищците  са предявили установителен иск, от който имат правен интерес, тъй като претендираното от тях вещно право е било извънсъдебно оспорено от ответниците и наличието на две конкуриращи се и взаимно изключващи се права, е наложило да потърсят съдебна защита.

 Ищците основават претенцията си за собственост върху  недвижимите имоти на наследство и настъпила придобивна давност към настоящият момент. Ответниците противопоставят свое насрещно вещно право върху тази площ, което също извеждат от института на давностното владение.

Съгласно чл.77 от ЗС, правото на собственост се придобива чрез правна сделка, по давност или по други начини, определени в закона. В конкретния казус ищците  претендират, че са собственици на процесния имот на първо място на основание придобиване по наследство от П.П.в Л., б.ж. на с.Новачене. Този факт е безспорен и се установява от представеното в този смисъл   удостоверение за наследници, приложено на л.10-12 по делото

 Исковата молба е предявена на 14.01.2014г., а констативния нотариален акт, с който ответната страна смущава правното положение на ищците, е от 18.05.2004г.

За да отблъснат ефекта на застрашаващото ги действие, ищците следва да докажат валидно придобиване на правото на собственост преди момента на извършването му – т.е. – преди м. 08.2004г. Така фактическият състав на придобивното им основание – давностно владение, следва да е завършен в по-ранен момент, но от определянето на този момент зависи и приложимостта на други правни разпоредби, които биха интерферирали с изискванията на нормата на чл. 79 от ЗС, или дори биха блокирали проявяването на резултата й.

Тезата на ищците, поддържана в процеса, е, че те са владели непрекъснато, и явно като свои тези имоти  от 1995г. до момента, а и несмущавано – до 05.2004г., когато ответниците са се снабдили с констативния н.а.

През този   период, обаче, е съществувала законова рестрикция, която е обезсилила правното значение на владението за времето от 1995г. до 21.11.1997г. Тъй като имотите са били внесени в   ТКЗС , едва след 1995г., при започване на процесите на реституиране на отнетите имущества,  ищците и ответниците и техните семействата са установили повторно фактическа власт върху процесната част от имотите. С оглед забраната на чл. 5 ал. 2 от ЗВСОНИ да се зачете изтеклата до влизане в сила на тази разпоредба придобивна давност, срокът до този момент – 21.11.1997г., не представлява част от изискуемия по чл. 79 от ЗС. Такъв е поставен в течение занапред и изтича на 22.11.2007г.

Така, в този отрязък се съсредоточава предметът на доказване, от който ищците могат да извлекат благоприятните за себе си правни последици.

 Настоящият състав намира, че не се установиха категорично и несъмнено двата обективни елемента, установени в нормите на ЗС, формиращи сложния и динамичен фактически състав, с който законът свързва придобиване право на собственост по давностно владение на недвижимите имоти – фактическо упражняване на съдържанието на това право по определен начин, в продължение на определен от закона срок от време. Правната норма имплицитно съдържа няколко, утвърдени от правната доктрина и практика, задължителни белези на владението като процес на упражняване на фактическа власт върху имота, при наличието на които в кумулативна даденост  в продължение на 10 години, може да възникне правото на собственост – явно, несъмнено и непрекъснато.

 През целия релевантен период и до сега, и  ищците и наследодателят на ответниците, които са първи братовчеди, а след неговата смърт и самите ответници, единствено са отдавали процесните имоти под аренда и са получавали  наем/рента/  от тях, съобразно наследтвените си права, като са демонстрирали това открито и явно.  Не се доказа някой от тях да е считал, че имотът се държи или ползва за другиго. Т.е., безспорно е, че това положение не е продължило без прекъсване по смисъла на закона през 10 годишния период от 21.11.1997г. до 22.11.2007г., нито за ищците, нито за ответниците, тъй като смущаващите владението действия на ответната страна – снабдяването с констативен н.а. през м.05.2004г., са извършени преди завършване на фактическия състав на придобиването от ищците и са предизвикали прекъсването на   давностният срок, от друга страна с оглед забраната на чл.5, ал.2 от ЗВСОНИ да се зачете изтеклата до влизането в сила на тази разпоредба придобивна давност, срокът до 21.11.1997г., не представлява част от изискуемият по чл.79 от ЗС, поради което 10г. давностен срок към  момента на снабдяване на наследодателя на ответниците с констативен н.а през м.05.2004г., също не е бил изтекъл. Т.е, съдът не счита, че има прекъсване на давността и за двете страни в процеса, за повече от шест месеца.

 От свидетелските показания не се установява,  че само ищците, през някакъв значителен период от време, са  обработвали или ползвали спорното място, това обстоятелство не се установи и по отношение на  ответниците.

Така съдът счита, че владението и на двете страни в процеса е било   опорочено и не  осъществени всичките изискуеми от закона елементи и след изтичането на предвидения 10 годишен срок към 22.11.2007г.,  за ищците, и към м.05.2004г. за ответниците.

Исковете са основателни и доказани, само по отношение на частите от правото на собственост за всеки  от ищците придобити по наследство, както следва –  по 6/36 ид.ч.  за всяка тях, и в тази им част следва да бъдат уважени.

  От своя страна уважаването на главната претенции обуславя отмяната  на н.а. № 33, том ІV, рег. № 875, дело 647/2004г. на Съдия по вписванията при НРС, до 6/36 ид.ч./ общо сбора на притежаваните ид.ч. на тримата ответници от процесните имоти – по 2/ 36 ид.ч. за всеки от тях/.

С оглед изхода на процеса отговорността за разноски следва да бъде възложена на  ответниците, които следва да заплатят на ищците сумата от 575.50лв., съразмерно на уважената част от исковете.

Водим от горното, съдът

 

                                       Р     Е     Ш     И  :

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на  С.В. Б. от ***, с ЕГН **********, Б.В. Д. от *** с ЕГН **********, със съдебен адрес в ***, И.Б.П. *** с ЕГН **********, Д.В.А. *** с ЕГН ********** и Б.В.П. ***, с ЕГН **********, със съдебен адрес в гр.Плевенче, че  С.В. Б. от ***, с ЕГН ********** и  Б.В. Д. от *** с ЕГН ********** са собственици на основание  наследство  на следните имоти, всички намиращи се в землището на с.Новачене:1.ЗАЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 3.698 дка., V кат., м.”Лозишки път”, имот № 019063, 2.НИВА с площ от 2.298 дка., ІV кат., м.”Пчелина”, имот № 030036, 3.НИВА с площ от 24.099 дка., ІV кат., м.”Казашка могила”, имот № 096015, 4.НИВА с площ от 37.804дка., ІVкат., в м.”Марен дъно” имот № 164006 и 5.НИВА/съгласно скица, а по н.а. овощна градина/ с площ от 1.298дка., ІІІ кат., в м.”Татарско” имот № 307008 , съответно –   на 6/36 ид.ч., всяка от тях, ОТХВЪРЛЯ иска в частта в която се иска, да бъдат признати ищците за собственици на гореописаните имоти на основание  изтекла придобивна давност. 

Отменя частично нотариален акт № н.а. № 33, том ІV, рег. № 875, дело 647/2004г. на Съдия по вписванията при РС- Никопол, до размера на 6/36 ид.ч. от гореописаните имот.

 

ОСЪЖДА И.Б.П. ***, Д.В.А. ***  и Б.В.П. ***,  да заплатят на С.В. Б. от *** и Б.В. Д. от ***, направените разноски в настоящата инстанция в  размер на 575.50 лв., съобразно уважената част от исковете.

 

             Решението подлежи на обжалване пред Плевенския окръжен съд в 14- дневен срок от днес.

 

                                                             РАЙОНЕН СЪДИЯ: