Р Е Ш Е Н И Е

 

05.07.2019г., гр. Никопол

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ районен съд, … граждански състав, в открито съдебно заседание на двадесет и пети юни две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Тодор Тихолов

 

при секретаря Поля Видолова и прокурора.........................., като разгледа докладваното от съдия Т.Тихолов гр.д.№675/2018г. по описа на НРС, за да се произнесе, намери за установено следното:

 

Иск с правно основание чл.422, вр.чл.415, ал.1 от ГПК, вр.чл.79, ал.1, вр.чл.86, ал.1 от ЗЗД.

Пред НРС е депозирана искова молба от „КОЛЕТИК” ООД, ЕИК203896875, представлявано от управителя И.Л.Й., чрез пълномощниците адв.И.Ч. от ЯАК и адв.И.Т. от ЯАК със съдебен адрес ***, *** срещу ответниците ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник, в която се твърди, че въз основа на заявление вх.№2374/18.07.2018г. за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК в НРС била издадена заповед №303/18.07.2018г., с която длъжникът Л.Н.Д., ЕГН********** *** е бил осъден да заплати на кредитора „КОЛЕТИК” ООД с адрес ***, с ЕИК203896875, представляван от законният си представител И.Л.Й., чрез пълномощника си А.Г. - ЮК, сумата 1000.00лв, ведно с договорна лихва в размер на 479.16лв. начислена за периода от 29.08.2016г. до 19.06.2017г., сумата 358.32лв. неустойка начислена за периода от 02.09.2016г. до 09.10.2016г. както и законната лихва от подаване на заявлението - 18.07.2018г. до окончателното изплащане на дължимата сума, държавна такса в размер на 36.75лв. и юрисконсулско възнаграждение в размер на 50.00лв. Посочено е, че вземането произтича от договор за БИЗНЕС ЛИНИЯ „Fintrade оборот“ №7002717 от 20.06.2016г.

         На 08.08.2018г. длъжникът Л.Н.Д., ЕГН********** е бил уведомен за издадената заповед и същия в срок е подал възражение вх.№2730/21.08.2018г. За възражението взискателя е бил уведомен на 19.09.2018г., като в срок на 19.10.2018г. до НРС е била изпратена искова молба с приложения, която е била заведена с вх.№3264/19.10.2018г. и образувано гр.д.№675/‘18г. на НРС.

В исковата си молба ищецът чрез процесуалния си представител твърди, че на 01.11.2017г. „КОЛЕТИК“ ООД придобило вземания от „Финтрейд Файнанс“ АД въз основа на договор за прехвърляне на вземания (цесия), съгласно който „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“АД, ЕИК203429537 в качеството си на цедент, прехвърля вземанията си на „КОЛЕТИК“ ООД, ЕИК203896875 в качеството си на цесионер. Сочи се още, че на 20.06.2016г. между „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД в качеството на кредитодател от една страна и от друга ЗП Л.Н.Д., БУЛСТАТ********** в качеството на кредитополучател и Л.Н.Д., ЕГН********** в качеството на солидарен длъжник бил подписан договор за БИЗНЕС ЛИНИЯ „Fintrade оборот“ №7002717/20.06.2016г. От ищеца се сочи, че договорът представлява двустранна търговска сделка, условията по който били съобразени с ТЗ, а не със закон за потребителския кредит (ЗПК). Допълва се, че договорът бил сключен между „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД от една страна и от друга регистриран ЗП като кредитополучател и физическо лице съдлъжник. Сочи се още, че „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД е вписано като небанкова финансова институция в регистъра на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ и Наредба №26/23.04.2009г. за финансовите институции на БНБ с рег.№BGR00344.

