Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

гр.Никопол, 25.03.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

Никополски районен съд …. наказателен състав в открито заседание на осемнадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ТИХОЛОВ

 

при секретаря Т М. и в присъствието на прокурора ____, като разгледа докладваното от съдията Т.Тихолов НАХД№10 по описа за 2013г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН

С наказателно постановление №717/04.01.2013г. на началника на РУП – НИКОПОЛ на Е.Т.Ю. *** на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП във връзка с чл.103, пр.1 от ЗДвП било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишен да управлява МПС за срок от шест месеца.

Недоволен от така издаденото наказателно постановление е останал жалбоподателя Ю., който го е обжалвал. Излага доводи относно това, че не е съгласен установената в АУАН и издаденото въз основа на него НП фактическата, поради което твърди, че се е стигнало до издаване на НП в нарушение на материалния и процесуален закон. Моли съда да се отмени издаденото НП.

Жалбоподателят се е явил в с.з. лично и с ангажиран защитник, който е взел становище по жалбата.

         За ответника по жалбата ОД на МВР – Плевен не се е явил представител, който да вземе становище. Актосъставителят Н. и свидетелите Ш. и Б. се явяват в съдебно заседание и дават показания.

         Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

         НП е било връчено на жалбоподателя на 07.01.’13г., а жалбата е била заведена при АНО на 09.01.’13г., поради което съдът намира, че жалбата се явява допустима, подадена в срок и следва да бъде разгледана по същество.

Разгледана по същество същата се явява неоснователна.

Акт за установяване на административно нарушение  №717/31.12.’12г. е съставен от М.П.Н. на длъжност ВПА при РУП – НИКОПОЛ против Е.Т.Ю. *** за това, че на 28.12.2012г. около 22,30ч. в гр.НИКОПОЛ, по улица „РАКОВСКА” до РС-НИКОПОЛ в посока ул.”ТЕЛЕГРАФНА” управлява лек автомобил „ФИАТ БРАВА” с ДК№ЕН48-50ВК собственост на ИОЮ от гр.НИКОПОЛ, като не спрял на подаден сигнал от контролните органи на посоченото за контрол място, а сигналът бил подаден със стоп палка.

 Жалбоподателят е подписал АУАН, като е посочил възражения.

         За изясняване на фактическата обстановка, която жалбоподателя оспорва са били разпитани освен свидетелите по АУАН, актосъставителя и още двама свидетели.

От показанията на актосъставителя и свидетелите Ш. и Б. в съдебно заседание се установява, че и тримата се намирали до южната страна на сградата на съда в патрулния автомобил на РУП-НИКОПОЛ. Установява се, че около 22,30ч. забелязали автомобила управляван от жалбоподателя. Сочат, че актосъставителя и св.Б. били със светлоотразителни жилетки, а полицейският автомобил бил осветен от уличното осветление и ясно се виждал стикера „ПОЛИЦИЯ” на него, като актосъставителя със стоп палката и прожектор, който се намирал у него подал сигнал на жалбоподателя да спре, като му посочил и мястото за спиране. Допълват, че на завоя, където се пресичат улиците „РАКОВСКА” и „ТЕЛЕГРАФНА” автомобилът управляван от жалбоподателя спрял. В това време актосъставителя имал възможност да разпознае жалбоподателя, който управлявал. Разказват, че преди актосъставителя да успее да стигне до автомобила, жалбоподателят потеглил и завил по ул.”ТЕЛЕГРАФНА”. В заключение сочат, че те също потеглили, но не преследвали автомобила управляван от жалбоподателя, а за него в управлението била оставена призовка да се яви за съставянето на АУАН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на актосъставителя и свидетелите Ш. и Б., тъй като същите са непротиворечиви, последователни, отразяват личните им възприятия и кореспондират със събрания по делото доказателствен материал, а именно АУАН и издаденото въз основа на него НП, справка относно утвърдения график на дежурствата за актосъставителя и свидетелите заедно с копие от график на служителите ППД при РУП-НИКОПОЛ за периода 24-30.12.2012г. с рег. №6922/18.12.’12г. и график за работното време на ПИ и Мл.ПИ от РУП-НИКОПОЛ за периода 24-30.12.2012г. с рег. №6921/18.12.’12г., справка относно собствеността на автомобила.

 

         За изясняване на фактическата обстановка съдът е допуснал и са били разпитани в качеството на свидетели М. и А. П., които по време на управлението на автомобила от жалбоподателя се возили в колата с него.

         В показанията си пред съда двете свидетелки разказват, че се прибирали от заведението „ПАРАДАЙС” в центъра на г.НИКОПОЛ, като жалбоподателя им предложил да ги закара до тях. Допълват, че след като водача завил и минал покрай сградата на пожарната забелязала полицейския автомобил и униформен полицай, който подал сигнал със стоп палка. Сочат, че жалбоподателя спрял до завоя на пресечката с ул.”ТЕЛЕГРАФНА”, но след като полицая не дошъл към тях си тръгнали.

         Показанията на тези двама свидетели са логични и последователни, като спомагат за разкриване на отделни детайли относно повода, поради който жалбоподателя твърди, че е решил и управлявал лекия си автомобил по това време, кои лица са били с него при извършване на нарушението. Според съда по отношение показанията на тези свидетели следва да се посочи, че макар съда да кредитира и обсъжда техните показания със събрания по делото доказателствен материал, с тези свидетелски показания защитата цели единствено и само изграждането на защитна теза и оправдаване на жалбоподателя във връзка с извършеното от него нарушение.

