- .

2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 422/2014

...

...

:
.

3.11.2014.

2

No 389/2014

.30

" "

...,
...,
...,

:
.

  5.11.2014.

3

No 380/2014

...,
...

2006

:
.

  6.11.2014.

4

No 20/2014

...,
...

...,
...,
...

:
.

  10.11.2014.

5

No 329/2014

...

...

:
.

  12.11.2014.

6

No 244/2014

...

...,
" " ,
...,
...

:
.

  13.11.2014.

7

No 478/2013

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  13.11.2014.

8

No 234/2014

...

:
.

  14.11.2014.

9

No 268/2014

.410 .417 -

:
.

  14.11.2014.

10

No 347/2014

.410 .417 -

...

...

:
.

  14.11.2014.

11

No 22/2014

...

...

:
.

  17.11.2014.

12

No 453/2014

...

...

:
.

  17.11.2014.

13

No 468/2014

...

...

:
.

  18.11.2014.

14

No 184/2014

.410 .417 -

...

...

:
.

  21.11.2014.

15

No 185/2014

.410 .417 -

...

:
.

  21.11.2014.

16

No 233/2014

.410 .417 -

...

:
.

  21.11.2014.

17

No 357/2013

...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  26.11.2014.

18

No 269/2013

...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

  28.11.2014.

19

No 116/2014

- 13

...

:
.

  28.11.2014.