         Ищецът сочи, че съгласно чл.2 от договора на длъжника/кредитополучател ЗП Л.Н.Д., ЕИК********** била предоставена в заем сума в размер на 1000лв., като с подписването на договора кредитодателя предал в собственост на кредитополучателя заемната сума. Допълва се, че договорът имал характер и на разписка удостоверила предаването и приемането на заемната сума. Сочи се, че съгласно чл.3, т.3 от договора, крайната дата за връщане на главницата по кредита била една година, считано от датата на подписване на договора, а именно 19.06.2017г. Освен това се сочи, че съгласно чл.3, т.1 от договора на всеки четиринадесети ден кредитополучателя следвало да заплаща възнаграждение за ползвания финансов ресурс под формата на такса, ангажимент (договорна лихва). Размерът на дължимата и договорена между страните такса „ангажимент“ била 6% от усвоената главница за всеки 14-дневен период от ползване на кредита, но не по-малко от 30лв. за периода от сключването на договора – 20.06.2016г. до неговия падеж – 19.06.2017г. Кредитодателят начислил и изискал от кредитополучателя само 12бр. такси ангажимент на обща стойност 720лв. след 05.12.2016г., след което кредитодателят спрял да начислява такса ангажимент. Сочи се, че до настоящия момент кредитополучателят погасил общо 240.84лв. или 4бр. такси ангажимент. Към датата на входиране на заявлението по чл.410 от ГПК в НРС, а именно 18.07.2018г., дължимата и непогасена такса ангажимент (договорна лихва) била в размер на 479.16лв., начислена за период от 29.08.2016г. до 19.06.2017г.

         От ищеца се сочи още, че съгласно чл.7, ал.1 от договора между страните била уговорена неустойка за забава за плащане на четвъртия, осмия и дванадесетия ден за забава, като се начислявала еднократна неустойка в размер на 0.6% от общото задължени по договора, което било равно на сбора от усвоена и непогасена главница плюс дължима и непогасена такса ангажимент. Освен това било уговорено на шестнадесетия, деветнадесетия, двадесет и втория и двадесет и петия ден забава, да се начислява еднократна неустойка в размер на 1% от общото задължение по договора, което било равно на сбора от усвоена и непогасена главница плюс дължимата и непогасена такса ангажимент. Било уговорено също така на тридесетия ден забава да се начислява еднократна неустойка в размер на 2% от общото задължени по договора, което било равно на сбора от усвоена и непогасена главница плюс дължимата и непогасена такса ангажимент. На последно място на четиридесет и първия ден било уговорено начисляване на неустойка в размер на 20% върху всичко дължимо по сключения между страните договор, представляващи разходи за прехвърляне на вземанията на колекторска фирма.

         Поради изпадане в забава при погасяване на дължима такса ангажимент към 29.08.2016г. по сключения между страните договор били начислени неустойки за забава съгласно чл.7, ал.1, т.1, т.2, т.3 и т.4. Към датата на входиране на заявлението по чл.410 от ГПК – 18.07.2018г. дължимата и непогасена неустойка за забава била в размер на 358.32лв. начислена за периода от 02.09.2016г. до 09.10.2016г. Освен това се сочи от ищеца, че на 25.08.2016г. по процесния договор било направено последно плащане в размер на 74лв., като общият размер на платените суми бил в размер на 261лв. и с тях съгласно чл.5 от договора били погасени дължими неустойки за забава и такси ангажимент, като кредитополучателя не погасил суми от ползваната главница по кредита. В тази връзка към датата на входиране на заявлението по чл.410 от ГПК – 18.07.2018г. дължимата и непогасена главница от ответниците била в размер на 1000лв.

         В заключение се сочи, че на 19.06.2017г. задължението на кредитополучателя за погасяване на кредита било изцяло падежирало, като към 18.07.2018г. – датата на подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК, нито кредитополучателя, нито солидарния длъжник изпълнили задълженията си по посочения договор. От ищеца се сочи, че на 18.07.2018г. въз основа на подадено заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК била издадена заповед №303/18.07.2018г. по ч.гр.д.№466/2018г. по описа на НРС, с която длъжникът Л.Н.Д. бил осъден да заплати 1000лв., ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 18.07.2018г., до окончателното изплащане на задължението; 479.16лв. – договорна лихва, начислена за периода от 29.08.2016г. до 19.06.2017г. и 358.32лв. – неустойка за периода от 02.09.2016г. до 09.10.2016г.

         Предвид изложеното, ищецът моли съда да постанови решение, с което да признае за установено, че длъжникът ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** заедно с Л.Н.Д., ЕГН********** *** като съдлъжник, дължат изпълнение на парично задължение по договор за БИЗНЕС ЛИНИЯ „Fintrade оборот“ №7002717/20.06.2016г. на „КОЛЕТИК“ ООД, ЕИК203896875 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Л.Й. в размер на 1000лв. – главница, ведно със законна лихва, считано от датата на подаване на заявлението – 18.07.2018г., до окончателното изплащане на задължението; 479.16лв. – договорна лихва, начислена за периода от 29.08.2016г. до 19.06.2017г. и 358.32лв. – неустойка за периода от 02.09.2016г. до 09.10.2016г. Моли съда да установи размера на дължимите от ответника съдебно-деловодни разноски в размер на 36.75лв. и юрисконсулско възнаграждение в размер на 50лв. по образуваното ч.гр.д. №466/2018г. на НРС, съгласно приложения към заявлението за издаване на заповедта за изпълнение списък с разноските.

         Моли съда да осъди ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** заедно с Л.Н.Д., ЕГН********** *** като съдлъжник, да заплатят на КОЛЕТИК“ ООД, ЕИК203896875 със седалище и адрес на управление ***, представлявано от И.Л.Й. разноски в настоящото производство в размер на 36.75лв. за заплатени държавна такса и адвокатско възнаграждение в размер на 358.62лв.

Направени са доказателствени искания.

         С ИМ са представени писмени доказателства.

         След образуване на делото, НРС с разпореждане №591/22.10.2018г. на основание чл.131, ал.1 от ГПК е разпоредил препис от исковата молба с приложенията да се изпрати на ответниците по делото ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** и физическото лице Л.Н.Д., ЕГН**********.

На 08.11.2017г. на Л.Н.Д., ЕГН********** и ЗП  Л.Н.Д. са били връчени съобщения и разпореждането на съда по чл.131, ал.1 от ГПК. С вх.№3764/07.12.2018г. Л.Н.Д., ЕГН********** е представил в НРС писмен отговор, а с вх.№3765/07.12.2018г. Л.Н.Д., ЕГН********** е представил в НРС молба за правна помощ. От ЗП Л.Н.Д. писмен отговор не е постъпвал. По повод на това искане с разпореждане №712/10.12.2018г. съдът е разпоредил да се изиска справка: за осъжданията на ответника Л.Н.Д., ЕГН********** ***, която да се придружи с актовете на съда, които са постановени; От НАП, офис Плевен справка за Л.Н.Д., ЕГН********** ***, както и внасял ли е здравни, социални осигуровки за периода 2012г.-2017г.; От АЗ, БТ-Никопол справка регистриран ли е ответника като безработен; От общинска служба „Земеделие“ справка за това регистриран ли е ответника като земеделски производител; От ДФ“Земеделие“ с адрес в София/1618, "Цар Борис III" 136 справка получава ли Л.Н.Д., ЕГН********** *** субсидии като земеделски производител и в какъв размер за 2016г. и 2017г.; От ЧСИ Т.К. с адрес в *** и ЧСИ Н.В. с адрес в *** справки за това има ли образувани пред тях изпълнителни дела с длъжник Л.Н.Д., ЕГН********** ***, кои са взискателите, какъв е размера на задълженията на длъжника, налагани ли са запори или други мерки за обезпечаване на вземания по отношение имущество на Д..       

След представяне на всички справки и писмо изх.№131/25.01.2019г. на ПлАК с разпореждане №60/01.02.2019г., съдът е назначил адв.Ст.Б. от ПлАК за особен представител на ответниците ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и физическото лице Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник.

