РЕШЕНИE

гр. Никопол, 08.04.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД, в открито съдебно заседание, на  четиринадесети март през две хиляди и  тринадесета година в състав:

 

Районен съдия: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря ТМ като разгледа докладваното гр.д. № 503 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

 

                Производството е по реда на чл.422 от ГПК

Предявен е иск от "БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс" ЕАД със седалище и адерес на управление в гр.София, представлявано от ЛЛП, против Г.Н.В.,*** за установяване на вземане по реда на чл.422, ал.1, вр.чл.415, ал.1 от ГПК.Ищеца твърди, че ответника имат сключен договор за потребителски паричен кредит с N PLUS-01329654 от 21.01.2009г.за обща сума 4448,04 лв./главница и лихва/., която в трябвало да се изплати на 37 месечни вноски по 120,22 лв.Твърди се, че ответника е изплатил 21 от вноските или 1601.01 лв. от кредита и на 19.11.2010г. е преустановил плащанията по кредита.Моли се съда да осъди ответника да заплати сумата от 1903.86 лв, - главница и лихва и лихва за забава върху главницата, в размер на 248,80 лв, за периода от 20.12.2010г.до 27.08.2012г., в едно със законната лихва от подаване на заявлението 11.09.2012г.до окончателното изплащане на дължимата сума.Претендират се и направените пo делото разноски в размер на 143,05 лв..

         По делото не е постъпил отговор от ответника в срока по чл.131, ал.2 от ГПК.Но в съдебно заседание се явява отвтеника и заявява, че действително дължи на ищеца въпросната сума, но към момента няма средства да я изплати и желае съда да разсрочи изпалнението.

   Предвид изложеното съдът счита, че са налице предпоставките на чл.237 от ГПК , а именно ответника в съдебно заседание заявява, че признава иска.Направено е искане от ищеца за евентуално произнасяне при признание на иска

От представените доказателства може да се направи извод, че предявения иск е вероятно основателен.Предвид на което съдът счита, че иска следва да бъде уважен изцяло.

Съдът счита, че не следва да се отсрочва задължението, тъй като отвтеника не  е представил доказателства, че към монмента е безработен и неразполага със средства за заплащане на задължението си.

 

   Предвид изхода на спора и на сн.чл.78, ал.1 от ГПК ответника следва да бъде осъден да заплати направените и претендирани от ищеца разноски по делото размер на 143.05 лв.

Водим от гореизложеното, съдът

 

РЕШИ:

 

ПРИЗНАВА ЗА УСТАНОВЕНО на осн. чл.422 от ГПК, по отнощение на Г.Н.В.,*** съществуването на вземането на "БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс" ЕАД със седалище и адрес на управление в грофия, представлявано от ЛЛП за сумата от 1903.86 лв, - главница и лихва и лихва за забава върху главницата, в размер на 248,80 лв, за периода от 20.12.2010г.до 27.08.2012г., в едно със законната лихва от подаване на заявлението 11.09.2012г.до окончателното изплащане на дължимата сума, присъдени със заповед за изпълнение на парично задължение въз основа на документ по чл.417 ГПК № 251/12.09.2012г. по ч.гр.д.№ 399/2012 г. по описа на НРС.

Не отсрочва на осн.чл.241 от ГПК задължението на ответника към "БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс" ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.София

  ОСЪЖДА на осн.чл.78, ал.1 от ГПК Г.Н.В.,*** да заплати на " БНП ПАРИБА Пърсънъл Файненс" ЕАД със седалище и адрес на управление в гр.София, представлявано от ЛЛП сумата от 143.05 лв. представляваща направени по двете дела разноски.

     Решението може да бъде обжалвано пред  Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от уведомяване на страните, че е изготвено.

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ :