РЕШЕНИЕ №

гр. Никопол, 29.10.2014 г.

 

В ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

         НИКОПОЛСКИЯТ   РАЙОНЕН     СЪД, ІІІ гр.с-в   в   закрито заседание, на дванадесет и девети октомври през  две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛЯ НАУМОВА

 

като разгледа докладваното от съдията НАУМОВА, гражданско дело  № 6 по описа на съда за 2013 г., за да се произнесе съобрази следното :

 

 

           Производството е по реда на чл.247 от ГПК, по почин на съда, за поправка на ЯФГ в решение № 112/ 28.07.2014г. по гр.д.6/13г. на НРС

        

          За да се произнесе съдът установи следното:

              Гр.д. № 6/13 г. е било образувано пред НРС по искова молба от  П.П.Г. ***, чрез адв.В.Ф. от ПлАК.   

          Правното основание на исковете е чл. 34 от ЗС, вр. 341 и сл. от ГПК– съдебна делба.

          Първата фаза на делото по допускане на делбата е приключила с влязло в сила  на 13.10.2014г., решение № 122 /28.07.2014г. на НРС.

         При подготовка на делото за насрочването му във ІІ –ра фаза по извършване на делбата, съдът  служебно констатира несъответствие между изявената в диспозитива воля и обективираната в мотивите.  

         Съгласно разпоредбата на чл.247 ал.1 от ГПК поправянето на явна фактическа грешка може да стане по почин на съда или на която и да било от страните без ограничение във времето. 

         При действие на  чл. 247 от ГПК и предвид константната практика на ВС на РБ- решение №2172/16.10.1972 година по гр.д. №814/1972 година на 2 гр. отделение, очевидна фактическа грешка е несъответствие между формираната действителна воля на съда и нейното външно отразяване от външна страна в текста на съдебното решение.

          В конкретният казуса, съществува противоречие и неяснота относно волята на съда изразена в диспозитива на акта и аргументирана в обстоятелствената му част и следователно е налице хипотезата на чл. 247 от ГПК.

Съдът в мотивите си към своя акт е приел, че възражението по чл.79 от ЗН е основателно и е прогласил относителна недействителност на акт на разпореждане с наследствено имущество.Приел е също, че на основание чл.76 от ЗН, „ Делбата да се извършва при квоти, определени съобразно наследствените дяловете на съделителите без да се зачита извършената разпоредителна сделка с наследствен дял - без да се определя дял на приобретателя по сделката. Вещнопрехвърлителният ефект на разпоредителната сделка ще се породи едва от момента на реалното получаване на дела (изтеглянето му при жребия или при получаването му в дял по проекто-разделителния протокол) на разпоредилия се другар при приключване на делбата”,  а в диспозитива на съдебният акт   е изписал, че допуска до делба, приобретателя по сделката и НЕ допуска до участие в делбата съделителите – сънаследничци, които са извършили акта на разпореждане с наслественот имущество, вместо да допусне до делба всички съделители, и да отхвърли иска само по отношение на Т.Р.Л.. 

              При това положение следва да бъде извършена поправка по реда на чл.247 от ГПК на очевидна фактическа грешка в съдебно решение  122/28.07.2014г. по гр. д. № 6/2013г. на Никополски районен съд,   като в диспозитива, „ допуска да си извърши съдебна делба между….., при следните права за съделителите”, следва да се чете, по следният начин: ДОПУСКА ДА се извърши съдебна делба между, Ц.И.Т., В.И.Т., И.С.Т., Р.К.Л., Р.И.В., В.М.С., Л.М.И., Х.М.Т., Л.И.В., В.И.И., М.Г.Л., Е.И.Л., Р.И.Л., В.Д.П., Д. Д.И., Н.Х. К., Е.Ц.Ц., И.М.Т., М. С.А.,  О.Л.Г. и Л.Л. Г., при следните права за съделителите: за Ц.И.Т. и В.И.Т. по 53/1188 ид.ч., за И.С.Т. – 28/1188 ид.ч., за Р.К.Л. – 84/1188 ид.ч., , за Р.И.В. – 126 ид.ч., за В.М.С. и Л.М.И. по 63/1188 ид.ч., за Х.М.Т. – 126/1188 ид.ч., за Л.И.В., В.И.И. и М.Г.Л. по 36/1188 ид.ч., за Е.И.Л. и Р.И.Л. по 18/1188 ид.ч., за В.Д.П., Д. Д.И., Н.Х. К. и  Е.Ц.Ц. по 72/1188 ид.ч.,, за И.М.Т. – 6/1188 ид.ч., за М. С.А. – 28/1188 ид.ч.,  и за О.Л.Г. и Л.Л. Г. по 63/1188 ид.ч.”.Диспозитива на решението, в частта в която не са допуснати до делба, изброените  ответници, следва да се чете:” Не допуска до участие в делбата ответницата Т.Р.Л.”.

             Воден от гореизложеното, съдът

 

                                                 Р  Е  Ш  И :

 

            ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Решение № 122/28.07.2014г. по гр. д.  6/2013г. по описа на Никополски районен съд, като в диспозитива,  „ допуска да си извърши съдебна делба между….., при следните права за съделителите”, следва да се чете, по следният начин:

            ДОПУСКА ДА се извърши съдебна делба между, Ц.И.Т., В.И.Т., И.С.Т., Р.К.Л., Р.И.В., В.М.С., Л.М.И., Х.М.Т., Л.И.В., В.И.И., М.Г.Л., Е.И.Л., Р.И.Л., В.Д.П., Д. Д.И., Н.Х. К., Е.Ц.Ц., И.М.Т., М. С.А., О.Л.Г. и Л.Л. Г., при следните права за съделителите: за Ц.И.Т. и В.И.Т. по 53/1188 ид.ч., за И.С.Т. – 28/1188 ид.ч., за Р.К.Л. – 84/1188 ид.ч., , за Р.И.В. – 126 ид.ч., за В.М.С. и Л.М.И. по 63/1188 ид.ч., за Х.М.Т. – 126/1188 ид.ч., за Л.И.В., В.И.И. и М.Г.Л. по 36/1188 ид.ч., за Е.И.Л. и Р.И.Л. по 18/1188 ид.ч., за В.Д.П., Д. Д.И., Н.Х. К. и  Е.Ц.Ц. по 72/1188 ид.ч.,, за И.М.Т. – 6/1188 ид.ч., за М. С.А. – 28/1188 ид.ч.,  и за О.Л.Г. и Л.Л. Г. по 63/1188 ид.ч.”, а диспозитива на решението, в частта в която не са допуснати до делба, изброените  ответници, следва да се чете:

           ” НЕ ДОПУСКА до участие в делбата ответницата Т.Р.Л.”.

 

    Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в четиринадесет дневен срок от съобщаването му на страните.

 

                 

                                        Районен съдия :