Р Е Ш Е Н И Е  № .........

гр.Никопол, 08.04.2013 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в открито заседание на петнадесети март   през две хиляди и  тринадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

при секретаря М.З., като разгледа докладваното от съдията  гр.д.№ 469 по описа на съда за 2012 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

В Никополския районен съд е постъпила искова молба от К. В И. ***, чрез пълномощника адв.Ц. - ПлАК против „ АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ” ЕООД - граброво с правно основание на предявените искове – чл.242 –  неизплатено трудово възнаграждение, чл.245, ал.2, вр.чл.86 от ЗЗД – лихва за забава и чл.221 от КТ - обезщетение за уволнение без предизвестие.Приложени са копие от трудова книжка, удостоверение за актуално състояние на ответника и адвокатско пълномощно. В молбата се посочва, че ищеца с трудов договор N 10/17.03.2011г.е бил назначен в „Алукаст Комплект” ЕООД, ЕИК 200171576 гр.Габрово, обект на дружеството МАШИНЕН ЦЕХ в с,Новачене на длъжност  „Фрезист” със срок на изпитване 6 месеца.Твърди се, че след изтичане на този срок, ищеца е продължил да работи без възражение от страна на работодателя – ответник по делото, трудовия му договор се превърнал в окончателен, в конкретния случай безсрочен., съгласно чл.71, ал.2 от КТ.Със заповед N 70/03.01.2012г. е бил освободен от работа на осн.чл.327, ал.1, т2. от КТ, по причина забавяне на изплащане на трудово възнаграждение от страна на работодателя.Твърди се, че работодателя не е заплатил трудовите му възнаграждения за периода от м.октомври 2011г. до януари 2012г., което общо възлизало на 2135 лв.Претендира се и лихва за забава в размер на 180 лв.за периода от 01.12.2011г.до 30.10.2012г. – датата на завеждане на делото.Претендира се и обезщетение за уволнение без предизвестие в размер на 697 лв., което било и записано в заповед N 70/03.01.2012г. Претендират се и разноски по делото.В съдебно заседание проведено на 15.03.2013г.е направено изменение на иска, което съдът е приел, съобразно втората хипотеза на заключението  на вещото лице, а именно иска да се счита предявен за неизплатено трудово възнаграждение за периода м.октомври и м.ноември 2011г.в размер на 985,57 лв., иска за обезщетение при уволнение без предизвестие в размер  на 697.20 лв. и иска за обезщетение за забава в размер на 150.25 лв., за периода от 01.12.2011г. до подаване на ИМ – 30.10.2012г. 

            Ответника по делото не е депозирал отговора по чл.131 от ГПК.

Съдът приема, че е сезиран с кумулативно съединени искове по чл.242, вр.чл.128 от КТ. –  за заплащане на неизплатено трудово възнаграждение,   иск по чл.245, ал.2 от КТ за заплащане на обезщетение за забава и чл.221 от КТ - обезщетение за уволнение без предизвестие.

              От представените по делото доказателства безспорно се установява, че ищеца с трудов договор N 10/17.03.2011г.е бил назначен в „Алукаст Комплект” ЕООД, ЕИК 200171576 гр.Габрово, обект на дружеството МАШИНЕН ЦЕХ в с,Новачене на длъжност  „Фрезист” със срок на изпитване 6 месеца.След изтичане на този срок, ищеца е продължил да работи без възражение от страна на работодателя – ответник по делото, трудовия му договор се превърнал в окончателен, в конкретния случай безсрочен., съгласно чл.71, ал.2 от КТ.Със заповед N 70/03.01.2012г. е бил освободен от работа на осн.чл.327, ал.1, т2. от КТ, по причина забавяне на изплащане на трудово възнаграждение от страна на работодателя.От въпросната заповед е видно, че се дължи обезщетение за уволнение без предизвестие  - 1 бр.трудово възнаграждение, което съгласно договора е в размер на 697 лв.

От представеното и прието от съда заключение на вещо лице, по което страните са нямали възражения става ясно, че неизплатеното трудово възнаграждение за месец октомври 2011г.е в размер на 697.20 лв, а за месец ноември – 288,37 лв., съответно лихвата за забава за месец октомври е в размер на 65.98 лв, а за ноември – 24,83 лв., обезщетението по чл.221, ал.1 от КТ е в размер на 697.20 лв., а лихвата за забава в размер на 59.44 лв.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Задължението за плащане на трудово възнаграждение е основно задължение на работодателя като насрещна престация за предоставената му и използвана от него работна сила на работника или служителя. Съгласно разпоредбата на чл. 128 от КТ работодателят е длъжен да плаща в установените срокове на работника или служителя уговореното трудово възнаграждение за извършената работа. Както се установи от предсатвените по делото доказателства ответникът не е изпълнил това свое задължение съобразно изискванията на чл. 270 от КТ и не е заплатил на ищеца в дължимите му уговорени трудови възнаграждения за м.октомври и м.ноември 2011г.в размер на 985,57 лв.С оглед на това, съдът счита, че предявеният иск с правно основание чл.242 във вр. с чл.128 от КТ е основателен и доказан както по основание, така и по размер и следва да бъде уважен, респективно осъден ответника да заплати на ищеца сумата от 985.57 лв., представляваща размера на  неизплатените трудови възнаграждения за периода м.октомври и м.ноември 2011г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 30.10.2012г. до окончателното й изплащане.

Съдът обсъди и предявения иск по чл. 245 ал.2 от КТ. Същият е основателен и доказан и следва да се уважи от съда като такъв в размер на 150.25 лв. за периода от 01.12.2011г. до подаване на ИМ – 30.10.2012г.

Съдът счита, че е основателен и доказан иска по чл.221, ал.1 от КТ и следва да бъде уважен в размер на 150,25 лв.

С оглед изхода на процеса и на основание чл.78, ал.1 от ГПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на ищеца направените от него разноски по делото за адвокатско възнаграждение в размер на 320 лв.

Следва да бъде осъден да заплати по сметка на НРС д.т в размер на 73.32 лв.и възнаграждение на в.л. в размер на 100 лв.

           Воден от горното, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ОСЪЖДА на основание чл. чл.242 във вр. с чл.128 от КТ „ АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ” ЕООД - граброво, представлявано от управителя ПИда заплати на К. В И. *** лв., представляваща размера на  неизплатените трудови възнаграждения за периода м.октомври и м.ноември 2011г., ведно със законната лихва върху тази сума, считано от датата на предявяване на иска – 30.10.2012г. до окончателното й изплащане.

ОСЪЖДА на основание чл. чл. чл. 245 ал.2 от КТ „ АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ” ЕООД - граброво, представлявано от управителя ПИда заплати на К. В И. *** сумата 150.25 лв. представляваща обезщетение за забава за периода за периода от 01.12.2011г. до подаване на ИМ – 30.10.2012г.

ОСЪЖДА на основание чл. чл.221 във вр. с чл.128 от КТ „ АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ” ЕООД - граброво, представлявано от управителя ПИда заплати на К. В И. ***.20 лв. представляваща обезщетение за уволнение без предизвестие

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК „ АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ” ЕООД - граброво, представлявано от управителя ПИда заплати на К. В И. *** сумата от 320 лв.направените от него за  адвокатски хонорар.

ОСЪЖДА на основание чл.78 ал.1 от ГПК „ АЛУКАСТ КОМПЛЕКТ” ЕООД - граброво, представлявано от управителя ПИда заплати по сметка на НРС д.т в размер на 73.32 лв.и възнаграждение на в.л. в размер на 100 лв.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните, че е изготвено                                                          

                                    

 

 

 

                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: