РЕШЕНИЕ

 

гр. Никопол, 14.11.2019г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

             НИКОПОЛСКИЯТ    РАЙОНЕН    СЪД,    в     открито заседание на  четиринадесети октомври през две хиляди и деветнадесета година в състав :

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ : ГАЛЯ  НАУМОВА

 

            при секретаря Поля Виделова, като разгледа докладваното от съдия  НАУМОВА  гражданско дело  № 16 по описа на съда за 2019 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

              Ищеца В.Н. *** твърди, че  е собственик на 2 бр. земеделски имоти, представляващи НИВА и ЛОЗОВИ НАСЪЖДЕНИЯ, находящи се в землището на с.Г.,, общ.Гулянци, индивидуализиран в ИМ.Излага, че същите имоти, са били продадени на ответното дружество „Агро финанс“ АДСИЦ от пълномощника Р. К., преупълномощена от Д.И.Д., като последният е действал без представителна власт.Ищеца твърди, че не е  подписвали пълномощно и не е упълномощавал такова лице да извършва продажба. Поради това считат, че договорът за покупко – продажба от 12.03.2018г.,  е сключен при липса на представителна власт,   поради което сделката е недействителна, т.к. не е породила правни последици, в това число и вещно – транслантивен ефект, поради това, че е сключена от лице без представителна власт и при отказ от потвърждаване от страна на ищеца. Моли съда да признаване недействителността на продажбата по н.а. от 12.03.2008г., като сключена за продавача от пълномощник без представителна власт,  да бъде признато за установено по отношение на ответното дружество, че ищеца е собственик на процесните имоти и да осъди ответното дружество да му предаде владението   върху същите.Представя доказателства.Прави доказателствени искания. Претендира разноски.

              В с.з. не се явява, не се представлява.Депозира по делото, множество писмени молби и бележки.

             Ответното дружество „АГРО ФИНАНС“АДСИЦ гр.София, е депозирало писмен отговор в срока по чл.131 от ГПК, в който взема становище, че ИМ е недопустима, в една част, излагат се и съображения за неоснователност, за което развива подробни съображения.Моли предявените искове да бъдат отхвърлени. Развива  и съображения,  за добросъвестно владение, и чрез другиго – отдавайки под аренда имотите. Представят доказателства. Правят доказателствени искания.

              В .с.з. не се явява представител.Депозирани са писмени становища по делото.

             Трето лице помагач, на страната на ответника Д.И. Д.  в предоставеният  и от съда срок за отговор, не депозира такъв. В с.з. несе явява и не се представлява.

              Трето лице помагач, на страната на ответника Р.Д. К.  в предоставеният  и от съда срок за отговор, не депозира такъв. В с.з. не се явява и не се представлява.

              Съдът, като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, прие за установена следната фактическа обстановка:

                Няма спор  между страните, че  с решение на ПК гр.Гулянци № 9000/06.06.1999г. на  ищеца е било възстановено правото на собственост  върху описаните в исковата молба 2 земеделски имота, находящи се в землището на с.Г..С нотариален акт № 12, том 4, рег.№ 1458,  дело № 621/2008 год. от 12.03.2008 год. на  Съдията по вписванията при НРС, са били продадени процесните имоти   на ответното дружество.   

                 Безспорно е, а е видно от съдържанието на приложения нотариален акт по сделката продавачът В.З. е бил представляван от пълномощника Р. К., преупълномощена от Д.И. Д.. Описаните в нотариалния акт пълномощни в полза на същите лица/л.116,119 от гр.д. 132/18г. на НРС/с нотариално заверени подписи на упълномощителя и нотариално заверено съдържание съответно от Кмета на с.Г., и от нотариус Първоваска, с район на действие Районен съд гр. Плевен, са приложени в представените по делото нотариални преписки, в които се съдържат и декларации от продавача по чл. 264, ал. 1 ДОПК с нотариално удостоверяване на подписите/л.120 и  121 от гр.д. 132/18г. на НРС/, извършено  от същият нотариус.  Купувачът по сделката – ответното дружество е бил представляван от същото лице Р.К. в качеството му на негов пълномощник.

                По делото е приета и изслушана и съдебно – подчеркова експертиза  изготвена от ВЛ М.М.,  която не е оспорена от страните от заключението на която се установява, че подписа  положени за упълномощител на Пълномощно № 0324/28.02.2008г.,  със заверка на завеждащ нотариална служба К.П. при Кметство с.Г.,, не е положен от  В.Н.З..

              При горната установеност, съдът намира от правна страна, следното:

             Предявения иск е за признаване недействителността на продажбата по акт № 12, том 4, рег.№ 1458,  дело № 621/2008 год. от 12.03.2008 год. на  Съдията по вписванията при НРС, като сключена за продавача от пълномощник без представителна власт с оглед общия характер на упълномощаването.

              Спора е относно действителността на упълномощаването и на сключените посредством  пълномощника договор за покупко – продажба.

             Категорично е заключението на съдебно-графическата експертиза, че подписът за упълномощител в процесното пълномощно, с което е упълномощен Д.И.Д. не е положен от ищеца В. З..  Същото е установено и за декларациите по чл.264, ал.1 от ДОПК и по чл.25, ал.1 от ЗННД.  Заключението не е оспорено от страните и няма основание за съмнения нито относно професионалната квалификация на експерта, нито в ползваните от него методи и сравнителен материал. Видно от заключението, той е изследвал оригиналните документи намиращи се в нотариалното дело приложено в Служба вписвания при НРС, както и сравнителни образци на подписани по делото от ищеца писмени доказателства – съобщения, молби, разписки.

            Твърдението е, че пълномощното, с което се е легитимирало лицето, сключило сделката от името на продавача, не притежава  валидна представителна власт. Договорът сключен при използуване на неистински документ удостоверяващ упълномощаване е относително недействителен по отношение на мнимо представлявания. Липсата на воля за упълномощаване за определени правни действия, не влече автоматично нищожност на сделката, сключена от лицето легитимирало се като пълномощник. Последиците от предприетите при липса на упълномощаване и без знанието на титуляра на правото, разпоредителни действия, се уреждат от чл. 42, ал.2 ЗЗД. Мнимо представлявания разполага с правото да я потвърди в съответната форма или да и се противопостави, както е в случая. Ако сделката не бъде потвърдена, тя става не относително недействителна, както счита районния съд, а е налице окончателна и пълна липса на съгласие за сключване на договора, т.е няма сделка.

              Не са събрани доказателства, които да опровергават установеното от експерта.     

             Действително нищожността по чл.26 ЗЗД е изначална и когато говорим за липса на съгласие в хипотезата на чл.26, ал.2 ЗЗД тази липса е съзнателна/мислена уговорка, шега или насилие/. В случая обаче не се излагат подобни факти и обстоятелства. Изложените обстоятелства за липса на валидна представителна власт също са вид липса на съгласие, тъй като изразената от пълномощника воля замества волята на страната по договора, която представлява.Не е достатъчно формално съгласие. Пълномощното е едностранна сделка, в която е материализирана волята на упълномощителя. Ако продавачът не е изразил воля да продава /при съответните условия/ и не е дал пълномощия в този смисъл, то сделката сключена от мнимия пълномощник, за която и впоследствие няма потвърждаване, е сключена без съгласие на продавача. До евентуалното потвърждаване такава сделка е висящо недействителна, но при липсата на валидиране, договорът се трансформира в окончателно недействителен/нищожен/ и не поражда правно действие.

            Установено е по несъмнен начин, че ищцата не е упълномощила представител за извършването на  процесната  сделка за покупко-продажба на притежаваните от него земеделски земи. Поради това и  договора, с който е била извършена покупко-продажба между  преупълномощената Р.К., като мним пълномощник на ищеца В.З., и на неговият «пълномощник»  и ответното дружество,   са нищожни поради липса на съгласие, като сключена от пълномощник без представителна власт и без последващо потвърждаване от лицето, от чието име са сключени.

             Като такава тя не е породили целения вещно-правен ефект и не са прехвърлили валидно собствеността върху недвижимите имоти, а те са останали в патримониума на ищеца .Обстоятелството, че ответника е  бил добросъвестен не би довело до различни правни изводи, макар че трудно би могло да се приеме, че те не са знаели, че договарят с лице без представителна власт, при положение, че същото лице е и техен пълномощник.  

             Горното налага извода, че, договорът за покупко-продажба между  пълномощника на ищеца и ответника е недействителен на релевираното от ищцата основание по чл. 42, ал. 2 от ЗЗД, тъй като от страна на продавача В.З., същият е бил сключен от пълномощник, не разполагащ с представителна власт да се разпорежда с имуществото на упълномощителя при условия и спрямо лица, каквито намери за добре,   да договаря сам със себе си или с друго лице, което също представлява, както и за да преупълномощи друго лице -  пълномощникът следва изрично да е овластен за това от упълномощителя, което не се установи по делото .

             За притежаваните  от продавача процесени недвижими имоти, сделката е недействителна. 

              С оглед изложеното, ответното дружество упражнява фактическа власт върху имотите без правно основание, предвид на което  следва да бъде осъдено да предаде владението на имотите на основание чл.108 от ЗС.

             Неоснователен се явява наведения с отговора на ИМ довод, че ответното дружество е придобило собствеността върху земите на основание изтекла в негова полза придобивна давност, като твърди, че има правата на добросъвестен владелец, тъй като не е знаело за порока на сделката и  упражнявало фактическа власт върху имотите в продължение на повече от 5 години. Нищожното правно основание не създава права на добросъвестен владелец за ответното дружество, като купувач на имотите, независимо дали основанията за нищожността на договора са му били известни при сключването му. Ответното дружество  не може да се ползва от кратката придобивна давност, а само от дългата 10-годишна придобивна давност, като недобросъвестен владелец, упражняващ фактическа власт върху имотите на нищожно придобивно основание - нищожен договор за покупко-продажба.За да придобие собствеността върху процесните имоти, ответникът съгласно чл.79, ал.2 ЗС следва да докаже,че е владял  същите непрекъснато за период от 10 години, в случая за периода от 12.03.2008г., когато е сключена сделката, до 12.03.2018г. В конкретната хипотеза така визирания в закона срок не е изтекъл към момента на депозиране исковата молба в съда – 28.02.2019г., когато на основание чл.116, б.“б“ от ЗЗД срокът на течение на придобивната давност е бил прекъснат.

              Предвид изхода на спора на ищеца следва да се присъдят направените разноски, съгласно представеният списък по чл.80 от ГПК в размер на общо 1497лв.

               Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И  :

              

              ОБЯВЯВА за недействителен на основание чл.42, ал.2 ЗЗД договор за покупко-продажба на недвижими имоти /земеделски земи/, сключен с нотариален акт № 12, том 4, рег. № 1458, дело № 621 от 12.03.2008г. на Съдията по вписванията при НРС,  сключен между В.Н. З. с ЕГН **********, чрез пълномощника му Р.Д. К., преупълномощена от Д.И.Д., като продавач от една страна и „АГРО ФИНАН „АДСИЦ гр.София, с ЕИК 175038005  чрез пълномощника му Р.Д.К.,   като купувач, от друга.

               ПРИЕМАНЕ ЗА УСТАНОВЕНО в отношенията между страните, че  В.  Н.  З. с ЕГН ********** е собственик на недвижимите  имоти,  описани в договор за покупко-продажба на недвижими имоти /земеделски земи/, обективиран   в нотариален акт № 12, том 4, рег. № 1458, дело № 621 от 12.03.2008г. на Съдията по вписванията при НРС,  като  на основание чл.108 от ЗС, ОСЪЖДА  „АГРО ФИНАН „АДСИЦ гр.София, с ЕИК 175038005 да му предадат владението  върху описаните имоти.

              ОСЪЖДА, на основание чл.78, ал.1    от ГПК  АГРО ФИНАН „АДСИЦ гр.София, с ЕИК 175038005 ДА ЗАПЛАТИ на  В.Н. З. с ЕГН **********, направените пред настоящата инстанция  разноски по делото в размер на  общо 1497лв.

             Решението е постановено при участието на Р.Д. К. с ЕГН ********** и Д.И. Д. с ЕГН ********** в качеството им на трето лице помагач на страната на отчетника.

 

                   Решението може да бъде обжалвано с въззивна жалба в двуседмичен срок от съобщението пред Окръжен съд - Плевен.

 

 

                                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: