Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 28.02.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание, на четвърти февруари през две хиляди и единадесета година в състав:

                                      

                                                         Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря: М.З. като разгледа докладваното от съдията гр.дело № 591 по описа на съда за 2012г., за да се произнесе взе предвид следното :

 

 

Производството е по реда на чл. 28 от Закона за закрила на детето.

 

В Никополския районен съд е постъпило искане от Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол за настаняване в специализирана институция на детето ННК, ЕГН: ********** поради временна невъзможност на майката да полага грижи за децата. Излага се, че със Заповеди № ЗД-04-0040/07.12.2012г. на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол, детето е настанено временно в специализирана институция ДМСГД гр.Плевен, до произнасянето на съда.

В с.з. за Дирекция “СП”, гр. Никопол се явява Р.К. и поддържа искането.

РП-Никопол не изпраща представител и не взема становище.

В съдебно заседание се явява майката на детето Н.К. и заявява, че не желае да се грижи за детето си и е подписала декларация за осиновяването му.Била съгласна да се настани в специализирана институция.

Съдът, след като се съобрази със становищата на страните, събра необходимите писмени и гласни доказателства за изясняване на делото от фактическа и правна страна, прецени ги по реда на ГПК и прие за установено следното:

От приложените удостоверения за раждане на детето е видно, че негова майка е Н.К.М., ЕГН: **********, а бащата е неизвестен.

От изготвения по делото социален доклад се установява, че майката още след раждането не е искала детето си и в медицинското заведение е написала декларация, че няма възможност да се грижи за детето и желае то да бъде осиновено.

От приложените № ЗД-04-0040/07.12.2012г.на Директора на Дирекция “Социално подпомагане” гр. Никопол, е видно, че детето е настанени временно в специализирана институция ДМСГД грлевен, до произнасянето на съда.

При така установената фактическа обстановка, съдът направи следните изводи :

Предвид гореизложеното, съдът намира, че искането направено от Директора на Дирекция “СП” гр. Никопол за настаняване на детето ННК, ЕГН: ********** поради отказ да полага грижи за детето си в специализирана институция ДМСГД гр.Плевен за период от шест месеца.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

НАСТАНЯВА на основание чл.28, във вр. с чл.25, ал.1., т.2 от ЗЗД на детето ННК, ЕГН: ********** в специализирана институция ДМСГД гр.Плевен за период от шест месеца

Решението подлежи на изпълнение незабавно.

Решението подлежи на обжалване пред ПлОС в седмодневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица, Д”СП” гр.Никопол и РП-Никопол. И се изпълнява незабавно.

 

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ :