Р Е Ш Е Н И Е №

гр. Никопол, 08.04. 2013 г.

 

НИКОПОЛСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание,  на четиринадесети март през две хиляди и тринадесета година в състав :

 

                                                                               Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното от съдията  гр.д.№ 547 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

В НРС е постъпила ИМ от „ВиК” ЕООД от гр.Плевен, представлявано от инж.МС- управител против Н.В.Г., с правно основание на иска чл.211, вр. чл.207, ал.1, т.2 от КТ – пълна имуществена отговорност за вреди от отчетническа дейност, в едно със законната лихва от датата на откриване на липсата 13.11.2012г. до окончателното й изплащане.Претендират се и разноски по делото.Приложени са писмени доказателства. 

По делото е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131 от ГПК, в който се твърди, че ответницата признава иска и моли съда да се приложи чл.241, ал.1 от ГПК и да се възложат разноските на ищеца съобразно чл.78, ал.2 от ГПК.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск по чл.211, вр. чл.207, ал.1, т.2 от КТ – пълна имуществена отговорност за вреди от отчетническа дейност, в едно със законната лихва от датата на откриване на липсата 13.11.2012г.

Между страните безспорно е, че имат сключен трудов договор и ответницата на основание трудов договор N РД – 06 – 1928/07.06.2004г.е била назначена на длъжност „старши инкасатор” в район Никопол, при „ВиК” ЕООД от гр.Плевен.На 18.10.2012г. в счетоводния отдел на дружеството се установило, че при осчетоводяването на задълженията на старши инкасатор Н.Г., тя не е внесла и регистрирала по касов апарат сумата от 8 546.23 лв.В резултат на тази констатация със Заповед N 338/19.10.2012г.на Управителя на дружеството била назначена комисия за извършване на проверка.В хода на проверката била установена липса в размер на сумата от 8546.23 лв., съставляваща събрана от ответницата и не внесена в дружеството сума от 8 546.23 лв.за периода от 01.09.2012г.до 30.09.2012г. 

Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 и чл. Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК , а именно ответника в съдебно заседание заявява, че признава иска.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне при признание на иска.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото в размер на 341.85 лв., тъй като въпреки признанието на иска е станала причина за завеждане на делото.

Съдът счита, че не следва да се разсрочи задължението, тъй като отвтеника не  е представил доказателства, че към монмента е в тежко финансово поожение, нито е предсатвил доказателства относно доходите си, за да може съда да прецени каква сума би могъл да заплаща месечно, при разсрочване ан задължението..

Воден от горното, Съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА на осн.чл.237 от ГПК, вр.чл.207 от КТ от Н.В.Г. ***, ЕГН: ********** да заплати на ВиК” ЕООД от гр.Плевен, представлявано от инж.МС- управител в сумата от 8 546.23 лв. , с вклюено ДДС, в едно със законната лихва от 13.11.2012г./датата на откриване на липсата/ до окончателното заплащане на задължението.

ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК ГПК Н.В.Г. ***, ЕГН: ********** да заплати на ВиК” ЕООД от гр.Плевен, представлявано от инж.МС- управител в сумата от 341.85 лв. представляваща направени  по настоящото делото разноски.

Не разсрочва на осн.чл.241 от ГПК задължението на ответника от Н.В.Г. ***, ЕГН: ********** към ВиК” ЕООД от гр.Плевен, представлявано от инж.МС– управител.

     Решението на осн.чл.239, ал.4 от ГПК е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :