Р Е Ш Е Н И Е

гр.Никопол, 05.10.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, граждански състав, в закрито заседание на пети октомври, през две хиляди и шестнадесета година в състав:  

                                      

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното, гр.дело  533  по описа за 2012г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

В Никополския районен съд е постъпила молба Б.М.М. от гр.Никошпол, в която се твърди, че съда е допуснал явна фактическа грешка и моли съда да я поправи.

Съдът, като прецени събраните по делото писмени доказателства и обсъди доводите на молителя, намира за установено следното от фактическа страна:

           Съгласно разпоредбата на чл.247 от ГПК поправянето на явна фактическа грешка може да стане по почин на съда или на която и да било от страните без ограничение във времето, поради което съдът приема, че молбата е допустима и следва да се разгледа по същество.

След като се запозна с протоколно определение от 12.08.2015г. по гр.д. 533/2012г. по описа на НРС и всички доказателства по делото съдът констатира, че действително е записано грешно, че Б.М.М. е с ЕГН: **********, а не както следва ЕГН: **********.

Предвид гореизложеното, съдът счита, че молбата е основателна и следва да бъде уважена, като се допусне поправка на допусната явна фактическа грешка да се впише в горе цитираното протоколно определение верните обстоятелства.

           Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА на основание чл.247 от ГПК поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в протоколно определение от 12.08.2015г. по гр.д. 533/2012г. по описа на НРС, като се чете вместо: Б.М.М. е с ЕГН: **********

 

 ДА СЕ ЧЕТЕ НАВСЯКЪДЕ В ОПРЕДЕЛЕНИЕТО по следния начин: Б.М.М. е с ЕГН: **********.

         РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред плевенски окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването на страните.

 

                 

 

                                                 Районен съдия :