Р Е Ш Е Н И Е  

гр. Никопол, 08.04.2013 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, на двадесет и седми март през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното гр.дело № 562 по описа на съда за 2012 г., и на основание данните по делото и закона за да се произнесе взе предвид следното :

 

Иск с правно основание чл.55, ал.1 от ЗЗД.

 

В НРС е постъпила ИМ от „ВЪБЕЛГУМ” ЕООД от с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен, представлявано от  ОЙД, чрез пълномощника адв.С. *** против „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр.София, представлявано от КСС ПБ, ЕИК 175133827 за иск с правно основание чл.55, ал.1, пр.1, от ЗЗД – неоснователно обогатяване, при начална липса на основание.В молбата се излага, че ищеца е собственик на недвижим имот представляващ цех за регенериране на автомобилни гуми, находящ се на ул. „Александър Стамболийски” N 1 в с.Въбел.Ползваната ел.енергия на този адрес се заплаща на ответника по партида с клиентски N 210008804676, записана на името на „ВЪБЕЛГУМ” ЕООД. Твърди се, че през м.септември 2012г.ищеца по пощата бил получил писмо с изх.N NTZ 300-1390/10.09.2012г., с което електроразпределителното дружество го уведомява, че служители на трето лице „ЧЕЗ Разпределение България” АД, което не притежавало лиценз за продажба на електроенергия, са извършили проверка на средство за търговско измерване с фабричен номер 12207865 и са съставили Констативен протокол 3006636 от 05.09.2012г.и го уведомяват, че ще бъде извършена корекция на сметките му за консумиране ел.енергия.С второ писмо бил уведомен, че вече е била направена корекция на сметките и следва да заплати сумата от 5бн756,97 лв.за което били съответните подробно описани в писмото фактури.Ищеца бил възразил, че за периода 10.12.2008г. – 04.09.2012г.в съответните срокове си е заплатил сметките за потребена ел.енергия.Но ответното дружество му отговорили, че не се касае за реално потербена ел.енергия, а за извършена от ответника корекция на сметките му въз основа на констативен протокол, като му се напомняло, че ако не заплатял сумата, ще бъде преустановено електрозахранването в имота.Твърди се, че въпреки направеното оспорване на сумите, ищеца заплатил горепосочената сума, т.к.го било страх да не преустановят ел.захранването му.Излагат се доводи за недължимост на процесната сума, за незаконосъобразност на действията на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр.София, а също така и че се визира електромер, който не обслужва този адрес и не касае този абонат.Твърди се, че ищеца считал, че не дължи сумата в размер на  5 756,97 лв.Моли съда ответника да бъде осъден да му заплати сумата от 5 756,97 лв, платена цена за ел.енергия за периода от 10.12.2008г. до 04.09.2012г.въз основа на съставен констативен протокол, получена от ответника без правно основание, претендират се и направените по делото разноски и законната лихва върху сумата от завеждане на иска до окончателното плащане на сумата.Представят се писмени доказателства и се правят доказателствени искания.

В срока по чл.131 ал.2 от ГПК, е постъпил отговор от ответника, в който се излага становище, че иска е неоснователен и недоказан, съображенията за това са, че направените корекции са съобразени с българското законодателство и за изцяло законосъобразни, също се представят доказателства и се правят доказателствени искания.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск за неоснователно обогатяване, при наличие на първоначална липса на основание – чл.55, ла.1, пр.1 от ЗЗД.        

Съдът, като прецени събраните в хода на производството писмени доказателства и обсъди доводите на страните намира за установено следното от фактическа страна :

Между страните безспорно е, че ищеца е заплатил сумата от 5 756,97 лв., представляваща ползване ел.енергия за периода от 10.12.2008г. до 04.09.2012г.въз основа на съставен констативен протокол и направена корекция на сметките на абоната.

Спорно по делото е дали са налице основания за направената корекция на сметките, съответната корекция законосъобразно ли е извършена.Спорно е дали е налице правно основание за заплащане на въпросната сума от ищец и дали извършената корекция визира електромер обслужващ абонат със следния адрес:  ул. „Александър Стамболийски” N 1 в с.Въбел или друг абонат с друг адрес.

По делото безспорно е установено, че на 05.09.2012г., упражнявайки правото си на контрол, чрез свои служители  „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр.София е извършила проверка на електромера измерващ ел.енергия, ползвана от ищеца.В резултат на проверката е съставен КП при условията и по реда на чл.25, вр.чл.67 от ОУ на „ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр.София за продажба на ел.енергия.

За процесния период /10.12.2008г. – 04.09.2012г.г. вкл./ отношенията между страните се регламентират от Закона за енергетиката, Наредба № 6 от 09.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, Правилата за търговия с електрическа енергия, /обн. Дв.бр.59/2009г. и Правилата за измерване на количеството електрическа енергия /обн. ДВ бр.38/2007г.  В Закона за енергетиката и издадената въз основа на чл. 116, ал. 7 ЗЕ Наредба № 6 от 09.06.2004 г. не е предвидена възможност за извършване на едностранни корекции на подадената електрическа енергия и на сметките за минал период и методика за това. При липса на предвидена в действащото законодателство възможност за едностранна промяна от доставчика на доставено количество електрическа енергия и сметките за минал период не съществува законно основание такава санкция да се уговаря в Общите условия.

Установената при проверката нерегламентирана намеса върху измервателното средство е ирелевантна и не поражда право за ответника - доставчик да извърши едностранна промяна на изготвената по-рано сметка за разход на електроенергия през посочения период. В хода на съдебното производство ответната страна не е ангажирала никакви доказателства за виновни действия или бездействия на ищцата като страна по договора за продажба на електрическа енергия, рефлектирали върху функционирането на средството за търговско измерване и върху точното отчитане на ползваните количества енергия. Дори да се приеме, че е съставен в съответствие с прилаганите от доставчика Общи условия, констативният протокол не е годен да установи съществуването на валидно правно основание за ответника да получи и задържи начислената в резултат на корекцията сума от 5756.97 лв., тъй като в действащото обективно право не съществува законова норма, признаваща възможност за последваща промяна на сметките на потребителите, ползващи електроенергия. Правомерността на корекцията не произтича и от клаузата на чл. 28 от цитираните Общи условия, с която ответното дружество е обосновало правото да получи и задържи спорната сума.

В тази насока следва да се има предвид изразеното в решението по т. д. № 39/2010 г. на ВКС, II т. о., становище, че поради неравноправния й характер по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 от З. подобна клауза е нищожна по силата на чл. 146, ал. 1 от ЗЗД и чл. 26, ал. 1 от ЗЗД и не поражда правни последици.

 

В случаите, когато отклоненията в показателите на консумираната електрическа енергия се дължат на неправомерно действие от страна на потребителя, доставчикът на електрическа енергия следва да установи периода на грешното измерване или неизмерване в резултат на неправомерното действие на потребителя. В противен случай, без да се държи сметка за този период или без да се отчете реално консумираната електрическа енергия, едностранното изчисляване и коригиране на сметките за електрическа енергия за минал период позволява на доставчика да получи цена за недоставена от него и неползвана от потребителя електрическа енергия. Клауза от договора /Общите условия/, която регламентира едностранно от доставчика на електрическа енергия коригиране на сметките за електрическа енергия за предходен период от време без определяне на периода и без отчитане на реално консумираната електрическа енергия, следва да се счита за неравноправна по смисъла на чл. 143, т. 6 и т. 18 ЗЗП и нищожна на основание чл. 146, ал. 1 ЗЗП и чл. 26, ал. 1 ЗЗД.

В този смисъл е трайната съдебната практика – Решение № 189 от 11.04.2011 г. на ВКС по т. д. № 39/2010 г., II т. о., ТК, Решение № 79 от 11.05.2011г. , по т.д. № 582/2010г. ІІт.о. на ВКС, Решение №104 от 05.07.2010г., по т.д.№885/2009г. , ІІ т. о. на ВКС , постановени по реда на чл.290 от ГПК, която практика е задължителна за съдилищата, съгласно т.2 от ТР № 1/19.02.2010г. на ОСГТК на ВКС. 

Въз основа на изложените съображения, съдът намира, че предявеният иск с правно основание чл.55 ал.1, пр.1 от ЗЗД се явява основателен и доказан и като такъв следва да бъде уважен и ответника следва да бъде осъден да заплати да заплати на ищцата сумата 5756.97 лв., представляваща платена без основание цена на доставена електроенергия,  в едно със законната лихва от подаване на ИМ – 11.12.2012г.

При този изход на производството и на основание чл. 78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него деловодни разноски в размер на 1633.00 лв.

Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА на основание чл. чл.55 ал.1, пр.1 от ЗЗД  ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр.София, представлявано от КСС ПБ, ЕИК 175133827  ДА ЗАПЛАТИ на ВЪБЕЛГУМ” ЕООД от с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен, представлявано от  ОЙД сумата от 5 756.97  лв., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 11.12.2012 г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл. 78, ал.1 от ГПК  ЧЕЗ ЕЛЕКТРО БЪЛГАРИЯ” АД гр.София, представлявано от КСС ПБ, ЕИК 175133827  ДА ЗАПЛАТИ на ВЪБЕЛГУМ” ЕООД от с.Въбел, общ.Никопол, обл.Плевен, представлявано от  ОЙД сумата от 1633.00  лв, представляваща деловодни разноски.

 

Решението подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                    Районен съдия :