ОТЧЕТЕН   ДОКЛАД

 

 

НА РАЙОНЕН СЪД гр.НИКОПОЛ

 

 

за периода 01.01.2011 година – 31.12.2011 година

 

Районен съд – Никопол е със седалище гр.Никопол, а в съдебният му район са включени Община Никопол и Община Гулянци.

 

 

I. ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

БРОЯТ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2011г. е 1291 бр.

 

От тях новообразувани общо са 1172 бр.

 

От тях несвършени от предходен период са общо 119 бр.

 

Броят на новопостъпилите граждански дела за 2011 година – 668бр. Броят на новопостъпилите наказателни дела за 2011 година – 504бр.

Средно месечно постъпление на един съдия през 2011 година при действително отработени човеко месец е 49 дела. Тази стойност съответства на действителното натоварване на двамата съдии, тъй като съдия Г.НАУМОВА не е работила през изтеклата година, а е била в отпуск по майчинство и се е завърнала на работа на 01.02.2012г.

 

 

БРОЯТ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2010г. е 1329 бр.

 

От тях новообразувани общо са 1162 бр.

 

От тях несвършени от предходен период са общо 167 бр.

 

Броят на новопостъпилите граждански дела за 2010 година – 700бр. Броят на новопостъпилите наказателни дела за 2010 година – 462бр.

Средно месечно постъпление на един съдия през 2010 година при действително отработени човеко месеца е 55 дела. Тази стойност съответства на действителното натоварване на двамата съдии, тъй като съдия Г.НАУМОВА е работила през изтеклата година само през месец януари, тъй като от 27.01.2010г. е командирована за разглеждане на дела в РС-ПЛЕВЕН, а след това е била в отпуск по майчинство.

 

 

БРОЯТ НА ДЕЛАТА ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2009г. е 960бр.

 

От тях новообразувани общо са 749бр.

 

От тях несвършени от предходен период са общо 211бр.

 

Броят на новопостъпилите граждански дела за 2009 година –410бр. Броят на новопостъпилите наказателни дела за 2009 година – 339бр.

Средно месечно постъпление на един съдия през 2009 година при действително отработени човеко месеци е 31 дела.

 

 

БРОЯТ НА СВЪРШЕНИТЕ (РЕШЕНИ) ДЕЛА В КРАЯ НА 2011г. Е КАКТО СЛЕДВА:

 

                   - общо свършени – 1186бр.

От тях:

                            - в срок до три месеца – 1013бр.

 

-         общо свършени граждански дела – 673бр.

 

От постъпването на делото до свършването му продължителността на гражданските дела е както следва: до три месеца 574 броя, а над три месеца - 99 броя.

От несвършените дела с изтекъл срок от 1 до 3 години са 10 бр., от 3 до 5 години - 1 бр., а над 5 години - 0 бр.

От решените дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца няма.

Постъпили граждански дела – бързи производства за отчетния период - 0бр.

 

-         общо свършени наказателни дела513 бр.

 

От постъпването на делото до свършването му продължителността на наказателните дела е както следва: до 3 месеца - 439 бр., над 3 месеца - 74бр.

От несвършените дела с изтекъл срок от първото образуване на делото до 3 месеца - 8 дела, от 3 до 6 месеца - 4 дела, от 6 месеца до 1 година - 3 дела, и над 1 година - 8 дела. От решените дела с не написани мотиви  към присъдата с изтекъл 15-дневен срок – 26 дела. Причина за това е натоварването на наказателният състав, тъй като за изтеклият период в съда работят само двама съдии, от които един граждански състав и един наказателен, и постоянното дежурство на наказателният състав. Отделно в прокуратурата работят трима прокурори, като единият от тях 01.03.2011г. е командирован в РП-ПЛЕВЕН, които допринасят за натовареността на единствения наказателес състав.

 

БРОЯТ НА СВЪРШЕНИТЕ (РЕШЕНИ) ДЕЛА В КРАЯ НА 2010г. Е КАКТО СЛЕДВА:

 

                   - общо свършени – 1210 бр.

От тях:

                            - в срок до три месеца – 1055 бр.

 

-         общо свършени граждански дела – 723бр.

 

От постъпването на делото до свършването му продължителността на гражданските дела е както следва: до три месеца 649 броя, а над три месеца - 74 броя.

От несвършените дела с изтекъл срок от 1 до 3 години са 6 бр., от 3 до 5 години - 1 бр., а над 5 години - 0 бр.

От решените дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца няма.

Постъпили граждански дела – бързи производства за отчетния период - 0бр.

 

-         общо свършени наказателни дела – 487 бр.

 

От постъпването на делото до свършването му продължителността на наказателните дела е както следва: до 3 месеца - 406 бр., над 3 месеца - 81бр.

От несвършените дела с изтекъл срок от първото образуване на делото до 3 месеца - 18 дела, от 3 до 6 месеца - 4 дела, от 6 месеца до 1 година - 1 дела, и над 1 година - 5 дела. От решените дела с не написани мотиви  към присъдата с изтекъл 15-дневен срок – 115 дела. Причина за това е натоварването на наказателният състав, тъй като за изтеклият период в съда работят само двама съдии, от които един граждански състав и един наказателен, и постоянното дежурство на наказателният състав.

 

БРОЯТ НА СВЪРШЕНИТЕ (РЕШЕНИ) ДЕЛА В КРАЯ НА 2009г. Е КАКТО СЛЕДВА:

 

         - в срок до три месеца – 608 бр.

 

От тях:     

 

-         граждански дела – 339 бр.

 

От постъпването на делото до свършването му продължителността на гражданските дела е както следва: до три месеца 339 броя, а над три месеца - 115 броя.

От несвършените дела с изтекъл срок от 1 до 3 години са 11 бр., от 3 до 5 години - 0 бр., а над 5 години - 0 бр.

От решените дела с необявени решения с изтекъл срок над 3 месеца няма.

Постъпили граждански дела – бързи производства за отчетния период - 0бр.

 

-         наказателни дела – 269 бр.

 

От постъпването на делото до свършването му продължителността на наказателните дела е както следва: до 3 месеца - 269 бр., над 3 месеца - 81бр.

От несвършените дела с изтекъл срок от първото образуване на делото до 3 месеца - 22 дела, от 3 до 6 месеца - 5 дела, от 6 месеца до 1 година - 3 дела, и над 1 година - 7 дела. От решените дела няма такива с не написани мотиви  към присъдата с изтекъл 15-дневен срок.

 

БРОЙ РЕШЕНИ ДЕЛА ПО СЪЩЕСТВО за 2011г.

 

         Граждански дела – 673 бр.

 

         ИСКОВЕ ПО СК – 21 бр.

         ОБЛИГАЦИОННИ ИСКОВЕ – 52 бр.

         ИСКОВЕ ПО ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ(вещни искове) – 6 бр.

         ДЕЛБИ – 20 бр.

         ИСКОВЕ ПО КТ – 5 бр.

         ФИНАНСОВИ НАЧЕТИ – 0 бр.

         ПО ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 14бр.

         ПО чл.410 и чл.417 от ГПК – 493 бр.

         ДРУГИ, в които влизат искове по чл.19 от ЗБДС, ЗК, ЗЗД и по ЗАКОН СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – 62 бр.

 

         Брой прекратени дела – 22 бр.

          

ПО СК (разводи и издръжка) – 2 бр.

         ПО облигационни искове – 7 бр.

         ИСКОВЕ ПО ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ(вещни искове) – 1бр.

         ДЕЛБИ – 3 бр.

         ПО КТ – 1 бр.

         ДРУГИ – 8 бр.

 

         Брой обжалвани граждански дела – 28 бр.

 

ПОТВЪРДЕНИ – 7 бр.

ИЗМЕНЕНИ – 5 бр.

ОТМЕНЕНИ – 3 бр.

         Забележка: Разликата от 12 дела се получава за това, че тези дела са били обжалвани, но не са върнати от по-горните инстанции.

 

Наказателни дела – 513 бр.

 

С ПРИСЪДА НОХД – 288 бр.

С ПРИСЪДА като БЪРЗИ производства – 82 бр.

С ПРИСЪДА като НЕЗАБАВНИ – 48 бр.

С ПРИСЪДА като СЪКРАТЕНИ производства – 54бр.

С ПРИСЪДА НЧХД – 5бр.

С РЕШЕНИЯ по чл.78а от НК – 16бр.

С ОПРЕДЕЛЕНИЯ (реабилитация) – 3бр.

С ОПРЕДЕЛЕНИЯ (кумулации) – 52бр.

От ДОСЪДЕБНОТО ПРОИЗВОДСТВО НЧД – 14бр.

С РЕШЕНИЯ по НАХД – 60бр.

ПРЕКРАТЕНИ (споразумения) – 152бр.

ПРЕКРАТЕНИ по други причини – 6бр.

 

Брой обжалвани и протестирани наказателни дела – 99бр.

 

ПОТВЪРДЕНИ – 9бр.

ИЗМЕНЕНИ – 2бр.

ОТМЕНЕНИ – 5бр.

Забележка: Разликата от 83 дела се получава за това, че тези дела са били обжалвани, но не са върнати от по-горните инстанции до края на отчетната година.

 

Име на съдията

съдийски стаж по чл.164 ЗСВ

Постъпили дела

Свършени дела

Отменени

Изменени

Оставени в сила

гр.   

нак.

Общо

гр.

нак.

общо

 

 

 

Г.Наумова

7г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Б. Кисева

11г.

478

141

619

425

132

557

4

5

9

Т. Тихолов

12г.

249

423

672

248

388

636

4

2

7

 

 

СРЕДНА НАТОВАРЕНОСТ НА СЪДЕБНИЯ РАЙОН

 

Броят на свършените (по същество и прекратени) дела средно на месец от един съдия за 2011 година – 49,5бр. Тази стойност е формирана поради факта, че са работили само двама съдии, а съдия Г.НАУМОВА е в отпуск по майчинство.

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

ВИДОВЕ И БРОЙ ПО ГЛАВИ ОТ НК

Глава от НК

Дела за разглеждане

Бр. Свършени дела

Глава II Престъпления против личността

6 бр.

2 бр.

Глава III Престъпления против правата на гражданите

 

1 бр.

 

1 бр.

Глава IV Престъпления против брака, семейството и младежта

 

2 бр.

 

2 бр.

Глава V Престъпления против собствеността

114 бр.

102 бр.

Глава VI Престъпления против стопанството

68 бр.

65 бр.

Глава VII Престъпления

Против фин., дан., осиг. с-ми

0бр.

0бр.

Глава VIII Престъпления

Против дей-та на държ. орг. и общ. о-ции

4бр.

2бр.

Глава IX Документни престъпления

4бр.

2бр.

Глава X Престъпления против реда и общественото спокойствие

5бр.

5бр.

Глава XI Общоопасни престъпления

43бр.

41бр.

 

ВИДОВЕ И БРОЙ ПО ТЕКСТОВЕ ОТ НК

Глава и текст по НК

Дела за разглеждане

Бр. Свършени дела

Глава II

Чл.129 от НК

Чл. 152 от НК

 

3 бр.

0 бр.

 

1 бр.

0 бр.

Глава III

Чл.170 от НК

 

1 бр.

 

1 бр.

Глава IV

Чл.183 от НК

 

2 бр.

 

2 бр.

Глава V

Чл.194-197 от НК

Чл.198-200 от НК

Чл.201-208 от НК

Чл.209-211 от НК

Чл.212 от НК

Чл.213а, 214, 214а от НК

 

97 бр.

3 бр.

8 бр.

3 бр.

2 бр.

0 бр.

 

88 бр.

3 бр.

5 бр.

3 бр.

2 бр.

0 бр.

Глава VI

Чл.228-240 от НК

 

58 бр.

 

56 бр.

Глава VII

Чл.253-260 от НК

 

0 бр.

 

0 бр.

Глава VIII

Чл.269-307a от НК

 

4 бр.

 

4 бр.

Глава IX

Чл.308-319 от НК

 

4 бр.

 

2 бр.

Глава X

Чл.325 от НК

 

3 бр.

 

3 бр.

Глава XI

Чл.343, ал.1, б.Б, ал.3, б.А от НК

Чл.346 от НК

Чл.354, 354а, ал.5, 354, ал.1 от НК

 

9 бр.

 

2 бр.

2 бр.

 

9 бр.

 

1 бр.

2 бр.

 

 

 

 

ОТНОСИТЕЛЕН ДЯЛ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ ПРИСЪДИ СПРЯМО ВНЕСЕНИТЕ ПРОКУРОСКИ АКТОВЕ ПО ВИДОВЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ

         Следва да се посочи, че в РС-Никопол има девет оправдателни присъди с единадесет оправдани лица. Четирима от оправданите са извършили престъпления против собствеността, четирима са били оправдани по обвинения против стопанството и трима са били оправдани за престъпления против реда и общественото спокойствие.

 

НАКАЗАТЕЛНА ПРЕСТЪПНОСТ С ВЛЕЗЛИ В СИЛА ПРИСЪДИ И БРОЙ ОСЪДЕНИ ЛИЦА В КРАЯ НА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Освен посоченото по-горе следва да се има предвид, че общият брой на осъдените лица за отчетния период е 288. От тях непълнолетни 23, на лишаване от свобода са били осъдени 160, от които 106 с условни присъди, 36 лица са били осъдени на глоби в различни размери и 76 лица са осъдени на пробация с различни пробационни мерки. От всички осъдени лица 188 са сключили споразумения и са им били наложени наказания. Наложени са били и 16 други наказания.

Осъдени лица по наказателно частен характер дела са пет, от които двама са осъдени на лишаване от свобода до три години в това число единият е с условна присъда и на трима е наложено наказание глоба. По наказателните дела от частен характер три лица са сключили спогодби с тъжителите.

По реда на чл.78а от НК са наложени 16 глоби в различни размери.

Едно малолетно лице е настанено в специализирана институция.

За 2011г. няма обжалвани прокурорски актове по чл.243 от НПК. Разгледани са и са потвърдени два акта на прокуратурата по реда на чл.244 от НПК.

Следва да се посочи, че сравнявайки броя на кражбите през предходните периоди през 2011г. не се забелязва ръст. Съществено е обаче увеличението на делата по чл.235 от НК главно в района на община ГУЛЯНЦИ, където въпреки старанието на горската стража този процес не е приключил.

Отнесен към общия брой дела е нисък броя на наказателните дела, по които е повдигнато обвинение по чл.354а от НК и чл.279 от НК. Към 06.02.2012г. се сключи споразумение с двама румънски граждани извършили незаконна сеч на територията на страната, което е резултат от подобрената работа, както между РС-НИКОПОЛ и съда в гр.ТУРНУ МЪГУРЕЛЕ, така и между двете прокуратури.

Определящи фактори за престъпността от една страна освен икономическите условия са и концентрирането на различни етнически групи, които са разпределени по различни признаци в двете общини, ниската правна култура, липсата на задълбочена работа с подрастващите.

Влияние оказва намаленият брой кадри в РУП–Никопол и работещите двама дознатели, което в определени периоди налага командироването на разследващ от РУП-Гулянци или от РУП-Белене. В подобно състояние е и РУП – ГУЛЯНЦИ.

Следваща причина е текучеството на кадрите, както в полицията, така и в дознанието.

Следва да се отбележи добрата работа на РП-НИКОПОЛ, която допринася за бързото разглеждане и приключване на делата в съда. Взети са предвид от началниците на двете районни управления забележките на съда и районния прокурор по повод комплектоване на преписките по всички наказателни дела. Продължава обаче практиката по административния характер дела преписките да пристигат неокомплектовани със справки за нарушител в региона, което в най-голяма степен важи за РУП-Гулянци.

От съда и прокуратурата през отчетния период бе извършена разяснителна работа с разследващите, дознателите и оперативния състав на двете РУП по изясняване на въпроси свързани с НПК, тъй като не познаването на редица разпоредби и спазването на сроковете са причини често водещи до допускане на нарушения на предварителното производство, които в не малка степен се отразяват и върху работата на съда по бързото и в срок приключване на делата.

Намалени до минимум са случаите при по-тежките престъпления дознателите в работата си да допускат грешки, което да налагат дела да се връщат за доразследване, тъй като се разкрива, че участниците в извършване на деянието са повече от един и някой от тях е поел вината на останалите, тъй като е неосъждан и ще му се наложи по-леко наказание.

В изследвания период вече значителна част от разглежданите наказателни дела приключват по реда на чл.370 и сл. от НПК, което води до бързо приключване на делата с влезли в сила присъди, води до положителен социален резултат при гражданите и респектира осъдените лица.

От страна на прокуратурата се проведе кампания дала резултат при дознателите за познаване предпоставките за спиране и възобновяване на предварителното производство, задочното производство, тежки престъпления по смисъла на чл.93, т.7 от НК, спазване на сроковете за разследване и вземането на мярка за неотклонение, за да се осигуряват подсъдимите и бързото приключване на наказателния процес.

Продължава тенденцията в района на НРС към организираност на малцинствените групи – турски и ромски, които имат свои лидери. От друга страна във връзка с организирания характер се забелязва по-честото използване на малолетни, непълнолетни и неграмотни от осъждани лица, които добре познават НК и предвидената редукция в наказанията за непълнолетните, както и наказателната неотговорност на малолетните. Вече е налице и разширяване на дейността на определени ромски групи от с.МЕЧКА в района обслужван от РС-Никопол.

За изследвания период от време се е увеличил броя на делата за извършени престъпления по чл.235, ал.1 от НК главно в района на РУП-ГУЛЯНЦИ, като характерното в по-голямата част от случаите не е количеството на дървата, а честотата на извършване на едно и също престъпление от едно или няколко лица от една и съща етническа група или семейство.

 

БРОЙ, КОНКРЕТИЗАЦИЯ И ПРИЧИНИ ЗА ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

 

Основната причина за оправдателните присъди по наказателно общ характер дела е в работата на прокуратурата и достигането до изводи, които не се подкрепят от събраните на предварителното производство доказателства. От деветте оправдателни присъди две са с обвинения за подсъдимите по чл.201-208 от НК, две са по чл.228-240 от НК, две са по чл.194-197 от НК и едно по чл.325 от НК.

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

Продължава обновлението на Районен съд – Никопол относно компютърни системи и принтери, както и формирането на база данни от решените дела.

През изтеклата 2011 година не се наблюдава по-висок процент на приключилите в срок дела. Това се дължи на сравнително по-малкия брой постъпили дела и тяхната еднотипност.

При гражданските дела с най-висок брой са тези по реда на чл.410 и сл. ГПК. При наказателните дела броят се определя от увеличаване броя на прокурорите – вече трима в РП НИКОПОЛ, поставените от тях нови изисквания към разследващите, спазване на сроковете при разследване и решаване на над 80% от делата със споразумение или по реда на съкратеното съдебно следствие. Третата причина отнесена към гражданските дела е добрата работа на съдиите при РС-НИКОПОЛ и положените усилия макар и в намален състав да изпълняват критериите за бърза и качествена работа по делата и с гражданите. При наказателните дела предпоставката е добрата стиковка между съд и прокуратура за приключване в срок на делата.

В процеса на работа са отстранени затрудненията възникнали поради недостатъчната материално-техническа база и промените засягащи съдебните заседатели, които са от различни етнически групи.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ РС-НИКОПОЛ: ____________________                                                                                  (Тодор Тихолов)