- .

2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

1

No 371/2013

...

:
.

13.1.2014.

2

No 470/2013

...

-

:
.

14.1.2014.

3

No 372/2013

...

:
.

16.1.2014.

4

No 534/2013

.26

" "

...,
...,
...,
...,

:
.

22.1.2014.

5

No 611/2013

.26

" "

...,
...,
...,
,
...

:
.

22.1.2014.

6

No 612/2013

.26

" "

,
...,
...,
...

:
.

22.1.2014.

7

No 613/2013

.26

" "

,
...,
...,
...,
...

:
.

22.1.2014.

8

No 7/2014

.26

" "

...,
...,
...,
.

:
.

22.1.2014.

9

No 265/2013

.410 .417 -

.

...

:
.

24.1.2014.

10

No 424/2013

...

...

:
.

24.1.2014.

11

No 468/2012

.410 .417 -

-

...

:
.

27.1.2014.

12

No 356/2013

...

:
.

27.1.2014.

13

No 219/2012

.- ..

-

:
.

30.1.2014.

14

No 486/2012

.410 .417 -

-

...

:
.

30.1.2014.

15

No 221/2013

...,
...

,

:
.

30.1.2014.

16

No 300/2013

.410 .417 -

-

...

:
.

30.1.2014.

17

No 603/2013

- 98

...

:
.

31.1.2014.

18

No 14/2014

...

...,
...,
...

:
.

31.1.2014.