УТВЪРДИЛ:

 

                                                         Административен ръководител - председател

                                                         на Районен съд гр. Никопол

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

За: Организацията на публикуването на съдебните актове в интернет

 

Основни положения

 

Тези вътрешни правила определят условията и реда за публикуване на резултати от дела и съдебни актове на Районен съд гр. Никопол, както и реда за контрол.

Целта е да се установят ясни правила и координираност в дейността на администрацията относно организиране, съхраняване, публикуване на съдебните актове, за да се гарантира неприкосновеността на личността и личния живот, като се защитят физическите лица от неправомерен достъп и обработване на данните.

Вътрешните правила се утвърждават, изменят и допълват от административния ръководител на Районе съд гр. Никопол.

 

Нормативна уредба

 

Чл. 64 (1) (Изм. – ДВ, бр. 33/2009 г.) Актовете на съдилищата се публикуват незабавно след постановяването им, на интернет страницата на съответния съд при спазване изискванията на ЗЗЛД и ЗЗКИ.

(1)                          Актовете по делата, които засягат граждански или здравния статус на лицата се публикуват без мотивите им.

Съгласно редакцията на чл. 64, ал.1 и ал.2 от ЗСВ, се публикуват:

-         съдебните актове, независимо дали са обжалваеми или влезли в сила;

-         публикуват се незабавно;

-         по-долния по степен съд няма задължението да публикува постановените по реда на инстанционния контрол актове на горните съдебни инстанции;

-         публикуването се извършва на интернет страницата на съответния съд и на общата страница на ВСС, съгласно условията за работа.

 

Цели

 

1.Осигуряване прозрачност на работата на съдилищата

2. Оповестяване на съдебната практика от съдилищата чрез постановените съдебни актове (с оглед възможността страните да упражняват правото на касационно обжалване и обосноваване на неговата допустимост – чл. 280, ал.1 от ГПК, с оглед ориентиране на магистрати и други юристи в практиката на определен съд или съдия или по определени дела.)

3. Публикуването на съдебните актове има значение за улеснение на страните по делото и тяхното дистанцирано уведомяване.

 

Изключения и ограничения на публикуването

 

  1. Ограничения зададени в чл. 64, ал.2 от ЗСВ

 

Без мотиви се публикуват актовете по дела за установяване и оспорване на произход, за поставяне под запрещение или отмяната му, унищожаемост и нищожност на брака, развода, факта на раждането и смъртта и др.

 

  1. Ограничения по закона за защита на личните данни и с оглед  неразпространяване на банкова тайна.

 

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци.

Не могат да се третират като лични данни регистрационни номера на автомобили, номер на двигател и рама, идентификатори на имоти и др., тъй като те идентифицират вещи, а не собственици и чрез тях най-често се идентифицира предмета на делото.

 

Обезличават се имената на физическите лица, ЕГН и адресите, както и номерата на банкови сметки. На обезличаване подлежат и данните за професия, етническа принадлежност и др., но само ако биха идентифицирали физическото лице.

Не се обезличават две имена на магистратите.

 

  1. Ограничения по ЗЗКИ

 

Не се публикуват съдебни актове с гриф за сигурност

 

  1. Други ограничения

4.1.       Не се публикуват актове, които не съставляват актове на същинско правораздаване и някои от тях се постановяват в рамките на ЧНД или ЧГД.

4.2.       Не се публикуват актове засягащи следствена или банкова тайна. Такива са решение по чл.62, ал.7 от ЗКИ и всички актове по събиране на доказателства в досъдебна фаза на наказателните производства – определения, с които се разрешава/одобрява обиск, претърсване или изземване, разпити на свидетели пред съдия, определения с които се разрешава принудително изземване на образци за сравнително изследване.

4.3.       Не се публикуват актове – определения, с които съдът се произнася по искане за допускане на обезпечение на бъдещ или на предявен иск и то независимо дали искането се отхвърля или се уважава.

4.4.       Обезпечителното производство може да се развие по реда на чл. 72 и чл. 73 от НПК, или по разпоредбите на чл. 391, ал.1 и чл. 396, ал.1 от ГПК.

4.5.       Не се публикуват разпореждания за издаване на заповеди по чл. 417 от ГПК и чл. 410 от ГПК.

4.6.       Не се публикуват актове, свързани с произнасяне по доказателствени искания или по движението на делата.

4.7.       Не се публикуват актове , постановявани в рамките на охранителни производства.

 

 

Публикуване на съдебни актове

 

Публикуват се всички съдебни актове на правораздаване и онези, които слагат край или препятстват по-нататъшното развитие на производството.

Публикуването на актове на правораздаване следва да се извършва в тяхната цялост, а именно мотиви и диспозитив.