О Т Ч Е Т Е Н  

 

 

Д О К Л А Д

 

 

 

 

 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА РАЙОНЕН СЪД гр.НИКОПОЛ

 

 

 

 

през периода 01.01.2013 година – 31.12.2013 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районен съд – Никопол е със седалище гр.Никопол, а в съдебният му район са включени Община Никопол и Община Гулянци.

 

ДВИЖЕНИЕ НА ДЕЛАТА

 

БРОЙ НА ПОСТЪПИЛИТЕ И РАЗГЛЕДАНИ  ГРАЖДАНСКИ И НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

 ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ КЪМ 01.01.2013г. е 1192бр.

 

Общият брой на разгледаните дела през 2013г. в РС-НИКОПОЛ към 01.01.2013г. е 1192бр. От тях новообразувани  са 1027бр., а несвършените от предходен период са общо 165бр.

В следващата диаграма е посочен броят на делата за разглеждане в РС-НИКОПОЛ през 2013г. в съпоставка с предходните две години.

 

Всичко дела за разглеждане – съпоставка с предходни години

 

 

При съпоставката на данните с предходните две години се вижда, че през 2013г. броят на разгледаните дела в сравнение с 2012г. е с 48бр. повече, а през 2011г. е с 99бр. по-малко.

Общият брой на разгледаните граждански дела за 2013 година – 738бр., като 98бр. дела са останали несвършени от предходен период и 640бр. дела са постъпили през 2013г.

 

 

Общо граждански дела за разглеждане през 2013г.

 

Общият брой на разгледаните наказателни дела за 2013 година – 454бр., като 67бр. дела са останали несвършени от предходен период и 387бр. дела са постъпили през 2013г.

 

Общ брой на наказателните дела за разглеждане през 2013г.

 

Постъпления на делата

2011

2012

2013

Граждански

727

670

738

Наказателни

564

474

454

ОБЩО

1291

1144

1192

 

 

 

 

 

Постъпления на делата по видове – съпоставка с предходни години

 

Видно е, че постъпилите през 2013г. общо 1192бр. дела са със  487бр. повече в сравнение с тези от 2012г. и с 99бр. дела по-малко в сравнение  с постъпилите общо дела през 2011г. Това на практика не е довело до намаляване натовареността на разгледаните от съдиите в РС-НИКОПОЛ дела, тъй като едва през месец ноември 2013г. за периода от 01.11.2013г. до 31.12.2013г. са работили трима съдии. През останалото време са работили само двама съдии.

 

Останали несвършени дела в края на отчетния период

2011

2012

2013

Граждански

54

98

113

Наказателни

51

67

28

ОБЩО

105

165

141

 

 

 

 

 

 

Останали несвършени дела в края на отчетния период – съпоставка по години

 

Следва да се посочи във връзка с тези данни, че действителната натовареност на съдиите през 2011г. за всичко дела за разглеждане е 53,79бр., а за всичко свършени дела е 49,42бр. Действителната натовареност на съдиите за 2012г. за всичко дела за разглеждане е 34,67бр., а натовареността за всичко свършени дела е 29,67бр. От данните за 2013г. се вижда, че натовареността на съдиите през 2013г. за всичко дела  за разглеждане е 45,85бр., а натовареността за всичко свършени дела е 40,42бр. Това на практика не е довело до намаляване натовареността на разгледаните от съдиите в РС-НИКОПОЛ дела, тъй като едва през месец ноември 2013г. за периода от 01.11.2013г. до 31.12.2013г. са работили трима съдии. През останалото време са работили само двама съдии.

 

 

 

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

През 2013г. разгледаните граждански дела разпределени по видове са както следва:

 

139 бр. дела по общия ред,

72 бр. дела по чл.310 ГПК,

118 бр. частно-граждански дела,

336 бр. дела по чл.410 и чл.417 б.В – б.З от ГПК,

7 бр. дела от и срещу търговци,

8 бр. административни дела по ЗСПЗЗ,

58 бр. други граждански дела.

През 2013г. броят на делата по чл.410 и чл.417 от ГПК е намалял от 493бр. през 2011 г., на 416бр. през 2012г. и 336бр. през 2013 г. Разликата не е драстична, но тенденцията към намаляване на този вид граждански дела разгледани в РС-Никопол се запазва, от което може да се направи извода, че кредиторите предпочитат да използват реда на заповедното производство, който определено води до бързо удовлетворяване на претенциите им.

         По материя разгледаните през 2013г. граждански дела се разпределят, както следва:

ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

48

Облигационни искове

44

Вещни искове

33

Делби

36

По КТ

9

По ЗДНС

6

По Закон за защита от дискриминация

0

По чл.26 от Закон за закрила на детето

34

По чл.30 от Закон за закрила на детето

5

От административен характер

12

По чл.410 и чл.417 от ГПК и ЗКИ

336

Други

175

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

738

 

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

През 2013г. броят на разгледаните наказателни дела, разпределени по видове е следният:

 

174 бр. наказателни дела от общ характер,

8 бр. наказателни дела от частен характер,

17 бр. наказателни дела по чл.78а от НК,

36 бр. частни наказателни дела – разпити пред съдия,

104 бр. други частни наказателни дела,

114 бр. административно-наказателни дела без тези по чл.78а от НК,

 

         По материя разгледаните наказателни дела през 2013г. се разпределят, както следва:

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.О.Х.Д., от които:

174

*Против личността

15

*Против брака, семейството и личността

2

*Против собствеността

78

*Против стопанството

33

*Против дейността на ДО и ОО

9

*Документни

5

*Против реда и общественото спокойствие

8

*Общо опасни

24

*Военни престъпления

0

Н.Ч.Х.Д.

8

По чл.78а от НК

17

Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК

0

Реабилитации

0

ЗБППМН

1

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК

4

Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

15

Ч.Н.Д. от досъдебното производство

121

Н.А.Х.Д, от които

114

*По ЗГ и ЗЛОД

9

*ЗД по пътищата

49

*Закон за стандартизацията

1

*Закон за митниците

3

*ЗМДТ

3

*По УБДХ

0

*ЗОВВПЗ

1

*По други закони

0

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

454

 

Може да се обобщи, че като цяло през трите години е налице тенденция към намаляване броя на постъпилите граждански дела, което се дължи основно на все по-често използваната от кредиторите възможност за снабдяване със заповед за изпълнение и изпълнителен лист по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК.

При наказателните дела тенденцията за периода 2011г. – 2012г. е към намаление, което изразено в цифри представлява 90бр. дела. Тази тенденция макар и минимална се наблюдава и през 2013г., което изразено в цифри представлява 20бр. дела. Отново следва да се подчертае, че тенденциите описани по-горе на практика не са повлияли значително върху действителната натовареност на съдиите в РС-Никопол, тъй като едва през месец ноември 2013г. за периода от 01.11.2013г. до 31.12.2013г. са работили трима съдии. През останалото време са работили само двама съдии, като единият е разглеждал граждански дела, а другият наказателни.

 

ОБЩ БРОЙ СВЪРШЕНИ ДЕЛА.

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ С ПРЕДХОДНИТЕ ДВЕ ГОДИНИ

 

         Броят на свършените (решени и прекратени) граждански дела през 2013г. е 625бр., а на наказателните 426 бр.

         В следващите две таблици и графики е показано в сравнителен вид свършените дела през 2013г. с предходните две години, както и сравнение на свършените дела до 3 месеца.

 

Свършени дела

2011

2012

2013

Граждански

673

572

625

Наказателни

513

407

426

ОБЩО

1186

979

1051

 

 

 

 

 

 

Брой свършени дела – съпоставка с предходни години

 

Свършени дела до 3 месеца

2011

2012

2013

Граждански

611

524

581

Наказателни

446

346

360

ОБЩО

1057

870

941

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свършени дела до 3 месеца – съпоставка по години

 

 

От показаното сравнение е видно, че от общо 1051бр. свършени дела през 2013г., 941бр. са решени в 3-месечен срок, което прави 90% от свършените дела. Този показател за 2012г. е 89%, а за 2011г. - 85%. По материя общо свършените гражданки дела за 2013г. са 93%, за 2012г. – 92%, а за 2011г. - 85%. При наказателните дела процентното съотношение е за 2013г. – 85%, за 2012г. – 85%, а за 2011г. – 86%.

 

СВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

 

През 2013г. приключилите граждански дела със съдебен акт по същество са 461 бр., от които:

59 бр. дела по общия ред,

58 бр. дела по чл.310 от ГПК,

13 бр. частни граждански дела,

318 бр. дела по чл.410 и чл.417, б.В-б.З от ГПК,

1 бр. дела от и срещу търговци,

1 бр. дела от административен характер (ЗСПЗЗ),

11 бр. други граждански дела.

 

По материя приключените граждански дела се разпределят, както следва:

ПРИКЛЮЧЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

39

Облигационни искове

23

Вещни искове

23

Делби

16

По КТ

8

По ЗДНС

6

По Закон за защита от дискриминация

0

По чл.26 от Закон за закрила на детето

30

По чл.30 от Закон за закрила на детето

5

От административен характер

8

По чл.410 и чл.417 от ГПК и ЗКИ

329

Други

138

ОБЩО РАЗГЛЕДАНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

625

 

 

СВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

 

През 2013г. приключилите наказателни дела със съдебен акт по същество са 239бр., като от тях:

*36бр. са НОХД,

*2бр. е Н.Ч.Х.Д.,

*13бр. по чл.78а от НК,

*98бр. са Ч.Н.Д.,

*90бр. са Н.А.Х.Д. (без тези по чл.78а от НК).

 

По материя решените наказателни дела се разпределят, както следва:

РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.О.Х.Д., от които:

36

*Против личността

5

*Против брака, семейството и личността

1

*Против собствеността

18

*Против стопанството

4

*Против дейността на ДО и ОО

2

*Документни

1

*Против реда и общественото спокойствие

2

*Общо опасни

3

*Военни престъпления

0

Н.Ч.Х.Д.

2

По чл.78а от НК

13

Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК

0

Реабилитации

0

По ЗБППМН

1

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК

3

Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

12

Ч.Н.Д. от досъдебното производство

82

Н.А.Х.Д, от които

90

*По ЗГ и ЗЛОД

5

*ЗД по пътищата

39

*Закон за стандартизацията

1

*Закон за митниците

2

*ЗМДТ

3

*По УБДХ

0

*По други закони

40

ОБЩО РЕШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

239

 

         През 2013г. 127бр. наказателни дела са приключили със споразумение. Одобряването на споразумение е произнасяне по съществото на спора, но в отчетните формуляри този вид дела са включени в графа прекратени.

         След съобразяване на посоченото по-горе следва да се отбележи, че приключените наказателни дела със съдебен акт по същество са 366бр.

          През изминалата година се наблюдава разлика в тенденцията към увеличаване броя на приключилите дела със съдебен акт по същество. Видно от сравнителната таблица по-долу е, че с оглед натовареността най-много свършени граждански дела е имало през 2011г., когато е имало и най-много разгледани дела. През 2012г. и 2013г. броят на решените граждански дела със съдебен акт по същество бележи намаление, докато при наказателните дела е налице през 2013г. увеличение с 35бр. дела. При наказателните дела тази тенденция се дължи на активната работа на РП-Никопол по решаване и приключване на делата със споразумение.

 

Решени дела със съдебен акт по същество

 

2011

 

2012

 

2013

Граждански

651

533

461

Наказателни

(в т.ч. споразумения)

 

387

 

331

 

366

ОБЩО

1038

864

827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решени дела със съдебен акт по същество

 

През 2013г. в Районен съд Никопол са внесени 50 бр. обвинителни акта и 96 споразумения по чл. 382 от НПК.

През 2012 г. в Районен съд Никопол са внесени 69 бр. обвинителни акта и 82 споразумения по чл. 382 от НПК.

Сравнявайки данните за 2011г. може да се направи следното сравнение:

През 2011г. са внесени 119бр. споразумения, които намаляват до 82бр. през 2012г.  и се увеличават до 96бр. през 2013г. През 2011г. са  внесени 99 бр. обвинителни актове, които намаляват през 2012г. до 69бр., а през 2013г. до 50бр.

През 2013г. са разгледани 21бр. НОХД, останали несвършени от предходен период.

 

Произнесените през 2013г. осъдителни присъди по делата от общ характер са 36бр. По всички дела внесени със споразумение по чл. 382 от НПК съдът е одобрил постигнатите споразумения.

Броят на делата, при които е проведено съкратено съдебно следствие през отчетната и предходните две години, е както следва: 2011 г. - 54бр. дела; 2012 г. - 19бр. дела и 2013 г. - 16бр. дела.

Налице е трайна тенденция за намаляване на делата, при които е проведено съкратено съдебно следствие, за което главната причина е нежеланието на подсъдимите да се признаят за виновни, като основна предпоставка за провеждане на съдебното следствие по този ред и стремежът им към провеждане на съдебно следствие по общия ред.

 

Относителният дял на осъдителните присъди, включително и одобрени споразумения през 2013г. спрямо приключените дела по внесени прокурорски актове, е 90,1 %.

 

ПРЕКРАТЕНИ ДЕЛА

 

През 2013г. прекратените дела са общо 351бр., от които 187бр. наказателни дела и 164бр. граждански дела.

От прекратените граждански дела през 2013г. 15бр. са поради постигната между страните спогодба и 164бр. по други причини.

Най-честите причини за прекратяване на гражданските дела са прекратяване поради неподсъдност на РС – Никопол и изпращането му на компетентния съд, както и оттегляне на искови молби или отводи.

 

От прекратените наказателни дела през 2013г. - 128бр. са НОХД, 3бр. – НЧХД, 4бр. по чл. 78а от НК, 42бр. ЧНД ( 36бр. от тях са разпити), и 10бр. – АНД.

 

От прекратените 128бр. НОХДела:

-         0 бр. са върнати на прокурора на основание чл. 288, т.1 от НПК за отстраняване на допуснато отстранимо съществено нарушение на процесуални правила и 0бр. по чл.249 от НПК;

-         0 бр. наказателни дела са изпратени по подсъдност;

-         1бр. наказателно дело е изпратено на ВКС с повдигнат спор за подсъдност;

-         127бр. дела са прекратени поради приключването им с одобрено от съда споразумение.

 

От НЧХ дела 3бр. са прекратени поради оттегляне на тъжбата;

 

Причините за прекратените общо 42бр. ЧНДела са следните:

-         1бр. от делата е по Закона за здравето и са прекратени на осн. чл.159, ал.4 от ЗЗ, тъй като след изслушване на психиатър не се е установило наличие на психично разстройство на лицето и необходимост от задължително лечение;

-         2 бр. от делата е прекратено, тъй като вече е имало извършено групиране на същите наказания;

-         36бр. от делата са искания за извършване на разпит пред съдия;

-         3бр. са одобрения за извършен обиск на физическо лице.

-         60бр. от делата са по чл.161 от НПК за разрешения и одобрения на извършени претърсвания и изземвания; 

 

Причините за прекратяване на останалите АНД – общо 10бр. са:

-         подадена жалба след срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН - 6бр. дела;

-         3бр. изпратени по подсъдност на ПлРС;

-         1 бр. поради недопустимост на жалбата.

 

Прекратени дела

2011

2012

2013

Граждански

22

39

164

Наказателни

288

190

128

ОБЩО

310

229

292

 

 

 

 

 

 

ОСТАНАЛИ НЕСВЪРШЕНИ ДЕЛА

 

         В края на отчетния период са останали несвършени общо 98бр. дела.

        

От тях:

         *57бр. дела по общия ред;                   *8бр. по чл.310 ГПК;

         *4бр. дела от и срещу търговци;         *31бр. ЧГрД;

         *6бр. други граждански дела;              *7бр. по чл.410 и 417 от ГПК.

         По материя висящите към 31.12.2013г. граждански дела се разделят, както следва:

НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

БРОЙ

по СК

9

Облигационни искове

21

Вещни искове

10

Делби

20

По КТ

1

По ЗДНС

0

По Закон за защита от дискриминация

0

По чл.26 от Закон за закрила на детето

4

По чл.30 от Закон за закрила на детето

0

От административен характер

4

По чл.410 и чл.417 от ГПК и ЗКИ

7

Други

37

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ ГРАЖДАНСКИ ДЕЛА

113

        

От останалите 113бр. несвършени граждански дела:

*3бр. са спрени до приключване на друго дело решението, по което има значение за правилното решаване на спора;

*13бр. дела текат срокове по чл.131 ГПК;

*20бр. дела са насрочени,

*77бр. други дела (в процес на разглеждане).

 

         От разгледаните общо 738бр. граждански дела през 2013г. в края на отчетния период са останали несвършени 113бр. Изразено в процентно съотношение неприключилите граждански дела от общо разгледаните такива са 15,3%.

 

         Останалите към 31.12.2013г. несвършени наказателни дела са 28бр., от които:

*10бр. НОХДела,

*3бр. НЧХДела,

*0бр. по чл.78а от НК,

*1бр. ЧНД,

*14бр. НАХДела (без тези по чл.78а от НК)

 

По материя несвършените към 31.12.2013г. наказателни дела се разделят, както следва:

 

НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

БРОЙ

Н.О.Х.Д., от които:

10

*Против личността

4

*Против брака, семейството и личността

0

*Против собствеността

2

*Против стопанството

1

*Против дейността на ДО и ОО

0

*Документни

1

*Против реда и общественото спокойствие

1

*Общо опасни

1

*Военни престъпления

0

Н.Ч.Х.Д.

3

По чл.78а от НК

0

Давност и амнистия – чл.80-чл.84 от НК

0

Реабилитации

0

Принудителни мед. мерки по ЗЗ и чл.89 от НК

0

Групиране на наказания – чл.23, 25 и 27 от НК

1

Ч.Н.Д. от досъдебното производство

0

Н.А.Х.Д, от които

14

*По ЗГ и ЗЛОД

3

*ЗД по пътищата

5

*Закон за стандартизацията

0

*Закон за митниците

1

*ЗМДТ

0

*ЗОВВПЗ

1

*По УБДХ

0

*По други закони

0

ОБЩО НЕСВЪРШЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

28

 

         От разгледаните общо 454бр. наказателни дела през 2013г. в края на отчетния период са останали несвършени 28бр. дела. Изразено в процентно съотношение неприключилите дела от общо разгледаните дела са 6,17%.

         Съотношението между свършените и останалите несвършени дела през 2013г. спрямо общия брой дела за разглеждане съпоставено и с предходните две години е показано в следващите таблици и графика:

 

 

Вид дела

 

Общ брой за разглеждане през 2013г.

 

Свършени(спрямо общия брой за разглеждане) %

Останали несвършени (спрямо общия брой за разглеждане) %

Граждански

738

84,7%

15,31%

Наказателни

454

93,8%

6,17%

 

 

Година

Общ брой за разглеждане

Граждански – брой и % спрямо общия брой за разглеждане

Наказателни – брой и % спрямо общия брой за разглеждане

Общ брой свършени

Граждански – брой и % спрямо общия брой свършени

Наказателни – брой и % спрямо общия брой свършени

2011

1291

727

56,3%

564

43,7%

1193

673

56,4%

520

43,6%

2012

1144

670

58,6%

474

41,4%

979

573

58,5%

407

41,5%

2013

1192

738

61,9%

454

38,1%

1051

625

59,5%

426

40,5%

 

 

Съотношение между дела за разглеждане и свършени дела – съпоставка с предходни години

 

 

 

ОПРАВДАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

 

         Постановените оправдателни присъди през 2013г. са общо 11бр. От тях 6бр. са постановени по НОХДела, 2бр. по НЧХДела и 3бр. решения по чл.78а от НК.

         Оправдателните присъди по разгледаните през 2013г. обвинителни актове са както следва:

         *1бр. оправдателна присъда за престъпление против реда и общественото спокойствие по чл.325, ал.2 във връзка  с ал.1 от НК;

         *3бр. оправдателни присъди за престъпления против собствеността по чл.212, ал.1 от НК; чл.206, ал.1 и чл.201, ал.1 от НК;

         *1бр. оправдателна присъда за документно престъпление по чл.310, ал.1 във връзка с чл.309, ал.1 от НК;

         *1бр. оправдателна присъда за престъпление против правосъдието по чл.286, ал.2 във връзка с ал.1от НК;

         *1бр. оправдателна присъда за престъпление против личността по чл.130, ал.1 от НК

         *2бр. оправдателни присъди (чл.78а от НК), от които една за престъпление против собствеността по чл.206, ал.6, т.1 от НК и една за документни престъпления по чл.310, ал.2 във връзка с чл.308, ал.2 от НК.

 

         Причините за постановените оправдателни присъди по НОХДела са следните:

         По НОХД №51/’12г. съдът е приел, че от събраните по делото доказателства не е установено по несъмнен и категоричен начин участието на подсъдимата в извършване на престъплението, за което й е повдигнато обвинение. Присъдата в сила от 20.02.’13г.

По НОХД №102/’12г. съдът също е приел, че от събраните по делото доказателства не е установено по несъмнен и категоричен начин участието на подсъдимата в извършване на престъплението, за което й е повдигнато обвинение. Присъдата в сила от 20.02.’13г.

По НОХД №232/’12г. съдът е приел, че обвинението повдигнато на подсъдимия в обвинителният акт не е изяснено от субективната и обективна страна, поради което според съда не може да се стигне до извода има ли извършено деяние. Присъдата в сила от 06.06.’13г.

По НОХД №25/’12г. съдът е приел, че липсва субективната страна в извършеното от подсъдимия деяние, за което му е повдигнато обвинение с обвинителния акт. Присъдата в сила от 26.07.’13г.

По НОХД №253/’12г. съдът е приел, че деянието, за което на подсъдимата е повдигнато обвинение е несъставомерно както от обективна, така и от субективна страна. Към настоящият момент делото под нов номер се разглежда в РС-Плевен.

По НОХД №314/’13г. съдът е приел, че подсъдимият от обективна и субективна страна не е осъществил състава на престъплението, за което с обвинителния акт му е повдигнато обвинение. Присъдата не е влязла в сила поради протест на РП-Никопол.

По НЧХД№90/’13г. съдът е приел, че подсъдимите не са осъществили от обективна и субективна страна състава на престъплението. Присъдата е отменена от ОС-Плевен и делото е върнато за ново разглеждане от РС-Никопол.

По НАХД №193/’12г. съдът е приел, че липсват доказателства за това, че обвиняемия е извършил престъплението, в което е бил обвинен, поради което го е оправдал и решението в сила от 26.02.’13г.

По НАХД №95/’13г. съдът е приел, че липсват елементи от субективната страна на деянието, за което на двамата обвиняеми е повдигнато обвинение. Решението в сила от 29.05.’13г.

 

 

 

ОСЪДИТЕЛНИ ПРИСЪДИ

 

         През 2013г. по наказателни дела са постановени общо 36бр. осъдителни присъди по НОХДела и са били одобрени 127бр. споразумения или общо са постановени 163бр. осъдителни съдебни актове.

 

 

СТРУКТУРА НА НАКАЗАТЕЛНАТА ПРЕСТЪПНОСТ

С ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ –

ПРИСЪДИ И СПОРАЗУМЕНИЯ

 

НАКАЗАТЕЛНИ ДЕЛА

Брой влезли в сила

Н.О.Х.Д., от които:

164

*Против личността

11

*Против брака, семейството и личността

2

*Против собствеността

76

*Против стопанството

32

*Против дейността на ДО и ОО

9

*Документни

4

*Против реда и общественото спокойствие

7

*Общо опасни

23

*Военни престъпления

0

 

         Към 31.12.2013г. по НОХДела от общо съдени 208 лица има осъдени 202 лица и 6 лица са оправдани. На две лица е наложено наказание по НЧХДело, а на 13 лица са наложени наказание глоба по реда на чл.78а от НК, а на едно непълнолетно лице е било наложено наказание Обществено порицание.

         През 2013г. в РС-НИКОПОЛ не е разглеждано дело със значим обществен интерес.

 

АНАЛИЗ НА НАТОВАРЕНОСТТА

 

         В РС-Никопол през 2013г. по щат са работили трима съдии: Тодор Тихолов, Биляна Кисева и Галя Наумова. Съдия Галя Наумова до 07.11.’13г. е била командирована за разглеждане на дела в РС-Плевен.

         Средна месечна натовареност по отношение на делата за разглеждане е както следва:

         Средната месечна натовареност на един съдия на база 12 месеца при заети 3 щатни бройки и 26 отработени човеко месеца е 33,11 дела при 34,67 дела за 2012г. и 53,79 дела за 2011г.

Средната месечна натовареност на база действително отработено време на един съдия през 2013г. е по-малка в сравнение с 2012г. и 2011г., тъй като отработените човеко месеци за 2012г. са 33, а за 2011г. са 24. Следва да се има предвид, че съдия Галя Наумова е била командирована да разглежда дела в РС-Плевен за период от 05.11.’12г. до 07.11.’13г.

 

 

 

2011

2012

2013

Отработени човеко месеци

24

33

26

действителна средномесечна натовареност

 

53,79

 

54,67

 

45,85

 

 

         Видно от таблицата е, че през 2013г. не се е увеличила действителната средно месечна натовареност на съдиите въпреки, че през 2013г. до 07.11.2013г. са работили двама съдии.

         През 2013г. средната месечна натовареност на граждански съдии по щат е 30,75 дела за разглеждане при възможни 24 човеко месеца общо за двамата съдии в гражданските състави.

 

         През 2013г. средната месечна натовареност на наказателните съдии по щат е 37,83 дела за разглеждане при възможни 12 човеко месеца общо за един съдия в наказателен състав.

 

         Следва да се отбележи факта, че поради командироването от 05.11.’12г. до 07.11.’13г. на съдия Наумова в РС-Плевен за разглеждане на дела, гражданските дела в РС-Никопол се разглеждаха през годината от съдия Биляна Кисева, а наказателните дела от съдия Тодор Тихолов.

 

         Средната месечна натовареност при свършените дела на един съдия на база 12 месеца при заети 3 щатни бройки и 26 отработени човеко месеца е 29,19 дела, за 2012г. са 29,67 дела и за 2011 са 49,42 дела.

 

         Действителната средномесечна натовареност през 2013г. е по-голяма от тази през 2012г., но по-малка от тази през 2011г. Това се обяснява от една страна от различния брой съдии разглеждали делата в РС-Никопол, а от друга поради разликата в постъплението на делата за разглеждане през трите изследвани години.

 

 

 

2011

2012

2013

Отработени човеко месеци

24

33

26

действителна средномесечна натовареност

 

49,42

 

29,67

 

40,42

 

 

 

ДЕЙСТВИТЕЛНА НАТОВАРЕНОСТ

 НА СЪДИИТЕ ПРЕЗ 2013г.

 

 

 

съдия

общ брой дела за разглеждане

общ брой свършени дела

действителна средна месечна натовареност

спрямо делата за разглеждане

спрямо свършените дела

Т.Тихолов

559

541

46,90

51,47

Б.Кисева

595

506

49,92

48,14

Г.Наумова

38

4

3,18

0,39

 

 

ОЦЕНКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА СЪДА И КОНКРЕТНО

 ЗА ВСЕКИ СЪДИЯ В СЪОТВЕТСТВИЕ С

ПОКАЗАТЕЛИТЕ НАТОВАРЕНОСТ И КАЧЕСТВО

 

         Правораздаването в РС-Никопол през 2013г. бе осъществено от съдии Т.Тихолов, Б.Кисева, а от 07.11.’13г. и съдия Г.Наумова, които въпреки натовареността си и необходимостта на практика да се произнасят по всички дела успяха да организират работата си така, че постигнаха много добри резултати и годината приключи с малък брой несвършени дела. От всички дела за разглеждане са приключени 88,17%. Следва да се отбележи и факта, че 89,54% от всички дела са приключили в 3 месечен срок.

         От страна на съдиите са положени усилия за спазване разпоредбата на чл.12, ал.2 от ЗСВ, като е налице само едно изключение по отношение две дела на съдия Б.Кисева.

         Делата са насрочвани по възможност в най-кратък срок, като след завръщане на съдия Г.Наумова и новото разпределение на делата се запазва бързината и при насрочване на следващите съдебни заседания по отложените дела. Съдиите се запознават със съдържанието на делата преди влизане в съдебните заседания и отлагането на делата е сведено до минимум. Предприети са от административния ръководител мерки по отношение на съдия Кисева относно срочността в изписването на мотивите по граждански и наказателни дела, които разглежда. Тъй като постъпването на делата и тяхното приключване е постоянен и ритмичен процес не е възможно в края на отчетния период да не останат висящи дела, но както е посочено броят им е минимален.

         В РС-Никопол до завръщането на съдия Наумова действаше заповед за разпределение на делата, съгласно  която се прилагаше принципа на случайно разпределение на делата, като всеки един от съдиите разглежда както по-леки, така и по-тежки дела по материя. Постановените от съдиите при РС-Никопол актовете са добре мотивирани, което се отразява на малкия брой отменени и върнати дела.

        

Съдия Т.Тихолов е разгледал през 2013г. 265бр. граждански дела, като от тях 178бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 1 бр. дело от и срещу търговци, 16 бр. граждански дела по общия ред, 36бр. частнограждански дела, 33бр. други дела и 1бр. дело по чл.310 от ГПК. От общо разгледаните 265бр. дела всички са свършени и няма останали висящи граждански дела в края на отчетния период.

         Съдия Т.Тихолов е разгледал 294бр. наказателни дела, от които 99бр. НОХДела, 5бр. НЧХдела, 14бр. по чл.78а, 86бр. ЧНдела и 90бр. НАХДела. От всичко разгледани 294бр. наказателни дела 276бр. са свършени, от които 94бр. НОХДела, 4бр. НЧХДела, 14бр. дела по реда на чл.78а от НК, 85бр. НЧДела и 79бр. НАХДела. Останали несвършени в края на отчетния период 18бр. наказателни дела.

         От общо приключилите от съдия Тихолов 265бр. граждански дела няма обжалвани и останали висящи  дела.

 

Граждански дела – съдия Тихолов

 

От общо приключилите от съдия Тихолов 276бр. наказателни дела  37бр. са обжалвани. От върнатите, протестирани и обжалвани дела общо отменени са 9бр., от които отменени и върнати за ново разглеждане 5бр., отменени и върнати на прокурора 1бр., отменени изцяло 3бр. Изменените са 9бр. и потвърдени 17бр.

 

Наказателни дела – съдия Тихолов

 

 

        

Съдия Б.Кисева е разгледал през 2013г. 437 граждански дела, като от тях 154 дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 4 дела от и срещу търговци, 12 административни дела, 95 граждански дела по общия ред, 82 частнограждански дела, 69бр. дела по чл.310 от ГПК  и 21бр. други дела. От общо разгледаните 437 дела 358 дела са свършени, от които 151 дела по реда на чл.410 и чл.417 от ГПК, 2 дела от и срещу търговци, 8 административни дела, 51 частно граждански, 60 граждански дела по общия ред, 67бр. по реда на чл.310 от ГПК и 19 други дела. Останали висящи в края на периода са 79 граждански дела.

 

         Съдия Б.Кисева е разгледал 158 наказателни дела, от които 74 НОХДела, 3бр. НЧХдела, 3бр. по чл.78а, 54бр. ЧНдела и 24бр. НАХДела. От всичко разгледани дела 148 са свършени, от които 69бр. НОХДела, 1бр. НЧХДела, 3бр. дела по реда на чл.78а от НК, 54бр. НЧДела и 21бр. НАХДела. Останали несвършени в края на отчетния период 10бр. наказателни дела.

         От общо приключилите от съдия Кисева 358бр. граждански дела 24бр. са обжалвани. От върнатите, обжалвани граждански дела изцяло отменени са 5бр., 1бр. потвърдено в една част и върнато за ново разглеждане в друга част и потвърдени 1бр. Останалите 17бр. са висящи пред въззивна инстанция.

Граждански дела – съдия Б.Кисева

 

От общо приключилите от съдия Кисева 148бр. наказателни дела 15бр. са обжалвани. От върнатите обжалвани и протестирани, потвърдени са 7бр., отменени са 8бр., от които отменни и върнати за ново разглеждане 6бр., отменени и върнати на прокурора 1бр. и отменени изцяло 1бр. Изменените са 4бр., като 3бр. са изменени в наказателната част и 1бр. в гражданско осъдителната част. 21бр. са останали висящи ред въззивна инстанция. Разликата между върнатите и обжалваните през 2013г. се обяснява с факта, че има върнати дела от предходен период.

 

Наказателни дела – съдия Б.Кисева

Съдия Г.Наумова е разгледала 36бр. граждански дела, като от тях 4бр. дела по чл.410 и чл.417 от ГПК, 2бр. дела от и срещу търговци, 0бр. административни дела, 18бр. граждански дела по общия ред, 0бр. частнограждански дела, 8бр. дела по чл.310 от ГПК  и 4бр. други дела. От общо разгледаните 36 дела, 2бр. са свършени. Останали висящи граждански дела в края на отчетния период са 34бр.

         Съдия Г.Наумова е разгледал 2бр. наказателни дела, от които 1бр. НОХДела и 1бр. ЧНдела. От всичко разгледани 2бр. наказателни дела няма несвършени дела в края на отчетния период.

         От общо приключилите от съдия Наумова 2бр. граждански дела няма обжалвани за 2013г. От върнатите обжалвани 13бр. граждански  дела потвърдени са 2бр., изцяло отменени (обезсилени) 10бр., 1бр. потвърдено в една част и върнато за ново разглеждане в друга част. По-големият брой върнати дела се обяснява с факта, че това са граждански дела от минал период.

 

Граждански дела – съдия Г.Наумова

 

От общо приключилите от съдия Наумова 2бр. наказателни дела няма обжалвани или протестирани.

 

Наказателни дела – съдия Г.Наумова

 

Съотношение между общ брой свършени, обжалвани дела.

От тях потвърдени, изменени и отменени.

 

 

         Основна част от отменените и изменени актове на съдиите в РС-Никопол са поради несподеляне от въззивната инстанция на мотивите на първоинстанционния съд.

         По някои от гражданските делата са представени доказателства пред въззивната инстанция, което от своя страна е довело до промяна на фактическата обстановка.

 

КАДРОВА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

МАГИСТРАТИ

 

Районен съд-Никопол разполага с 3 щатни бройки за съдии.

За периода от 05.11.2012г. до 07.11.2013г. съдия Г.Наумова е била командирована за разглеждане на дела в РС-Плевен.

През 2013г. посещаемост на семинарите има само съдия Т.Тихолов, както следва:

1.               Практика по приложение на ГПК.

 

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

         В РС-Никопол има една щатна бройка за държавен съдебен изпълнител. Държавен съдебен изпълнител в РС-Никопол е съдия Мадлен Пачкова.

 

Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2013г. е 233бр. Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от предходни години са 518бр., като всичко за изпълнение – 751бр. дела.

От тях през отчетния период са приключени 57бр. дела чрез реализиране на вземането и 1бр. дело е приключило по други причини, 17бр. са изпратени на друг съдебен изпълнител.

Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края на отчетния период са 676бр.

 

Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2012г. е 56бр. Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от предходни години са 518бр., като всичко за изпълнение – 531бр. дела.

От тях през отчетния период са приключени 11бр. дела чрез реализиране на вземането, 2бр. дела са изпратени на друг съдебен изпълнител.

Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края на отчетния период са 518бр.

 

Броят на постъпилите изпълнителни дела през 2011г. е 46бр. Останалите несвършени дела в началото на отчетния период от предходни години са 475бр., като всичко за изпълнение – 521бр. дела.

От тях през отчетния период са приключени 9бр. дела чрез реализиране на вземането, 4бр. дела са изпратени на друг съдебен изпълнител и 4бр. прекратено по други причини.

 

Останалите несвършени съдебно-изпълнителни дела в края на отчетния период са 507бр.

 

 

Дейност на държавен съдебен изпълнител

 

 

По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите суми през 2013г. са в размер на 3135066лв. От тях събрани са 57826лв. В края на отчетния период са останали дължими 3077240лв.

През 2012г. общо дължимите суми са в размер на 2158384лв. От тях събрани са 47832лв. В края на отчетния период са останали дължими 2110552лв.

По посочените по-горе изпълнителни дела общо дължимите суми през 2011г. са в размер на 1833453лв. От тях събрани са 24786лв. В края на отчетния период са останали дължими 1808667лв.

 

Дължими и събрани суми по изпълнителни дела

 

         От останалите 676бр. несвършени през 2013г. изпълнителни дела в полза на държавата са 136бр. дела, в полза на юридически лица и търговци са 88бр. дела, в полза на граждани – за издръжки 289бр. дела, по трудови спорове 63бр. дела, по предаване на дете 2бр., други в полза на граждани 93бр. и изпълнение на обезпечителни мерки 5бр.

 

СЪДИИ ПО ВПИСВАНИЯТА

 

         В РС-Никопол има една щатна бройка за съдия по вписванията. Към настоящият момент временно до провеждане на конкурс длъжността се заема от Полина Дончева.

 

         През 2013г. по разпореждане на съдията по вписванията са извършени 8991бр. вписвания и 56бр. заличавания. Разпоредено е извършването на 661бр. писмени и устни справки по искане на граждани, на държавни органи и на преписи от актове.

 

Дейност

2011г.

2012г.

2013г.

Брой вписвания

6060

7894

8991

Брой заличавания

36

50

56

Предоставени справки

762

563

661

 

 

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

         Според щатното разписание в РС-Никопол, през 2013г. имаше 13 щатни бройки за служители. Към 31.12.2013г. в РС-Никопол има един административен секретар – Силвия Боянова, един главен счетоводител – Янка Найденова, един системен администратор, три съдебни деловодителя – Мая Търновска, Илиянка Петракиева, Ирина Крумова в съдебно изпълнителна служба, трима съдебни секретари – Таничка Николова, Валентина Христова, Анита Иванова в съдебно изпълнителна служба, един архивар – Валентина Вецкова,  един домакин – огняр – Димитър Димитров, един призовкар – Живко Николов и един чистач - Мюнюбе Топишева. През отчетния период не са извършвани трансформации на длъжности и размествания на служители от една служба в друга.

         Служителите в РС-Никопол са интелигентни, способни, съвестни и добре подготвени. Относно съблюдаване на етичните норми и спазване на работното време считано от 03.01.’14г. системният администратор Пламен Атанасов е освободен от работа поради дисциплинарното му уволнение. Н административният секретар са наложени две наказания – „Забележка” и „Предупреждение за уволнение”. Останалите служители стриктно съблюдават етичните норми на поведение спрямо магистратите, помежду си и при общуването си с граждани и адвокати. При необходимост работят и в извън работно време. Проявяват професионална отговорност и дисциплинираност. В случай на нужда взаимно си помагат. Без добрия професионализъм на съдебните служители не биха се постигнали отчетените резултати.

 

СГРАДЕН ФОНД И ТЕХНИЧЕСКА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ

 

Районен съд – Никопол се помещава в самостоятелна сграда, публична държавна собственост намираща се на пл.”Европа”№14. В същата сграда се помещават РП-Никопол в две нови помещения, служба по вписванията в две помещения, СИС в две помещения и пробационна служба. За всяка от службите, съда и прокуратурата има осигурен контрол на достъпа. Осигурени са  помещения за задържаните лица според техния пол и възраст, класифицирана информация, архив, сървърно помещение, външно наблюдение.

Прокуратурата и службата по вписвания са осигурени с помещения, в които да разположат архив, документи, помещение за веществени доказателства. На третия нов етаж се намира втората съдебна зала, в която се провеждат и публични търгове от съдия-изпълнителя, която е осигурена с контрол на достъпа. Осигурена е стая за адвокатите, където да разгледат и се запознаят с делата и стая за преобличането им и подготовка за делата. Сградата се охранява със СОТ, застрахована е и е назначено едно лице от ОЗ”СЪДЕБНА ОХРАНА”.

Функционират отделни стаи за секретар – протоколистите, стая за гражданско деловодство, стая за наказателно деловодство, кабинет на председателя на съда, в който работи председателят на съда, два кабинета на районните съдии, в които работят по един съдия, кабинет на съдия-изпълнителят, стая на деловодителя на СИС, стая на секретаря на съдебно-изпълнителната служба, който е и служител извършващ справките на бюро съдимост, кабинет на съдията по вписванията, стая на деловодители към Агенция по вписванията, канцелария на административният секретар, канцелария на главния счетоводител, стая на архиваря и стая на системния администратор.

         Във всички кабинети и зали са създадени отлични условия за нормално протичане на работния процес.

         Всеки един от работещите в съда разполага с компютърна конфигурация. Пред двете съдебни зали са разположени електронни табла, върху които се изписват разглежданите през деня дела и тяхното състояние. Трите копирни машини в съда са разпределени при административния секретар, наказателно и гражданско деловодство, като са свързани с вътрешната мрежа на съда.

         В съда има два сървъра, които функционират и са въведени в експлоатация.

         Всички работещи в РС-Никопол имат осигурен достъп до интернет.

В съда се използва програмен продукт САС”Съдебно деловодство” на „Информационно обслужване”АД. В бюрото за съдимост и при главния счетоводител се ползват съответните програмни продукти.

Административният секретар работи с програмата за случайно разпределение на делата

         На всички работни места е осигурен достъп за работа с правно информационния продукт „Апис”, който редовно се актуализира.

 

 

ПРОБЛЕМИ И ПРЕПОРЪКИ

 

         Основен проблем за нормалното функциониране в РС-Никопол е недостатъчното финансиране, довело до забавяне на някои плащания към вещи лица през 2013г.

         Поради намалени финансови възможности се стигна до ограничаване изплащането на разходите на явилите се по делата свидетели, като на същите не бяха изпращани дневни разноски, а само пътни такива и то само за обществен превоз след представяне на документи за разходите. Бяха отправяни искания до ВСС за увеличаване на бюджета на съда за отопление и закупуване на нов сървър, който да замени повредилия се стар. Въпреки наложените максимални ограничения и крайно рестриктивния бюджет, работещите в РС-Никопол през целия отчетен период са осъществявали дейността си с необходимите отговорност, професионализъм, бързина, качество, ефективност и лоялност.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 

è  Отчет за работата на Районен съд гр.Никопол за 2013г.;

è  Отчет по граждански дела за работата на Районен съд гр.Никопол за 2013г.;

è  Отчет по наказателни дела за работата на Районен съд гр.Никопол за 2013г.;

è  Справка за дейността на съдиите в Районен съд гр.Никопол за 2013г. по наказателни и граждански дела, справка за резултатите от върнатите обжалвани и протестирани дела;

è  Отчет за дейността на държавен съдебен изпълнител в Районен съд гр.Никопол за 2013г.;

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН РЪКОВОДИТЕЛ

ПРЕДСЕДАТЕЛ РС-НИКОПОЛ: ____________________                                                                                  (Тодор Тихолов)