Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 25.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и пети април през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.№ 577 по описа на съда за 2012г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

ПРОИЗВОДСТОВТО е по реда  на чл. 341 от ГПК във  вр. с  чл. 69 ал. 1 от ЗН.

В Никополския районен съд е постъпила искова молба от Л.Ц.Ф., с ЕГН: **********, чрез адв.К. - ПлАК В.Ц.Д.,*** и ЦКД. *** с правно основание на предявения иск чл.341 от ГПК, във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН – делба на недвижим имот, придобит чрез наследство.В молбата се посочва, че с ответниците са наследници на Р Д.Ц. *** поч.на 03.05.2009г. и на ЦМЦб.ж.на гр.Гулянци, обл.Плевен поч.на 19.05.2011г.Твърди се, че по наследство от тях са съсобственици на следните недвижими имоти – земеделски земи и гори находящи се в землището на гр.Гулянци.

1. ПИ с идентификатор 18099.264.10, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 5001кв.м., находяща се в м. „ Старите лозя ”, пета категория, при съседи: ПИ 18099.264.193; ПИ 18099.264.11, ПИ 18099.264.3, ПИ 18099.264.2 и ПИ 18099.264.9.

2. ПИ с идентификатор 18099.272.31, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 11494 кв.м., находяща се в м. „ Луганска могила ”, четвърта категория, при съседи: ПИ 18099.272.52; ПИ 18099.272.210, ПИ 18099.272.32, ПИ 18099.272.7, ПИ 18099.272.6, ПИ 18099.272.53 и ПИ 18099.272.198.

3. ПИ с идентификатор 18099.296.8, начин на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ от 1001 кв.м., находяща се в м. „ Попов геран ”, трета категория, при съседи: ПИ 18099.296.10; ПИ 18099.296.11, ПИ 18099.318.720, ПИ 18099.288.818 и ПИ 18099.298.7.

4. ПИ с идентификатор 18099.226.29, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 13996 кв.м., находяща се в м. „ Беглика ”, втора категория, при съседи: ПИ 18099.226.125; ПИ 18099.226.30, ПИ 18099.226.9, ПИ 18099.226.64 и ПИ 18099.226.28.

Твърди се още, че приживе двамата наследодатели са дарили на ответника Ц. К Д. следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 18099.501.63, начин на трайно ползване земеделска земя с площ от 595 кв.м., находяща се в м. „ Карабоаз ”, четвърта категория, при съседи: ПИ 18099.501.99; ПИ 18099.501.119, ПИ 18099.501.64, ПИ 18099.501.118, ПИ 18099.501.61 и ПИ 18099.501.62.

А след смъртта на Р Д. Ц. , наследодателя ЦМЦе дарил на Ц. К Д. следния недвижим имот: ПИ с идентификатор 18099.401.767, начин на трайно предназанчение на територията урбанизирана с площ от 1732 кв.м., при съседи: ПИ 18099.401.1366; ПИ 18099.401.1792, ПИ 18099.401.2164, ПИ 18099.401.2154, а по нотариален акт с площ от ч1830 кв.м., заедно с построените в този имот две жилищни сгради и три стопански сгради.Твърди се, че и отвтеницата В.Ц.Д. му е дарила 1/6 ид.ч. от горния имот.Молят съда да допусне делба при квоти по закон.Също така твърди, че от така останалите недвижими имоти не може да получи пълния размер на запазената си част, поради извършеното дарение.Моли за намаляване на даренията на двата недвижими имота, до размера, който е необходим за допълване на запазената й част от наследството оставено от двамата наследодатели.Представя писмени доказателства.

По делото е представен от ответниците отговор по чл.131 от ГПК, в срок, в който се твърди, че иска за делба е основателен и допустим.А иска за намаляване на дарението е неоснователен.Излага подробно становище в тази насока.Представя писмени доказателства.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск по чл. 341 от ГПК, във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН– за делба на недвижим имот, придобит по наследство и иска за делба на обикновена съсобственост по чл.34 от ЗС.И иск по чл.30 от ЗН – за намаляване на дарение до запазената част.От приложеното удостоверения за наследници и нотариални актове се установява активната и пасивна легитимация на страните.

В първото съдебно заседание по делото ищцата е оттеглила иска по чл.30 от ЗН - за намаляване на дарение до запазената част.

Безспорно установено е, че страните са наследници по закон на общия наследодатели, което е видно от удостоверение за наследници N 2470/17.07.2012г.,

Видно от представения по делото нотариални актове за собственост на недвижими имоти възстановени по ЗСПЗЗ /л.16 и л.19 от делото/ и договори за доброволна делба /л.17, 18 и л.20,21 от делото общите наследодатели са били собственици на следните недвижими имоти – земеделски земи находящи се в землището на гр.Гулянци.

1. ПИ с идентификатор 18099.264.10, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 5001кв.м., находяща се в м. „ Старите лозя ”, пета категория, при съседи: ПИ 18099.264.193; ПИ 18099.264.11, ПИ 18099.264.3, ПИ 18099.264.2 и ПИ 18099.264.9.

2. ПИ с идентификатор 18099.272.31, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 11494 кв.м., находяща се в м. „ Луганска могила ”, четвърта категория, при съседи: ПИ 18099.272.52; ПИ 18099.272.210, ПИ 18099.272.32, ПИ 18099.272.7, ПИ 18099.272.6, ПИ 18099.272.53 и ПИ 18099.272.198.

3. ПИ с идентификатор 18099.296.8, начин на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ от 1001 кв.м., находяща се в м. „ Попов геран ”, трета категория, при съседи: ПИ 18099.296.10; ПИ 18099.296.11, ПИ 18099.318.720, ПИ 18099.288.818 и ПИ 18099.298.7.

4. ПИ с идентификатор 18099.226.29, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 13996 кв.м., находяща се в м. „ Беглика ”, втора категория, при съседи: ПИ 18099.226.125; ПИ 18099.226.30, ПИ 18099.226.9, ПИ 18099.226.64 и ПИ 18099.226.28.

Предвид гореизложеното, представените по делото доказателства и закона, съдът направи следните правни изводи :

Искът за допускане на делба на съсобствени недвижим имоти е основателен и доказан. 

Установи се по делото, че съделителите са съсобственици по наследство на Р Д.Ц. *** поч.на 03.05.2009г. и на ЦМЦб.ж.на гр.Гулянци, обл.Плевен поч.на 19.05.2011г.на следните недвижими имоти: Р Д.Ц. *** поч.на 03.05.2009г. и на ЦМЦб.ж.на гр.Гулянци, обл.Плевен поч.на 19.05.2011г., поради което по отношение на тези имоти на основание чл. 69 ал. 1 от ЗН следва да се допусне делба между тях, при  следните квоти:

- Л.Ц.Ф. – 1/2 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

- В.Ц.Д. – 1/2 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

Следва да бъде назначена съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и тяхната поделяемост и разпределянето между страните, съобразно наследствените им права, определени с решението. Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 200 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Съдът счита, че от делбата следва да бъде изключен ответника Ц.К.Д., тъй като той не е наследник по закон на общите наследодатели, а такава е само неговата майка В.Ц.Д..

Воден от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

ДОПУСКА на основание чл. 344 от ГПК във връзка с чл. 69 ал. 1 от ЗН да се извърши съдебна делба между от Л.Ц.Ф., с ЕГН: **********, чрез адв.К. - ПлАК В.Ц.Д.,*** на следните недвижими имоти придобити по наследство от техния общ наследодател:

– земеделски земи находящи се в землището на гр.Гулянци.

1. ПИ с идентификатор 18099.264.10, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 5001кв.м., находяща се в м. „ Старите лозя ”, пета категория, при съседи: ПИ 18099.264.193; ПИ 18099.264.11, ПИ 18099.264.3, ПИ 18099.264.2 и ПИ 18099.264.9.

2. ПИ с идентификатор 18099.272.31, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 11494 кв.м., находяща се в м. „ Луганска могила ”, четвърта категория, при съседи: ПИ 18099.272.52; ПИ 18099.272.210, ПИ 18099.272.32, ПИ 18099.272.7, ПИ 18099.272.6, ПИ 18099.272.53 и ПИ 18099.272.198.

3. ПИ с идентификатор 18099.296.8, начин на трайно ползване ЛОЗЕ  с площ от 1001 кв.м., находяща се в м. „ Попов геран ”, трета категория, при съседи: ПИ 18099.296.10; ПИ 18099.296.11, ПИ 18099.318.720, ПИ 18099.288.818 и ПИ 18099.298.7.

4. ПИ с идентификатор 18099.226.29, начин на трайно ползване НИВА  с площ от 13996 кв.м., находяща се в м. „ Беглика ”, втора категория, при съседи: ПИ 18099.226.125; ПИ 18099.226.30, ПИ 18099.226.9, ПИ 18099.226.64 и ПИ 18099.226.28, при  следните квоти:

- Л.Ц.Ф. – 1/2 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

- В.Ц.Д. – 1/2 ид.ч. от имотите допуснати до делба.

НАЗНАЧАВА съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и   тяхната поделяемост.

 Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 200 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Изключва ответника Ц.К.Д. от делбата.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                      Районен съдия :