         Фактическата обстановка установена от съда се подкрепя и от представената справка за нарушител в региона по отношение на жалбоподателя.

         Предвид изложеното съдът намира за установено следното:

         На 28.12.2012г. около 22,30ч. в гр.НИКОПОЛ, по улица „РАКОВСКА” до РС-НИКОПОЛ в посока ул.”ТЕЛЕГРАФНА” жалбоподателя управлява лек автомобил „ФИАТ БРАВА” с ДК№ЕН48-50ВК собственост на ИОЮ от гр.НИКОПОЛ. С него по това време се возели свидетелките М. и А. П., на които той по-рано бил предложил да ги закара до дома им. След като потеглил от заведението „ПАРАДАЙС” в центъра на гр.НИКОПОЛ жалбоподателя завил и потеглил по ул.”РАКОВСКА”. Преди да стигне мястото където улиците „РАКОВСКА” и „ТЕЛЕГРАФНА” се пресичали жалбоподателя подал сигнал с мигач, че ще завива на дясно. По това време актосъставителят с прожектор и стоп палка му подал сигнал да спре, като му посочил и мястото за това. Жалбоподателят спрял, но докато актосъставителя се приближи потеглил, завил надясно по ул.”ТЕЛЕГРАФНА” и се отдалечил.

 

Спазена е визираната в ЗАНН процедура по съставяне на АУАН и образуване на наказателно-административното производство срещу жалбоподателя. АУАН е съставен от компетентен орган в кръга на правомощията му, бил е подписан поне от един свидетел, датиран е, като е посочено мястото на извършване на нарушението, описано е нарушението, обстоятелствата, при които е било извършено, посочени са законовите разпоредби, които са нарушени, посочен е нарушителя, точният му адрес, месторабота и ЕГН.

         Доводите на защитата са изцяло неоснователни. Действително в ЗДвП в чл.170, ал.3 е посочено как се спира МПС - При спиране на пътно превозно средство за проверка или за оказване на съдействие служителят от органите за контрол подава своевременно ясен сигнал със стоп-палка. През нощта сигналът за спиране може да бъде подаден и с описваща полукръг червена светлина. Униформен полицай може да спира пътните превозни средства и чрез подаване на сигнал само с ръка. Сигнал за спиране може да бъде подаден и от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет. От тук за съда извода, че актосъставителя правилно със стоп палка е подал сигнал на жалбоподателя да спре, като му е посочил, къде да спре и се е осветил, за да не остане никакво съмнение у жалбоподателя, че пред него е контролен орган на полицията и той има задължението да спре и изчака последващи действия. Какво са разбрали пътничките според съда не е от значение за съставомерността на нарушението. Липсва задължение за контролните органи патрулният автомобил да е осветен, още повече, че той се е намирал на осветено място и се е виждал стикера „ПОЛИЦИЯ”. Фактът, че е подал сигнал с мигача на лекия автомобил за завиване на дясно не е основание, поради което жалбоподателя не трябва да бъде спрян и може да потегли когато си иска. Той след като е спрял е трябвало да изчака указанията на полицията, както сочи самата разпоредба на чл.103 от ЗДвП. От тук за съда извода, че е налице нарушение и то е извършено от жалбоподателя.

         Във връзка с изложеното съдът намира, че АНО е достигнал до правилен извод, че жалбоподателя следва да носи административно-наказателна отговорност за извършените от него нарушения.

         По отношение вида и размера на наказанията наложени на жалбоподателя:  Относно нарушението, за което по чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени наказания следва да се посочи, че видно от справката му това за него е второ нарушение. Следвало е АНО вместо да налага предвидените максимуми на санкциите в нормата на чл.175 от ЗДвП да наложи санкции около средата, а именно по отношение на глобата – глоба в размер на 100лв., а по отношение лишаването от право да управлява за срок от шест месеца – лишаване от право да управлява МПС за срок от четири месеца.

С оглед изложеното съдът намира, че издаденото НП следва да се извени в частта относно наложените санкции на жалбоподателя.

         Предвид изложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

         ИЗМЕНЯ на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН наказателно постановление №717/04.01.2013г. на началника на РУП – НИКОПОЛ, с което на Е.Т.Ю. ***, ЕГН ********** за това, че на 28.12.2012г. около 22,30ч. в гр.НИКОПОЛ, по улица „РАКОВСКА” до РС-НИКОПОЛ в посока ул.”ТЕЛЕГРАФНА”, като управлява лек автомобил „ФИАТ БРАВА” с ДК№ЕН48-50ВК собственост на ИОЮ от гр.НИКОПОЛ не спрял на подаден сигнал със стоп палка от контролните органи, поради което на основание чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП му било наложено административно наказание глоба в размер на 200лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца в частта относно САНКЦИИТЕ, а именно от глоба в размер на ДВЕСТА ЛЕВА на ГЛОБА В РАЗМЕР НА СТО ЛЕВА и вместо лишаване от право да управлява МПС за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА на ЛИШАВАНЕ ОТ ПРАВО ДА УПРАВЛЯВА МПС за срок от ЧЕТИРИ МЕСЕЦА.

         РЕШЕНИЕТО на съда може да се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщението до страните пред ПлАдмС.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: