УТВЪРДИЛ:

 

Административен ръководител - председател

на Районен съд гр. Никопол

 

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

 

За: Достъп до обществена информация

 

Основни положения

 

Обществена информация е тази по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Тези вътрешни правила се отнасят за достъп до обществена информация, която се създава или съхранява в Районен съд гр. Никопол.

           

Нейни субекти са всички граждани на Република България при условията и реда, определени в ЗДОИ, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

 

Осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществен ред, здравето на гражданите и морала.

 

Основни принципи

 

Откритост, достоверност и пълнота на информацията.

Осигуряване на еднакви условия за достъп до обществена информация Осигуряване на законност при търсенето и получаването на обществена

информация

Защита на правото на информация Защита на личната информация и данни

Гарантиране на сигурността на обществото и държавата.

Видове обществена информация в Районен съд гр. Никопол:

 

Официална

Официална е информацията, която се съдържа в актовете на съда при осъществяване на правомощията му.

Достъпът до официална обществена информация е свободен.

 

Районен съд гр. Никопол информира за своята дейност в сайта на съда или съобщава в друга форма.

 

Служебна

Служебна информация е тази, която се събира, създава и съхранява от съда във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на съда.

 

Достъпът до служебна информация е предвиден в специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

 

Достъпът до обществена информация е безплатен. Разходи се заплащат единствено при предоставянето на обществена информация, съгласно Заповед №10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г. за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ. При поискване от страна на

заявител се представят сведения за определяне на разходите. Приходите по предоставяне на обществена информация постъпват в бюджета на Районен съд гр. Никопол.

 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП

 

Заявления за достъп обществена информация се подават в .

Формите за предоставяне на обществена информация са:

-         преглед на информацията - оригинал или копие;

-         устна справка;

-    копия на хартиен носител;

-    копия на технически носител;

 

Приходите от предоставяне на достъп до обществена информация постъпват по бюджета на Районен съд гр. Никопол

 

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване пред административен секретар на Районен съд НИКОПОЛ.Когато заявителят не е получил достъп до исканата информация въз основа на устно запитване, следва да подаде писмено по образец Прил. 1. Ако в заявлението не се съдържат име, описание и адрес за кореспонденция, то се оставя без разглеждане.

 

Заявленията за достъп до ОИ се разглеждат от Председателя на Районен съд гр.

Никопол или от упълномощено от него лице във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни от датата на подаване, като отговорът до лицето е писмен.

В случай, че заявлението за достъп до ОИ съдържа неточности, се уведомява лицето с искане за уточнение. Ако до ЗО дни не последва уточнение, искането за достъп до обществена информация остава без разглеждане.

В решението за достъп до обществена информация, задължително се посочват: - степен на осигурения достъп до обществена информация

- срокът, в който е осигурен достъп до ОИ;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп

- формата за представяне на ОИ;

- разходите по представяне на исканата ОИ.

 

Решението за достъп до ОИ се дава на заявителя срещу подпис, или се изпраща по пощата с обратна разписка.

 

Заявленията за достъп до ОИ се регистрират в регистър с пореден номер,

заявител, входящ номер, дата на заявлението и кратко описание.

 

Приложения:

1. Образец заявление за предоставяне на достъп до обществена информация.

2. Ценоразпис