Съдът е указал на ищеца „КОЛЕТИК” ООД с адрес ***, ЕИК203896875, представляван от законният си представител И.Л.Й., чрез пълномощниците си адв.И.Ч., рег.№1500015686 към ЯАК и адв.И.Т., рег.№1300017086 към ЯАК със съдебен адрес ***, да внесе по сметка на НРС в седмичен срок от уведомяването му сумата от 359,00лв. за назначения особен представител на ответниците, което последният е сторил.

След внасяне на възнаграждението за особения представител адв.Ст.Б. от ПлАК на основание чл.131, ал.1 от ГПК до него са изпратени преписи от исковата молба и приложенията в качеството му на особен представител на ответниците ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и физическото лице Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник за отговор. До 19.04.2019г. от особеният представител не е постъпил писмен отговор.

От ответника ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и физическото лице Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник с отговора не се представяни писмени доказателства.

От ответниците и назначения особен представител не са правени доказателствени искания.

Съдът, като съобрази становищата на страните, на основание събраните по делото доказателства и закона, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Първоначално между „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“АД, ЕИК203429537, земеделски производител (ЗП) Л.Н.Д. в качеството му на кредитополучател и физическото лице Л.Н.Д., като солидарен длъжник бил сключен договор за БИЗНЕС ЛИНИЯ „Fintrade оборот“ №7002717/20.06.2016г. В последствие между „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“АД, ЕИК203429537 в качеството му на цедент и „КОЛЕТИК” ООД, ЕИК203896875 в качеството му на цесионер бил сключен договор за продажба на вземания (цесия) на 01.11.2017г., към който договор неразделна част били Приложение №1 – списък на договорите за потребителски кредити, вземанията по които се прехвърлят; Приложение №2 – потвърждение за прехвърляне на вземания и Приложение №3 – уведомление до длъжниците за прехвърлено вземане в случая до ЗП Л.Н.Д. в качеството му на кредитополучател и физическото лице Л.Н.Д., като солидарен длъжник. С подписването на договор страните се съгласили, че той представлява двустранна търговска сделка, условията по който били съобразени с ТЗ, а не със закон за потребителския кредит (ЗПК), като „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“ АД към този момент било вписано като небанкова финансова институция в регистъра на финансовите институции по чл.3, ал.2 от ЗКИ и Наредба №26/23.04.2009г. за финансовите институции на БНБ с рег.№BGR00344.

От приложеното ч.гр.д.№466/‘18г. по описа на НРС се установява, че въз основа на заявление по чл.410 от ГПК за издаване на заповед за изпълнение с вх.№2374/18.07.2018г., НРС е издал заповед за изпълнение №303/18.07.2018г., с която е разпоредил длъжникът Л.Н.Д., ЕГН********** *** е бил осъден да заплати на кредитора „КОЛЕТИК” ООД с адрес ***, с ЕИК203896875, представляван от законният си представител И.Л.Й., чрез пълномощника си А.Г. - ЮК, сумата 1000.00лв, ведно с договорна лихва в размер на 479.16лв. начислена за периода от 29.08.2016г. до 19.06.2017г., сумата 358.32лв. неустойка начислена за периода от 02.09.2016г. до 09.10.2016г. както и законната лихва от подаване на заявлението - 18.07.2018г. до окончателното изплащане на дължимата сума, държавна такса в размер на 36.75лв. и юрисконсулско възнаграждение в размер на 50.00лв. Посочено е, че вземането произтича от договор за БИЗНЕС ЛИНИЯ „Fintrade оборот“ №7002717 от 20.06.2016г.

В срок е подадено възражение от длъжника в качеството му на физическо лице само по чл.414 ГПК, което е довело до предявяване на иска от ищеца на основание чл.422 от ГПК. За възражението „КОЛЕТИК” ООД, ЕИК203896875 е било уведомено на 19.09.2018г., като с вх.№3264/19.10.2018г. в срок е подадена исковата молба пред НРС.

Между страните не е налице спор, че заемодателят е изпълнил произтичащото от договора задължение да предостави заемната сума. По делото не се спори, че ответниците, в качеството на ЗП заемател и солидарен длъжник не са изпълнили изцяло задължението си по чл.3, т.3 от договора в едногодишния срок от подписването му на 20.06.2016г., като уговорената сума по договора е била предадена на ЗП заемател и солидарния длъжник, а падежът е настъпил на 19.06.2017г. За предаването на сумата в размер на 1000лв. от „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“АД, ЕИК203429537 е бил съставен РКО№3395/120.06.2016г., който не е представен по делото от ищеца, но е представен на ВЛ изготвило ССЕ по делото.

Установява се от приложения препис на договор за цесия от 01.11.2017г.  и  заверено копие от Приложение №1 към него от 01.11.2017г., че заемодателят е прехвърлил на ищеца вземанията, произтичащи от процесния договор. От приложените по делото известия за доставяне се установява, че ЗП и физическото лице Л.Н.Д. са уведомени за цесията от „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“АД, ЕИК203429537 съгласно разпоредбата на чл.99, ал.3 от ЗЗД, като дружеството е предало на новия кредитор „КОЛЕТИК” ООД, ЕИК203896875 намиращите се у него документи, които установяват вземането, като му е потвърди писмено станалото прехвърляне. От страна на ЗП и физическото лице Л.Н.Д. не са предприемани действия за защита срещу неправомерно изпълнение в полза на трето лице, нито са искани доказателства за представителната власт на новия кредитор. В тази връзка съдът приема, че ЗП и физическото лице Л.Н.Д. са уведомени  за цесията от 06.12.2017г.

От събраните по делото доказателства се установява, че между страните по  делото е възникнало валидно  облигационно правоотношение между ответниците ЗП и физическото лице Л.Н.Д. от една страна и „ФИНТРЕЙД ФАЙНАНС“АД, ЕИК203429537 в качеството на заемодател по сключен между тях договор от 20.06.2016г.

За установяване размера на дължимите суми, съдът е допуснал и е била извършена ССЕ. Видно от заключението на ВЛ е, че съгласно чл.3, т.1 от договора на всеки четиринадесети ден кредитополучателя е следвало да заплаща възнаграждение за ползвания финансов ресурс под формата на такса ангажимент(договорна лихва), като размера на дължимата и договорена между страните такса ангажимент е била в размер на 6% от усвоената главница за всеки четиринадесет дневен период от ползването на кредита но не по-малко от 30лв. В случая за усвоените 1000лв., таксата ангажимент е била в размер на 60лв. В заключението се сочи още, че за периода от сключването на договора – 20.06.2016г. до неговия падеж на 19.06.2017г. ищеца по настоящото дело е начислил и изискал от кредитополучателя 12бр. такси ангажимент на обща стойност 720лв. След 05.12.2016г. кредитодателя е спрял да начислява такса ангажимент. Вещото лице е установило, че кредитополучателя е погасил общо 240.84лв. или 4бр. такси ангажимент, като  размера на дължимата и непогасена такса ангажимент за перидоа 29.08.2016 до 05.12.2016г. от вещото лице е посочено че е в размер на 479.16лв.

Освен това съгласно чл.7, ал.1 от договора сключен между страните била уговорена неустойка за забава за плащане, а именно: на четвъртия, осмия и дванадесетия ден забава се начислявала еднократна неустойка в размер на 0.6% от общото задължени на договора, което било равно на сбора от усвоената и непогасена главница плюс дължимата и непогасена такса ангажимент. Освен това на шестнадесетия, деветнадесетия, двадесет и втория и двадесет и петия ден забава се начислявала еднократна неустойка в размер на 1% от обшщото задължени по договора, което било равно на сбора от усвоена и непогасена главница плюс дължимата и непогасена такса ангажимент.

На тридесетия ден забава се начислявала еднократна неустойка в размер на 2% от общото задължение по договора, което било равно на сбора от усвоена и непогасена главница прюс дължимата и непогасена такса ангажимент, а на четиридесет и първия ден се начислявала неустойка в размер на 20% върху всичко дължимо по настоящия договор, представляващиразходите за прехвърляне на вземането на колекторска фирма.

Установено е, че поради изпадане в забава при погасяване на дължима такса ангажимент към дата 29.08.2016г. по договора били начислени неустойки за забава съгласно чл.7, ал.1, т.1, 2, 3 и 4.

От заключението на вещото лице е видно, че към датата на входиране на заявлението по чл.410 от ГПК, а именно – 18.07.2018г. дължимата и непогасена главница била в размер на 1000лв., като задължението било с настъпил падеж на 19.06.2017г., а дължимите суми освен главницата, били 479.16лв. – такса ангажимент за ползване на кредита, начислена за периода от 29.08.2016г. до 15.12.2016г. и 358.32лв. – неустойка за период от 02.09.2016г. до 09.10.2016г.

Предвид изложеното съдът намира, че предявеният иск за вземането е основателен и следва да се признае за установено по отношение на ответниците ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** и Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник, че дължат на „КОЛЕТИК” ООД, ЕИК203896875, представлявано от управителя И.Л.Й., чрез пълномощниците адв.И.Ч. от ЯАК и адв.И.Т. от ЯАК със съдебен адрес ***, сумите 1000лв. - главница ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението 18.07.2018г. до окончателното изплащане на задължението; 479.16лв. – такса ангажимент за ползване на кредита, начислена за периода от 29.08.2016г. до 15.12.2016г. и 358.32лв. – неустойка за период от 02.09.2016г. до 09.10.2016г.

        С оглед изхода на спора и на основание чл.78 ал.1 ГПК съдът следва да се произнесе  по направените разноски в заповедното и исковото производство. В заповедното производство са били сторени разноски за държавна такса в размер на 36.75лв., а разноските за юрисконсултско възнаграждение са определени от съда на 50лв. по правилото на чл.78, ал.8 от ГПК, изм. ДВ бр.8 от 2017г., във вр. с чл.37, ал.1 от Закона за правната помощ, във вр. с чл.26 от Наредбата за заплащане на правната помощ или общо разноски в размер на 86.75лв., която сума не следва да се променя, тъй като иска се уважава изцяло.

           В исковото производство ищецът е направил разноски за държавна такса в размер на 36.75лв. и претендира  адвокатско възнаграждение в размер на 358.62лв. Съдът приема, че не следва да се внасят промени, като определи дължимо възнаграждение в размер 358.62лв. на основание чл.78 ал.8 от ГПК и ДТ 36.75лв.

Воден от горното, съдът

РЕШИ:

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на основание чл.422, ал.1 от ГПК, че ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник дължат на „КОЛЕТИК” ООД с адрес ***, ЕИК203896875, представляван от законният си представител И.Л.Й., чрез пълномощниците адв.И.Ч. от ЯАК и адв.И.Т. от ЯАК със съдебен адрес ***, *** сумите 1000лв. – главница ведно със законната лихва, считано от датата на подаване на заявлението 18.07.2018г. до окончателното изплащане на задължението; 479.16лв. – такса ангажимент за ползване на кредита, начислена за периода от 29.08.2016г. до 15.12.2016г. и 358.32лв. – неустойка за период от 02.09.2016г. до 09.10.2016г.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник да заплатят на „КОЛЕТИК” ООД с адрес ***, ЕИК203896875, представляван от законният си представител И.Л.Й., чрез пълномощниците адв.И.Ч. от ЯАК и адв.И.Т. от ЯАК със съдебен адрес ***, *** сумата от 86.75лв., представляваща разноски за заповедното производство.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК ЗП Л.Н.Д., ЕГН********** *** – кредитополучател и Л.Н.Д., ЕГН********** *** – съдлъжник да заплатят на „КОЛЕТИК” ООД с адрес ***, ЕИК203896875, представляван от законният си представител И.Л.Й., чрез пълномощниците адв.И.Ч. от ЯАК и адв.И.Т. от ЯАК със съдебен адрес ***, *** сумата от 395.37лв., представляваща разноски в исковото производство.

Решението може да се обжалва чрез Районен съд - Никопол пред Плевенски окръжен съд с въззивна жалба в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

                                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: