Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е № …

гр.Никопол, 08.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публично заседание на четиринадесети март две хиляди и тринадесета година в състав:

                                                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното гр.д. N 532 по описа на съда за 2012г., и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното:        

 

Иск с правно основание чл. 150 от СК.

 

В НРС е постъпила ИМ от Е.И. ***, с ЕГН: **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Е Е З., ЕГН: **********, чрез пълномощника адв.Б. - ПлАК против Е.З.М. ***, с ЕГН: **********, с правно основание на предявения иск Иск по чл.150 от СК. – иск за увеличение на издръжка ИМ се посочва, че С Решение N 297/04.12.2008г. по гр.д.N 431/2008г.на РС-Свищов брака им бил прекратен на осн.чл.99, ал.1 /отм./ от СК.Родителските права на роденото от брака дете – Е били възложени на майката Е.М., а ответника е бил осъден да заплаща месечна издръжка в размер на 60.00 лв.Оттогава до настоящия момент минали повече от 4 години и са се променили обстоятелствата при които е бил определен този размер на издръжката, детето Е. вече е на 6 години.Увеличи ли се разходите за отглеждане на детето.Поради което моли съда, да осъди ответника да плаща месечна издръжка в размер на 100 лв.

        Ответника по делото представя отговор в срока по чл.131 ал.2 от ГПК, в който твърди, че иска е неоснователен, не са се били променили обстоятелствата от присъждане на издръжката и освен това той плащал кредит и искана издръжка би затруднила финансовото му положение.

Съдът като съобрази становищата на страните и представените по делото писмени доказателства, прецени ги по реда на  ГПК,  поотделно и в съвкупност, прие за установено от фактическа и правна страна следното:

Безспорно установено е, че  страните са родители на детето Е Е З., ЕГН: **********.

Безспорно е между страните и това е видно от приложеното препис от Решение N 297/04.12.2008г. по гр.д.N 431/2008г.на РС-Свищов, че упражняването на родителските права върху роденото от брака дете е било предоставено на ищцата, като е определена месечна издръжка в размер на 60.00 лв.     

По делото е представена служебна бележка от „ПАГАНИ СТИЛ” ООД гр.Плевен, от която е видно, че ищцата за периода от м.май до м.октомври 2012г. е реализирала средно месечен доход в размер на 293.48 лв.

По делото е приложена и служебна бележка от ОДЗ „Щастливо детство” с.Брест, от която е видно, че детето е записано в смесена подготвителна група и посещава редовно учебните занимания, а майката е заплащала редовно месечните такси за храна на детето.

По делото е представена служебна бележка от „ ТЕЦ СВИЛОЗА” АД гр.Свищов от което е видно, че за периода от месец януари 2012г.до месец декември 2012г.ответника е получил общ брутен доход от 5 872.19 лв., а от представеното удостоверение от АЛФА Банка Клон България, офис Свищов е видно, че ответника сам се е задължил към банковата институция, като е изтеглил потребителски кредит  в размер на 7 873.00 лв. за срок от 6 години, като погасителната месечна вноска е в размер на 171.27 лв. Представено е и удостоверение от  ОББ АД, клон Свищов, от което е видно, че ответника сам се е задължил към банковата институция, като е изтеглил потребителски кредит  в размер на 7 000.00 лв. за срок от 7 години, като погасителната месечна вноска е в размер на 112.03 лв.

По делото е изготвен и социален доклад, от който е видно, че ищцата сама полага грижи за детето си Е, средствата, с които разполагала били недостатъчни.И се счита, че размера  на издръжката следва да бъде увеличен.

При така установеното от фактическа страна, съдът направи следните правни изводи:

Съгласно разпоредбата на чл.142, ал.2 от СК „минималната издръжка на едно дете е равна на 1/4 от минималната работна заплата, която от 01.01.2013г. е в размер на 310 лв. или 77.50 лв., т.е. към настоящия момент определената издръжка е под така предвидения минимум и следва да бъде увеличена.

Съдът приема, че от момента на присъждане на издръжката на детето Е с Решение N 297/04.12.2008г.по гр.д.N 431/2008г.по описа на РС – Свищов е изминал един период от 4г. години през който са се увеличили нуждите на детето от храна, облекло и  учебни пособия, с оглед възрастта му към момента е на 6 години, и като се вземат предвид и инфлационните процеси в страна за изминалия период, същото се нуждае от месечна издръжка в размер на 180лв., която следва да се осигурява от родителите им съобразно възможностите им.Съдът като взе предвид реализираните месечни доходи на бащата, счита, че може да заплаща месечна издръжка за детето си Е в размер на 100 лв.месечно, считано от подаване на исковата молба – 29.11.2011г.

Възраженията на ответника, че е длъжник към две банки ОББ АД с месечна вноска от 112.03 лв. и АЛФА Банка АД с месечна вноска от 171.27 лв., са ирелевантни за предявения искадължението за заплащане на издръжка на ненавършило пълнолетие дете е на първо място пред всички други задължения на родителя.

Съдът счита че са налице основанията на чл.150 от СК и ответника следва да бъде осъден да заплаща на ищцата Е.И. ***, с ЕГН: **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Е Е З., ЕГН: ********** месечна издръжка в размер на 100 лв.до настъпване на законни причини за нейното изменяне или прекратяване.

На основание чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати по сметка на НРС държавна такса върху увеличения размер на присъдената издръжка в размер на 144 лв. и направените от ищцата разноски за адвокат в размер на 100 лв.

Налице са основанията на чл.242 ал.1 от ГПК и следва да се допусне предварително изпълнение на решението за присъждане на издръжка.

Водим от горното, съдът

 

Р  Е  Ш  И:

 

ОСЪЖДА на основание чл.150 от СК Е.З.М. ***, с ЕГН: ********** да ЗАПЛАЩА на Е.И. ***, с ЕГН: **********, като майка и законна представителка на малолетното дете Е Е З., ЕГН: ********** МЕСЕЧНА ИЗДРЪЖКА в размер на 100лв.,  считано от 19.11.2012г. до настъпването на законни предпоставки за изменение и/или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска до окончателното и заплащане.

ОСЪЖДА Е.З.М. ***, с ЕГН: **********  да ЗАПЛАТИ по сметка на НРС сумата от 144 лв.д.т. съобразно уважената част от иска.  

ОСЪЖДА Е.З.М. ***, с ЕГН: ********** ЗАПЛАТИ на Е.И. ***, с ЕГН: **********,сумата от 100 лв. направени разноски за адвокатски хонорар.

ДОПУСКА на основание чл.242 ал.1 от ГПК предварително изпълнение на решението в частта относно присъдената издръжка.    

ДА СЕ ИЗДАДЕ изпълнителен лист, като се направи надлежна бележка върху съдебният акт.        

 Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

В частта в която е допуснато предварително изпълнение, решението има характер на ОПРЕДЕЛЕНИЕ и подлежи на обжалване пред ПлОС, с частна жалба в  седмичен срок от връчване на съобщението за допускането му.                                                

 

        

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: