РЕШЕНИE

гр. Никопол, 08.04.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  четиринадесети март през две хиляди и  тринадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря ТМ като разгледа докладваното гр.д. № 526 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

Предявен е иск от "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ-Г, против А.Ш.А.,*** за установяване на вземане по реда на чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК.Ищеца твърди, че ответника имат сключен договор за задължителна застраховка «ГО» с застрахователна полица N 22307-7070508 със срок на валидност от 23.06.2007г.до 22.06.2008г.Твърди, че на 08.01.2008г.на пътя между с.Мечка и с.Асеново водачът А.Ш.А. управлявал л.а. „Опел Вектра с ДКН ЕН  ВВ, без свидетелство за управление на МПС и с несъобразена с пътните условия скорост, губи контрол над управлявания автомобил, завърта се и със задната част на автомобила удря товарен автомобил марка „Скания” с ДКН ЕН  ВВ.ПТП – то е удостоверено с протокол за ПТП N 958189/08.01.2008г.По настъпилата сщета ЗК ЛЕВ ИНС" АД е заплатил сумата от 476.79 лв.Предвид изложеното се претендира сумата от 476.79 лв. – главница и на осн.чл.86 от ЗЗД сумата от 211.23 лв. или общо 688.02 лв.

         По делото не е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК.Но в съдебно заседание се явява отвтеника и заявява, че действително дължи на ищеца въпросната сума, но към момента няма средства да я изплати.

   Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК , а именно ответника в съдебно заседание заявява, че признава иска.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне при признание на иска

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло.

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото размер на 125.00 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отнощение на А.Ш.А.,*** съществуването на вземането на "ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в грофия, представлявано от СХС МСМ-Г за сумата от 476.79 лв, - главница и лихва за забава върху главницата, в размер на 211,23 лв, за периода от 12.10.2008г.до 26.09.2012г., в едно със законната лихва от подаване на заявлението 26.09.2012г.до окончателното изплащане на дължимата сума, присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК № 257/26.09.2012г. по ч.гр.д.№ 416/2012 г. по описа на НРС.

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Георги А.Ш.А.,*** да заплати на ЗК ЛЕВ ИНС" АД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от СХС МСМ-Г сумата от 125.00 лв. представляваща направени по двете дела разноски.

     Решението може да бъде обжалвано пред  Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от уведомяване на страните, че е изготвено.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :