- .

2014.

No

, No

, , -

,

-

                                        

2

No 453/2012

...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

2.7.2014.

3

No 285/2014

...

...

:
.

2.7.2014.

4

No 81/2014

...

-

:
.

3.7.2014.

5

No 83/2014

...

-

:
.

3.7.2014.

6

No 84/2014

...

-

:
.

3.7.2014.

7

No 286/2014

...

...

:
.

4.7.2014.
4.7.2014.

8

No 156/2014

...

...

:
.

7.7.2014.

9

No 428/2012

...

...,
...,
...,
...

:
.

8.7.2014.

10

No 157/2014

...

...,
...,
...,
...,
...

:
.

9.7.2014.
25.7.2014.

11

No 247/2014

...,
...

,
" " .

:
.

9.7.2014.
23.7.2014.

12

No 435/2013

...

...

:
.

14.7.2014.
1.8.2014.

13

No 178/2014

.410 .417 -

.

...

:
.

14.7.2014.
29.7.2014.

14

No 209/2014

.26

" "

...,
...,
...,
...,

:
.

14.7.2014.

15

No 210/2014

.26

" "

...,
...,
...,
...,
...,

:
.

14.7.2014.

16

No 215/2014

.26

" "

...,
...,
...,
...,

:
.

14.7.2014.

17

No 219/2014

.26

"."

...,
...,
...,
.

:
.

14.7.2014.

18

No 222/2014

.26

" "

...,
...,
...,
...,
...,
.

:
.

14.7.2014.

19

No 66/2014

...

:
.

16.7.2014.

20

No 196/2014

.

...,
...,
...,
...,
...

:
.

16.7.2014.

21

No 40/2014

.410 .417 -

...

:
.

17.7.2014.

22

No 76/2014

.410 .417 -

...

:
.

17.7.2014.

23

No 115/2013

...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

18.7.2014.

25

No 47/2014

.410 .417 -

" " -

...

:
.

21.7.2014.

26

No 77/2014

...

-

:
.

21.7.2014.

27

No 78/2014

 

...,
-

:
.

21.7.2014.

28

No 79/2014

...

-

:
.

21.7.2014.

29

No 80/2014

...

-

:
.

21.7.2014.

30

No 82/2014

...

-

:
.

21.7.2014.

31

No 165/2014

.26

" "

...,
...,
...,
...,
.

:
.

21.7.2014.

33

No 357/2013

...,
...,
...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

23.7.2014.

34

No 417/2013

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

23.7.2014.

35

No 422/2013

...

...

:
.

25.7.2014.

36

No 585/2013

...

.,
,
.,
...

:
.

25.7.2014.

37

No 6/2013

...

...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...,
...

:
.

28.7.2014.