Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр.Никопол, 08.04.2013г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

НИКОПОЛСКИ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание на двадесет и първи януари през две хиляди и тринадесета година в състав:

 

                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: БИЛЯНА КИСЕВА

 

като разгледа докладваното гр.д.№ 453 по описа на съда за 2012г. и на основание данните по делото и закона, за да се произнесе, взе предвид следното: 

 

ПРОИЗВОДСТОВТО е по реда  на чл. 341 от ГПК във  вр. с  чл. 69 ал. 1 от ЗН.

В Никополския районен съд е постъпила искова молба от Д Л.П.,***, Й.Л.Г., ЕГН: ********** от гр.Русе и Д.Л.Г., ЕГН: **********, чрез адв.Л. Г.- ПлАК против В.Л.Т., с ЕГН: ********** ***, В.И.Г., с ЕГН: ********** ***, В.П.В.,***, Д.И.И., ЕГН: ********** *** и Д.И.Ф. с ЕГН: ********** *** с правно основание на предявения иск чл.341 от ГПК, във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН – делба на недвижим имот, придобит чрез наследство.В молбата се посочва, че с ответниците са наследници на ГИИ б.ж.на с.Любеново, общ.Никопол, обл.Плевен поч.на 19.12.1977г.Твърди се, че по наследство от него са съсобственици на следните недвижими имоти – земеделски земи и гори находящи се в землището на с.Любеново.

1. НИВА  с площ от 28.389 дка., находяща се в м. „ Жълтеника ”, четвърта категория, имот N 070019 по плана за земеразделяне на селото.

2. НИВА с площ от 5.703 дка., находяща се в м. „ Край Осъма ”, шеста категория, имот N 149022 по плана за земеразделяне на селото.

3. НИВА с площ от 6.566 дка., находяща се в м. „ Новаченски път ”, трета категория, имот N 050022 по плана за земеразделяне на селото.

4. ДР.С.ТЕРИТОРИЯ с площ от 14.993 дка., находяща се в м. „ Дебелия връх ”,  седма категория, имот N 181023 по плана за земеразделяне на селото.

5. ЛОЗЕ с площ от 5.492 дка., находяща се в м. „ Бряста ”, трета категория, имот N 181023 по плана за земеразделяне на селото.

6. ЛОЗЕ с площ от 1.437 дка., находяща се в м. „ Над извозен път ”, трета категория, имот N  140027 по плана за земеразделяне на селото.

7. ЗЕЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.500 дка., находяща се в м. „ Сред село ”, имот N  251004 по плана за земеразделяне на селото. Молят съда да допусне делба при квоти по закон.

По делото не е представен отговор по чл.131 от ГПК.

С оглед изложеното от страните и представените доказателства съдът приема, че е сезиран с иск по чл. 341 от ГПК, във вр. с чл.69 ал.1 от ЗН– за делба на недвижим имот.

Безспорно установено е, че страните са наследници по закон на общия наследодатели, което е видно от удостоверение за наследници N 133/03.09.2012г.

Видно от представения по делото Решения на ПК-Никопол на наследниците на ГИИ са възстановени земеделска земя и гора подробно описана в ИМ.

Предвид гореизложеното, представените по делото доказателства и закона, съдът направи следните правни изводи :

Искът за допускане на делба на съсобствени недвижим имоти е основателен и доказан. 

Установи се по делото, че съделителите са съсобственици по наследство на ГИИ на следните недвижими имоти:

1. НИВА  с площ от 28.389 дка., находяща се в м. „ Жълтеника ”, четвърта категория, имот N 070019 по плана за земеразделяне на селото.

2. НИВА с площ от 5.703 дка., находяща се в м. „ Край Осъма ”, шеста категория, имот N 149022 по плана за земеразделяне на селото.

3. НИВА с площ от 6.566 дка., находяща се в м. „ Новаченски път ”, трета категория, имот N 050022 по плана за земеразделяне на селото.

4. ДР.С.ТЕРИТОРИЯ с площ от 14.993 дка., находяща се в м. „ Дебелия връх ”,  седма категория, имот N 181023 по плана за земеразделяне на селото.

5. ЛОЗЕ с площ от 5.492 дка., находяща се в м. „ Бряста ”, трета категория, имот N 181023 по плана за земеразделяне на селото.

6. ЛОЗЕ с площ от 1.437 дка., находяща се в м. „ Над извозен път ”, трета категория, имот N  140027 по плана за земеразделяне на селото.

7. ЗЕЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.500 дка., находяща се в м. „ Сред село ”, имот N  251004 по плана за земеразделяне на селото, поради което по отношение на тези имоти на основание чл. 69 ал. 1 от ЗН следва да се допусне делба между тях, при  следните квоти:

- Д Л.П.  ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Й.Л.Г. –  ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Д.Л.Г.  ид.ч. от имотите допуснати до делба

 

- В.Л.Т. –  ид.ч. от имотите допуснати до делба

 

- В.И.Г.  ид.ч. от имотите допуснати до делба

- В.П.В.  ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Д.И.И. –  ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Д.И.Ф.   ид.ч. от имотите допуснати до делба

Следва да бъде назначена съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и тяхната поделяемост и разпределянето между страните, съобразно наследствените им права, определени с решението. Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 150 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

 

Воден от горното, съдът

 

 

Р Е Ш И  :

 

 

ДОПУСКА на основание чл. 344 от ГПК във връзка с чл. 69 ал. 1 от ЗН да се извърши съдебна делба между от Д Л.П.,***, Й.Л.Г., ЕГН: ********** от гр.Русе и Д.Л.Г., ЕГН: **********, В.Л.Т., с ЕГН: ********** ***, В.И.Г., с ЕГН: ********** ***, В.П.В.,***, Д.И.И., ЕГН: ********** *** и Д.И.Ф. с ЕГН: ********** *** следните недвижими имоти придобити по наследство от техния общ наследодател:

1. НИВА  с площ от 28.389 дка., находяща се в м. „ Жълтеника ”, четвърта категория, имот N 070019 по плана за земеразделяне на селото.

2. НИВА с площ от 5.703 дка., находяща се в м. „ Край Осъма ”, шеста категория, имот N 149022 по плана за земеразделяне на селото.

3. НИВА с площ от 6.566 дка., находяща се в м. „ Новаченски път ”, трета категория, имот N 050022 по плана за земеразделяне на селото.

4. ДР.С.ТЕРИТОРИЯ с площ от 14.993 дка., находяща се в м. „ Дебелия връх ”,  седма категория, имот N 181023 по плана за земеразделяне на селото.

5. ЛОЗЕ с площ от 5.492 дка., находяща се в м. „ Бряста ”, трета категория, имот N 181023 по плана за земеразделяне на селото.

6. ЛОЗЕ с площ от 1.437 дка., находяща се в м. „ Над извозен път ”, трета категория, имот N  140027 по плана за земеразделяне на селото.

7. ЗЕЛЕСЕНА ТЕРИТОРИЯ с площ от 1.500 дка., находяща се в м. „ Сред село ”, имот N  251004 по плана за земеразделяне на селото, при  следните квоти:

- Д Л.П. – 2/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Й.Л.Г. –  2/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Д.Л.Г.  2/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

 

- В.Л.Т. –  2/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

 

- В.И.Г.  2/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

- В.П.В. 2/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Д.И.И. – 3/18  ид.ч. от имотите допуснати до делба

- Д.И.Ф.   3/18 ид.ч. от имотите допуснати до делба

НАЗНАЧАВА съдебно - техническа експертиза, която да даде заключение за пазарната стойност на недвижимите имоти, предмет на делбата и   тяхната поделяемост.

 Експертизата следва да се изготви при възнаграждение в размер на 250 лв. след внасяне на депозит в размер на тази сума от ищеца в едномесечен срок от влизане на решението в сила.

Решението подлежи на обжалване пред Плевенски окръжен съд в  двуседмичен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

                                                                      Районен съдия :