Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 04.04.2019г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

Никополски районен съд, в публично съдебно заседание на трети април през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря Деница Тончева, като разгледа докладваното НАХД 19 по описа на съда за 2019г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:         

 

             Производство по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

     С наказателно постановление № 2/ 08.01.2019г. на Кмета на Община гр.Гулянци за нарушение на чл.108, ал.1, т.2 и чл.104, ал.1, т.5 от ЗГ и на осн.чл.266, ал.1, т.1 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба в размер на 100 лв. на М.П.М. *** и на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ са отнето в полза на държавата 1 бр. МВТ “STIHL” MS 180  с Фабр.N 270116069, за това, че на 25.10.2018г. около 21:00 часа в землището на с.Долни Вит, отдел 46 подотдел „Д“ – попадащ в ОГД, извършва сеч с МВТ “STIHL” MS 180  с Фабр.N 270116069 на 1 пр.куб.м. акациеви дърва за огрев, без да са маркирани с контролна горска марка за сеч.

     Недоволен от така наложените наказания е останал жалбоподателят  М., който обжалвал горепосоченото НП, като твърди, че иска да му се върне резачката.

 Ответникът по жалбата  Община Гулянци  изпраща представител и изразява становище, че жалбата е неоснователна.

    Съдът след като разгледа жалбата и изразените становища и искания в съдебно заседание, и като се запозна с материалите по делото, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

     Жалбата е подадена в законоустановения срок и от легитимираното лице,  поради което се явява, процесуално   допустима.

     Разгледана по същество в съответната част същата се явява  неоснователна.

На 25.10.2018г. служителя на Община гр.Гулянци Л.Б. получил сигнал, че в района на с.Долни Вит лица добиват незаконно дървен материал.Б. ***, които подсигурили служител св.У. и двамата се отправили към с.Долни Вит.Когато пристигнали към тях дошъл л.а. От него с моторна резачка слязъл жпод.М..Св.У. разпоредил на лицето управляващо автомобила да остане на място, а вместо той с форсиране потеглил.Б. у У. разпоредили на жпод.М. да си седи в къщи и потеглили след автомобила.Но не успели да го намерят и се върнали към дома на М., като по пътя се разминали с него.След съдействие на служителите на РУ-Гулянци установили и автомобила, който намерили в един краен двор.След като установили и двамата извършители ги отвели в РУ-Гулянци къде бил съставен АУАН.Като М. съдействал, като показал от къде са извършвали сеч на дървата.

Горната фактическа обстановка се доказа от показанията на свидетелите и писмените доказателства по делото.

Предвид гореизложеното, съдът намира, че административното нарушение е правилно установено, не са допуснати нарушения на процесуалните правила, както при съставянето на акта за установяване на административно нарушение, така и на наказателното постановление - издадено е от компетентен орган в кръга на правомощията му, при спазване на законоустановения ред и срокове.

 Преценявайки изложеното до тук съдът намира, че правилно АНО не е приложил разпоредбата на чл.28, б.А от ЗАНН. Легалната дефиниция на понятието „маловажен случай“ се съдържа за конкретния случай в чл.93, т.9 от НК, чийто разпоредби, съгласно чл.11 от ЗАНН се прилагат в случая субсидиарно, а не както неправилно е посочено от АНО в издаденото НП – ТР№3/10.05.2011г. на ВАС, тъй като в ЗГ, който е приложим към извършеното от жалбоподателя нарушение липсва дефиниция на това понятие. Според чл.93, т.9 от НК "маловажен случай" е този, при който извършеното деяние с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на престъпление от съответния вид. Извършеното от жалбоподателя нарушение не е маловажно, тъй като то е типично за вида си и не разкрива по-ниска степен на обществена опасност за установения ред на държавно управление в сравнение с другите нарушения от същия вид. От извършеното деяние са последвали и вреди за община Гулянци. След като жалбоподателят не е съобразил поведението си с изискванията на ЗГ, той не може да претендира маловажност на нарушението, за което е санкциониран за първи път с НП.

   По отношение вещите, които при констатиране на нарушението са били задържани с АУАН, а именно: 1 бр. МВТ “STIHL” MS 180  с Фабр.N 270116069 следва на основание чл.20, ал.1 и чл.21 от ЗАНН във връзка с чл.273, ал.1 от ЗГ да се отнемат в полза на държавата..

Воден от гореизложеното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 2/ 08.01.2019г. на Кмета на Община гр.Гулянци за нарушение на чл.108, ал.1, т.2 и чл.104, ал.1, т.5 от ЗГ и на осн.чл.266, ал.1, т.1 от ЗГ е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 лв. на М.П.М. *** и на осн.чл.273, ал.1 от ЗГ са отнето в полза на държавата 1 бр. МВТ “STIHL” MS 180  с Фабр.N 270116069, за това, че на 25.10.2018г. около 21:00 часа в землището на с.Долни Вит, отдел 46 подотдел „Д“ – попадащ в ОГД, извършва сеч с МВТ “STIHL” MS 180  с Фабр.N 270116069 на 1 пр.куб.м. акациеви дърва за огрев, без да са маркирани с контролна горска марка за сеч., като ЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

 

Решението подлежи на касационно обжалване по реда на АПК пред Плевенския административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

                                                                        Районен съдия: